Skip to main content

Full text of "Ludouico 13. Galliarum et Nauarrae regi christianissimo feliciter inaugurato. Sacra rhemensia nomine collegii Pictauensis Societatis Iesu. Franciscus Garassus Engolismensis. Ex eadem Societate. D. D. D"

See other formats


LVDOVICO 

XI 11 

GALLIARVM Ε Τ 

Ν Α V Α R R JE R Ε G Γ 
CHRISTIAN ISSIMO 

PELICITER INAVGVRATO. 

SACRA 

RHEMENS ί Α 

ΝΟΜΙΝΕ COLLEG1I 

PICTAVENSIS SOCIETATIS 
I Ε S V. 

FRJNCISCFS GARASSVS 

ΕΝ GOLISMENSIS. 

ΕΧ EADEM SOCIET ΑΤΕ. 
D. D. D- PICTAVIS, 

Exoffidna Αντονιι Me snerii RcRis 
Acadcmi^ Τ" 
ypogr. Μ. D. C. XI. L VDO vieo 

XIII. 

GALLTARVM ET Ν Α V Α RH AL 
REGI CHRISTIANISSIMO. Ecisset vtinam Deus immor-- HM^^i^^ ta ' is I L v D ° v 1 c E R ex Cbrifliit- 
^m^^^^t ni $ me } vt ' 4 uoc l acccpimusThc- 
^^ft^^^ miftio fingulari Philofopho, ad 
iJsi^^^^iuum Principcm accedcnti con- 
tigi(Ie,nobisetiam ad ce, Conftantio fcliciorcm Tb*iB*m'*&* 
accedentibuseueniretrnarrat is, vcrencan fccus,^ 4 adc °»f*»- 
ambiguumcft.quoties facrum Palatij limen at- 
tingeret, & in genualmperatorisaccidcrct, fibi 
animumcxtitifle folito clanoremj perfpicacem 
inrelligentiam,cryftaIlinos fenius, &, quod vix 
perfuaderi poiTe credebat, velut Fenejtratnm pcfltis- 
cxtemplo ficri , mentemque in corde pellucidam 
ac patentem : Nefcio quid plane comrarmm 
atquemihiludhioiumeuenir ( 7tcx /tugufliff.mz ) 
v r,adtua ptimum genuaconcidenci,mens hcbe- 
iccrctjobrundcrctur animus,&li qua lnilnien- 
ciendiclaritas,aut intelligcndi hattenusfui^ ta» ta obfcuritate, & tenebris in medio Majeftatis 5 
acnobilitatis tux fulgore mcrgcretur : Purpura 
lumcn affcro, Liliorum Radies , .^r Candorern: Flam- 
mam Auri : Coronx dkm , ab <vnionibus faflam > 
(liceaccum Gallorum peritHTimo dicere) Enfis 
clarifjimxm Iubar > Martis fpilgur ,VulccxmifcculHm: 
dcniquc quicquid inrcr hominum coetus , &: 
Principuni Curias , clariffimum , ac micantif- 
{Imumefl:, complexum hoc libro tenui, qui 
rantutna materia falget, & tamen fcrcncis ani- 
mus in tanco fulgore, folus obfcuxus eft, tua 
( Clmftianifjimc Rcx ) Majeilace perculfas : 
Non vcroj quod illitam temcrarios motus,auc 
Eloqucntixfulgur, efic cupiamus ad potemiffi- 
mum- Principem accedenti , quantum Eullathio, 
oracori vchcmcnriilimo cxtuiiTeferunr,, cuifuit 
tam admirabile didionis robur, vc Saporem, 
Bunapius Sardia- potcntidimum Perfarum Principcm , verborum 
ηκαηΑΕάββο. | cnoc i n i 0 ^ quibus CoroniE Regix grauitatem, 
ac Sceptri moleftias amplificabat,maieftatemquc 
Regiarum Infularum elembat, tanto fulgore pcr- 
ftringcrec, vc Princeps, fapicnciflimus afias , velut 
aJienacusanimo, iibi Coronam defrontedeme- 
retjSceptrum abijceret, Veftemque Purpuream 
cum abiefta diccntis rogacommutarec , nifi 
aftantesPrincipesindigriumfacinusimpediiTcnr^ 
&miraripraeftigias, grairantiEloqucntix neruos 
amputaflent. Enimuero , nos politiorc genio do 
cti , quamilleBarbarus, qua religione& mode- 
iliacompellandi funt Regcs , huc ad te deuote venimus ( Chrifliamfsime Rex ) non, vt tqx prt- 
murn Majeihci,quamfecundumDcum religio- 
fcfufpicimus:dcinde,vcSacris Rcgni Infigni- 
bus atque ornamentis.rum poftremo noftra: ecia 
Eloqucntiar^quainiftiscftjiniuriaminferamus. 
Nam vero quis nefcit dolerecloquentiam &in- 
gcmifcccc , cum intcmpcrantra malorum homi- 
numftruire cogitur adcontemptionem Regix 
dignitatis.cum quaa:ternoic& ccelefticonfan- 
guinitatis vinculo gaudet eiTe fociatam. Hoc 
cnim.tuxcum Maieftatis venia, Ars hxc diui fjf* 
nadefcdi<auraeft,quodcapud Synefium Phi/ 
lofrphia gloriatur, AwaSgv, ω ΒαοιΛ,αβ Jvvoia 
συγγένεια βα/η^ή* <ζο£?ζ Ρητοριχήν dc 
coclo,de cceloreueraeft familiaritas illa,o viri Prin 
cipes&confanguiniras 5 qu£veftrum 3 Numen,at- 
que Maieftatem rcgiam cum dicendi faculcare 
coniungit, 

Quaproptcr ciim primum hoc mihi mcntis 
inieaum elt , Decembri prxtcriro , qui Mcnfis Martialts hk j. 
Carminum a politiflimo au&ore nominatur, vc Φ& ϊ'- 
anernamtibi deuotionem noftram qualicunque 
induftriic teftjficatione comprobarem., bene la- 
bori meoconfultumcredidijii conrra Sophiftje 
illius infolencem audaciam, Auguftas Tnaugura- 
tion is tua: Infulas, & SacraRhemensia, vc- 
tiit»g£5&.TATiii BctojAsiki σπαργανΑ inculroillo 
quidem &rudi,verum Maicftatituxdeuotiilimo 
ftylo & oratione prardicarem : Non quod ego 
tantura viribus, aut facundix arrogarcm mcar, 

a iij vt caramtibifacraram Veftium fplendorem,* 
gloriam clarius , vel efficacius cxplicaret , qm tam 
diuinenatus cs, vt omnia, qux ad Rcgiam Ma- 
icihtemfpedant, quodde Alexandro Dio com- 
mcmorat,fmcIntcrprctc,vcladiutorc percipias: 
verumvt intclligant piituorum animi^mhilel- 
fe quod ardentiori cultu, poft honoremdiuiru 
Numinisadorarc, vcl ampledi dcbcant,quam 
tam illuftria, diuinique auguftiflimx tux orna- 
menta dignitatis; Et vt erubeicat Gi?culus ille 
nefcioquis,qui in cotcmptum credo noftrorum 
theofhyUBmSchol p rinc ip umj quibasinfen(useft ) Regalcm Purpu- 
Ub. i. ca P . z. ^ m ^ Diadema , & Infulas Regum Wvfri/AW T»f 
Movip%i« faXwjnlUm, & lugttkm <ve$em dotni- 
nationis appellauit. 

Nam quod ad fcriptionis attinet genus,id 
mefateor amplexum eiTe, quo nullum non auf- 
picatius traftare poteram , cum non me lateat, 
tam illuftri argurocnto, quanta fitin xquanda 
Carminis Heroici Majeftate difficultas; opus 
plane variura & moleftum : verum prxcer quam 
quodmunus oblatum Regibus tum demumiu- 
cundiusarbitrabarforccdmpatrocinantcrnpro 
fe difficultate affcrrct, diftiiniquc ab Alexandro 
rccordabar, cumin iftatuaxtarc vcrfaretur(R«r 
Chrifiwfprne) folosPrincipcs, pcritiffimosefle, 
xquiffimofquc carminisxllimatores, & ludices, 
Tcvnoprxcxtcris vti difccptatorc ambitiosa 
voluUuilabores meos, taquam turelan Si dome- 
ftico Numini confccrarcm:»on quodahorun* 
cefurafubircvcrcamur^ijcnim&rinftituto ^&na- 

turafumus^ qui omnia noftra hoc in genereja 

pericis rerum^ftimari^caftigarique in lucro po- 

nimus; verum quoniam in hac iniquitatc tem- 

porum , quibus in tuibido ftant res noftre,nifi 

ic vtin naue Caftorem , in fronte galeam, in 

orefymbolam,incordeloricam, indcxtera fcu- 

tom , in Roftris patronum, iniedeiudicemcol- 

Jocamus,periclitatur resnoftra^patere (Rex Ju- 

guftijjime ) nos in cauiTa publica gaudere velo 

lllullriiliminoministui, tutelae priuilegio,&pa- 

trocinio dignitatis; Accedir quod tehac setate 

nonminorem Alexandrocredidi,cuifcrunt ca- vhPrufmt.ydt 

putacritcrdoluiiTe.quotiesaliudCarminisgenus Regno. 

quamHeroia le<ftitaret:quarefe totum Home- 

rotradidir,cuiusvena, & maieitate fatebarur ad 

grandia ie vchementcr incitari : poteram enim 

velaliD carmiftc facilius, vel ioluta didionc fc- 

liciushocargurnentumilluftrecompleai,vemrn 

vniucrfa illa ians imcliigebam vel Juenas eiTe, 

vclFifiulas : carmcn Heroicum Tubam vidcri O- HiUjtr m ScoptU 

lympicam, cuius flatu , Heroes & Principes , vc a 

Gracorum policiilimo di&um eft, adres magnas 

animofufcipiendasfingulariter incitanrur; bius 

cantu tibi, vc Alexandro fenmr/ucurum efle cre- 

didimus, vt^nec obtuderetur caput, necanimi 

langucicerent, ncctorperet mens illaRegia,nec 

diuinx tux occuparioiKs quicquam derrimenti- 

acciperent: Si enim ingeniofo homini nondc- 

funaudcndi ratio, cur fuo Principi, rerum di- uinarum mde difiricto, Nttgaslitttratas , ideft fuum 
opus;offerrct:qu^q tandcm h$rere debeamus,qui 
non ieue, vcl nugatorium aliquid , vcrum o- 
pus ; ab argumento rcgium,ab occafione con- 
ueniens, avoluntate inagnum, abopere&ftu- 
diolaboratum,a difficultate laborioium.a ma- 
teriadurabile/atuo fauoTcfempkernum, Maje- 
ftati tux ( Rex Juguflfiirnc ) coniecramus : ccrtc 
HMd^fifim ^jjjv mihi videmr iHe quidixit: Mmus mgcmo 

' €λ " laborandumfuit , in cuius locum materia fuccejjerat : mi- 

hi enim 3 quo materia fublimior fuic , eo fc moro 
iiiis toriit ingenium , & vt externa remoueas ■ tria 
quaruorue hber ifte iecum afferet,quibusa tua 
Clemcntiafauorem &vitam, velfuoiure cxigcr, 
Vcl^Vtmolliffimcdicamjpoftulabit^A/^ri^^ 
ficultatem >i'oluntatem , animos y & poftremo, ejuod 
tunscfl 9 <\\ioTum dubkoquodeflc oporteat effica- 
cius ad probandum:Tuverononiccusquamde 
totoopcre^iraCRex Ckriiliamftime) hac noilradu- 
bitatione iudicabis. 

V Α L E, Rex Chrifiianijfime, 
& in <zttYMmV'i Het FRANCISCVS GARASSVS. S V Μ Μ Α 

ΕΤ 

GONSPECTVS QPERIS. 

INAV GPRATl ONIS APPARATfS. 
RHEMENSE SIMPVLVM SE^ 

Pbialacalo miffa. 
CORONA. 
SCEPTRFM. 

BRACHIVM ^VKEVM ET, 
MANVS EBVRNEA 1VSTITIAE. 
AVRl-FLAMMA. 
ANNVLVS. 

TRABEA, S£r PALLIVM LILIATFM. 
DALMATICA. 
EQFESTRIS ORDO. 
ENSIS REGlVS. 

COTHFRNI COERVLEI LILIATI 
CaLCARIA kAVREA. 
THRONVS. 

STRVMARVM TACTVS &conckfio k 

POstremo Loci quidam infigncs auto- 
rum, qui ob anguftias ad margincm capi 
nonpotcrant, neperircnt, adfincmvnovcluti 
wlce comprehcnfi. ΠΑΤΣΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ. 
Α 
$ ΑΘΕΖΕΤΑΙ. ©EOC. ΕΝ. ©ΡΟΝΏ. 
XPTCOT. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΔΕ. ΕΠΙ- 
ΚΕΙΤΑΙ. ΟΙ. ΤΗ. ΚΕΦΑΛΗ. ΕΝ. 
ΜΕΝ. ΔΗ. ΤΗ. ΔΕΞΙΑ ΦΕΡΕΙ. ΝΙΚΗΝ. 
ES ΕΑΕΦΑΝΤΟΣ. ΤΑΤΤΗΝ. ΚΑΙ. ΧΡΤ- 
ΣΟΤ ΤΗ ΔΕ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΘΕΟΤ. ΧΑ- 
ΡΙΕΝ ΕΣΤΙ. ΣΚΗΠΤΡΟΝ. ΜΕΤΑΛΛΟΙΣ. 
ΤΟΙΣ. ΑΠΑΣΙΝ. ΗΝΘΙΣΜΕΝΟΝ. ΧΡΤ- 
ΣΟΤ ΔΕ. ΤΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΤΟΤ. ΘΕΟΤ. 
ΚΑΙ. ΙΜΑΤΙΟΝ. ΏΣΑΤΤΩΣ. ΕΣΤΙ. ΤΩ. 
ΔΕ ΙΜΑΤΙίΙ- 3ΩΔΙΑ. ΤΕ. ΚΑΙ. ΤΩΝ. 
ΑΝΘΩΝ. ΚΡΙΝΑ. ΕΣΤΙΝ. ΕΜΠΕΠΟΙΗ- 
ΜΕΝΑ Ο. ΔΕ. ΘΡΟΝΟΣ, ποικίλος. 
ΜΕΝ ΧΡΤΣΩ. ΚΑΙ. ΛΙΘΟΙΣ. ΠΟΙΚΙΛΟΣ. 
ΔΕ. ΚΑΙ. ΕΒΕΝΩ. ΚΑΙ. ΕΔΕΦΑΝΤΙ. Κα, 

Τ* λθ»7ΓΛ. 
PAVSANIAS IN 
Eliacis Prioribus. 

jEDET. IN. SOLIO. DEVS.flVPI- 
| TER. ) CORONA. ILLL AVREA. 
CAPITI. IMPOSITA. EST. IN 

DEXTRA.FER.T. VICTORIAM.EX.EBO- 
RE. ET. AVRCKFACTAM. IN. SINISTRA 
VERO. DEI. SCEPTRVM. GRATIOSVm! 

?X^! >VLCHRVM - FLORENS. ΟΜΝΓ. 
MtTALLORVM. GENERE. AVREI 
SVNT. DEO COTHVRNI ET. PAL- 
LIVM. SEV. VESTIS. EIVSDEM. MATE- 
RVE. IN. PALLIO. DIVERSA. SVNT 
ANIMANTIA. PICTA. ET. FLORVM' 
MVLTA. GENERA. ΜΑΧΙΜΕ VERO* 
LILIA. THRONVS. VERO. VARIEGA- 
TVS. EST. AVRO. ET. LAPIDIBVS 
VARIVS. ETIAM. ΕΒΕΝΟ. ET. EBORE- 
&c. cij I Ν 

SACRA RHEMENSIA 

FR4NCISCI GAKASSL 

HENDEGAS YLLAB VM. 

SM aragdns Scythko petitus orhe> 
Et cottis Adamai refojjits eris , 
QitAi JEgyptius binCy &-inde lambens, 
jimbit Juppiter, armieans Sayllus 
Etquasditibus eruuntmetaMs, 
Carchedon, Alambandictqtte ,gemnue t 
Etfi quid memorAntjremotiorts 
ln4i tittore^ pHftulare concbASi 
Tametfi ingenuo placent colore , 
Si quem Pyrgoteles tamcnCbromue 
Manutfcalpferit artifex Cylmdrum 
Am Auwfaber injerAt pentus 
Grandes Jafielos , pares Elencbos , 
Tum Demumacrms exfetuntur^tcfm 
Accenditpretium>noHum beau 
Opns materia. Haud fecus Corona, 
Tribdccis grauis Indicis, Globvsqve. 
Quam Lte tmperypatentis index 
Et cpiantum fcelcri tremenda , tantum 
S c ε ρ r R α moribns optimis verchda. 

eij Ehrms Tiryo CoTHVRNVS Oflro, 
Nec nonconfitaLiljjs, & *uro 
Squalcns Dalmatica,anNvli^ fid&or* 
Etfni GhADiVsfidclis orbis 
Propu^iator^ jiureiscomfcd 
Flammis, Signa Tonante mijfa ccelo , 
*Perennique fiuens iiquore G ν τ τ ν s, 

EtfellM / NAVGVRATIONIS 

Pompa, & caura > φ* minuu curtis , 
Nefcit dicereverfbus Camcena: 
Tametfiomnia proprjjs njidentur 
Stare dotibus : Elegantioris 
Tamen carminibtis polita f^atisj 
Gratiora merentur effe, tanto 
Deterfis minus, &minus politis 
Si qnidcenfeo gratiorA, quanto 
Regni ditibus Jnfulis amiftus 
Princep$,& Solio fedens Eburno > 
OrmtominH$efi y minufque culto 
Augufa ma^ts , ejr magts wrendus. FRANCISCVS AQVILIVS 
Conf, Pift. CLAVi>ivs Capobonus Prouincialis Col- 
IegiorumSocietatislEsvin Prouincia Α 
quitani*, iuxra Priuilcgium cidem Societati a 
RegcChriftianiirimo Henrigo iv. dic xx 
Decembris Anno m. dcvi. concciTum, quo* 
Bibhopohs oriinibus prohiberur.ne librosab 
eiuidem Socicratis Patribus compoiitos.abfquc 
UJorumpcrmiflioneimprimant, pcrmittit An- 
tonio Mefnerio, Regis , & Piftaueniis Academi* 
lypographo, vt Franci/ci Garafi , eiufdcm So- 
cietatis opus.cui titulus cft Sacra Rhemcnfia , 
Elegarum de Funefta morte Η ε ν r i c i Mami li- 
ber fingulark ^LvdoVicvm xm. Gallia- 
rum & Nauarr* Regem ChriBianifsimum ad 
fcx pr oxi mos an nos imprimere , ac libere diucn- 
dercpoifitjdatumBurdigahe xx. Augufti anno, 

M. DCXI. SACRA 

RHEMENSIA I Ν Α V G V R Α 

TIONIS APPARATVS 
r or. C « InuLcio J r £ 

i^mvatumcecmerevlli^en. fixaQperi " 

turaquepoflhac 
SecU canent , nifitu reliquisfs 
carminis ipfe Materks } numen ve tnum velfortia fafta 
ConcelebrentmawetubA, queis dexterJpolh 
Faucrit , & j>ulchro<vcnam frrmattcrit auro. 
Qumfiforte mees nuttt dignaberc cantus , 

Mufa tm tufu , . mc f e tyclufa tenebh 
Limitibus ^ibus anttfkh , nec radct arenam, 

ruet tmpatiens , laudumque in ms% tuarm 
<*-f*°ra lVmorum fl atu j ec;mdo 

ranget ΛψΛ montes ^kiqminmrme Ponti 
£«« o UmS) ^fcHrfHm maiorc cmnx Rhemeiis iEdcs 
inaugurado Re- 
gi facra Viarutnornacus, 
&: forma brc- 
uiccr tacta» I>uplex Aftantiu 
ordo:Spe£taritiu 
vaus > Proccrum t Inavgvr ationis 

Seruabuntalij cum veU tumentia pleni 
Intendent ^ephyri, wl tu cen Cafior abalu 
Puppe , tuum figes pro figno in vertice Ν omen. 
Hrtctamen ( Ambrofioquoniamjeleuitoliuo 
Cyrnba, quod txnndansin tede nubibns altis 
Flaventemque cornam refperfit y & aurea colla ) 
Curret , & hoc ftadwm felicws vntta volabit. 
z. UmTemplofubeunt Proceres, & Cdliafupplcx- 
Veftibulumante ipfumgenibus flat ntxa, quodolim 
Remigmm tenuijje ferunt ,auotempore primum 
Omnts adoratosfubiccitGallia fafces, 
jiugurijmelioris aues amplexa y Deumquc 
Se fe fuppofmt monitis : hic ordine longo 
Officijs dijlintta fuis micat aurea pubes, 
Inceditque ferox fagulis > & vcfte rigenti 
Jnguflat latera>& magnawmfirapaviawm. 
3 . Jnterea ridcrt vias 9 & cornpita feftis 
Frondibus ornari, lapidcs & Jaxa y tamctfi 
Jfpera [enferunt longo vefiiu tapete, 
Et pams tenucrcfiias ,antefque fupcrbi 
FlorecoronatiRegpm nutantibus <vltro 
Cardmtbus voluerc fequLSegesMrea forum 
Purpuream fcribebat hnmum ,mollemqtte per berbam 
Jmbrofuis Ubynnthus erat. Quid carmine dicam 
Qu£ late circumextitermt confertaviromm 
Jgmina, wlmptis demum quarn magnafeneflris 
Staret^&infinis vomeret^rabxd^ns ηχηάΑ 
4. Spc&mtumfuit HU coharsjed pnlchrior ibat 
OrdommfiranMm,&' pomp* (olennis honorcm 
Sujiimere omnes^Alios noHjfm^s mttr jimlrofiA ccrmcePuer,quem plurima clrcum 
Gratiafub *vkltu Venms Ixdebat homft*> 
Ibat>& effufos populi Jpeilabat aceruos. 

Omnis ibi imperij grauitas >antiquaqueRegni 
Nobilitas fuit ;At bljfeni exordme Patres, 
Et^ rneritis, &honorePares, &nomine circnm 
luere, &pulchram Puero fecere coronam* 
Nulla domus tantum amplexn,<velmcenia tantos 
Accepere Deosi late feruebat in auro 
Quaqui incedcbant Tcllns, fed pace Virorum 
Totnshonos Infamiserat yfletitomnis in τ»ο 
ObtutusPucro, <vcluti cumfnmmus in <vnda 
Exiluit Dclpbin, Mutijlant ordine cmes, 
Α ulafluensfit in Oceano , fe magnus amcenat 
Princcpsinterea^ atcjue altis apricatinvndis. 

Talis erat Puer,&talem feUtus agebat, 
Jc mcdios inter Proceres fluc%fque coron* 
1 ncedebat ouans ^pulodum fimita florens 
FerHet,&aug4ftHmgemmantvkina triumphum: 
Qum etiam fl^ifefemnt/ubporidereCcrlm^ 
Et veniamfecijft Jjhis IRtgumquc beatis 
Μ anibus 9 <vt pompa afpicerent Regahs honerem. 
ι % Ergo adcrant Reges magni, cognataque Gallis 
Sidcra 3 purpure* ftabant fub nubis Amiflu, 
Prtcipue , φ* Boooni o de fongumc, Caium 
Seruat , & *ttrnos Diuum tranjfeuitin hortos. 
CUruit hicMagni feries de gentc C α Ρε τι 
Et longefuitante altas ; hos laflea C a!t 
■ Orbitt/delitms di;dm tenet; hic <vbi pajfim 
Laiha, candenti trafln jfparfereperorbem alter ? & 
flrorum. Mini- Defcriptio pro 
cedcntis maugurandi. Rcgis RegesBorbonij 
Stcxnmatis ex la- 
&eo circulo de- 
kpfipnrfentia&: 
di&is ceremoniit 
ornant. ι 4 iNAVGVfcATIOHif 

Lilia y indc loco m^nfit cum nomine jkma : 
ManfithoYiQS ,candorquc Aflris^ftcverius ejfe 
Crediderinfy quam quodaneres , MuniiqueYuinAm 
Haciuiffe ferunt 9 wl plenaquodvbera, Diuum 
Regina , Jmbrofosillac ftagnajjc liqyores* 
Hk etiarn L ο D Ο I C ι omnesifed pulchriarinter 
Nonuserat Diuos, £r toto <vertice fupra y 
Qtiij quoniam crrantes jyrimumfirmauithabenas^ 
Imperij puer ipfe , & remfelicibus auxit 
Aufyicijs > blande Pmrum de nubibws altis 
Vidit > & intereafzti$ ficora refolttit. 
Diui Ludouici *· Ο dilc&e Puer y magnoqHc fenattt 
oracio ad Rege Defignate Deuml ojoboles de fimguine noflro 
Protrepcica. /β α dks tibipulchrd micat y Te grandia pofcunt 
Imperia y affliSliquc vocant te νκίησα Aiundly 
Et defolatifacics non intcgrA Regni. 
Crefce Puer generofe 4mmo ; tumgrandibusauf sy 
I /decus; inofirum, &late crebrefcere nomen 
Fac ifia uirtutt Puer'inamqt4^tibimagna 
Resbodie Puero, Regnicomingii auiti 
Vix etiamdatur ilUviris^ &regia, moles 
Quam Tatri dederat matura labortbus <ttas y 
Antc pedes cadit iUa tuoSy&vt hoflmfelix 
Ah nondumqti^rendn venit I ncipitqut tuum fe 
In gremium dtifiorc cmns >&condiit mvlntf. 
Difce Puer Virtutem cx rne y fedgrandtaremm 
Difce per cxemplum melius gemtoris y &altas 
lAoliri reneroft artes y arcanaque belli, 

Nos inter Pater ille t tnus tam pnlchnm&Mm 
Nefcins wfratfis ammofuccumbere nbm Apparatvs 

TranfigtintereA*. ηίβψΜ Tjoluiffet honori 
Morte moriy dignumquefibi contingmfinem^ 
^olatHrfidenim/enftifqueextergetamaros 
Cum tttafub cari vxltum genitoris imato 
Dnlcisadeft, memimtque t m , v itiquepotiri 
Haud wquameligem, dum tupotiaris auito 

Q&d^eotbusgemtore bom rem fafchisaitm. 
Wdzra virtutcm aftrisjubuftbus } &te 

rrtjenn ^Upatreur^Plusdebet JctiUes 
irotanoctnen^dextra^lus Hetfcrisvm 
guampttn tulit acceptum. Tefinnt arena. 
Ipfefm totum Maccdj μ legibusorbem 
Suppofmgenitore ctrcns » Efimafcula certi 
FemneovcUa lich β nommeVirt^ 
Fjtxswa tibiPaur efl , & p rfditaMaler 

f nus eratGenitori htrms, fedpatfefepuito 
Cumpotuit dtberefibrytumpandia bello 
Pcepitfacereatqnepati , gentmque fuperbam 
^οψ ιο rerit atq(it mam Qmdnommunim 
jHt exemplafero ? ψαβηο„β 5 dtior iilis! 

ZicWsnqueUtusmbtsfe condit ορ Λ ς Η „1 
§ί 5g intjrjM optau fmedittMs xdi. ' nieftica exempl* Orbitas Patris 
eiufdem.D.Lu- 
douici confola- 
cionelcnica. 
Phiate omncs 
Deorum prxfta- 
tiflima: cum no- 
ftraminimecon- 
fcrenda> 
RHEMENSE 

SIMPVLVM SEV 

PHIALA COELO MISS A. 

EMO mihi , Pbtalam ve Myos, 

doflwe Myronis 
Cum Phiati Lodoice,, tna com- 
ponat 

J/iclor Olympiac* pretium qxasportdfaren<e. 
Neueferant abacum G^iymcdis^ &aurea'vafa > 
Qu£ iremulis radiofa ^omunt carbonibus ignes: 
Quin etUm noflra fbialamficonferat Hebe y 
Hebe Nymfiarum pulchemma^a hibit inter 
Jpfe Pater Diuos rorantem Netfaris vndam> 
f\fi<rra njerecundo coram lutefcat in auro. 
Neu ferat indecons Phialas-V ulcama fuks* 
Qjmferrugmeoftidans UnMmtin antro, 
Matmam frperante manu . Sed Mufa qtdd hrfris} 
Iam ftat , & augufla c<mu$ cum wfle Sacerdos 
IngreditHr 9 tangitqne aras ^ftatgrandeviroruM 
Jgmen, & accinttis feruent DelubraMinifiris . 
Magnusadefl Puer Jmbrofwtingendns oluto* 
Matuwte virijiibitoque accinguedextnts y 
Vt iufh pcragatis of>n$ , ψο Janttw '*ν11ι*ηκ SlMPVLVM Λ 

Nonfeciftii tdbucfafiivosrara manebit 

Gloria, & in longos pieus laudabitttr annof. 

z. EccetmmphakmPhiaUm.-rofeum^liquorem V* 0 "*™*!*». 

Quinque ferunt dttdum folito demoreMimfiri 

V tflibus aibmtes niueis , limenque fuperbum 

V °rritadorando interea , iel bafia pangit 

Turbafauens , letfo PhiaU fufpenfa^el ipfum 

Nititurextentis Feretmm contingere palmis: 

■dnte aliosfeleflamicatferuore Iuuentus 

Et Centum ^Vigiln PbiaU Tentoria circum 

Mijcentur patria rcdimiti temporaquercu. 

illafubitlent} ^populufque aduoluitur omnh; 
Om m& ^mpullavultumdefimin^a, „ c 

Sjc fuut cognatum Jfiris, ψι ta l ia cermt a^cot 
Munera : Nonne vides vt primt &gyp tHS in vm£ leftionc ' Melli* 
^W4t,&ly m pbamNili redemtis adoret > apudSabieos. 
ν ' 1 Ψ Λΐ « f^mpopuU/um f tngu i s odorum 
DecHttturfeges exfalijs , & ro Jcid<t Tburis 
Guna flmprimHrn, authqmdi < vindemia meltist 

Ftfidm bicaftammueis^Heordmetompam 
Injhtuunt, prtmicjue legunt calefia rom 
Munera , delapsamque alta de fronde faliuam 
Afirorum > in niuea carpit gens aurea vefie. 

Non alitertotam effundit fe GalliaTellus, 
V t roremaerutm } <*r neclar felicisOlmi 
Acciput , gramdifque datum de Nnbibus Imbrem. 
Sedquid ego fpumam ^mbrofi^MyrrbaqueSaliuam 
Hic refero ? tum β φα polo roranteputarunt 
ln tenerosdelabi 4rabas &confcia rura> 
Qtudve mibi mollesceUbrantvnguenu Sa!?4 R^fiMENSB 

Natur* Lacrymantis opes yluftnfque Juperbos 
Et rofeam Luna fanicm Jpu mantis in herbasf 
Ex Phlorcntino Gallia maiushabel ' donumfelicis Amomi> 

γξύι)7Γθνι* Donum<zternumingens 9 & 4 quo non aured Telhs 
Fcecunda JEtbiopum gleba , velpinguis AJarbi 
Pulchrius accepit, quamuisformojafub illis 
In luxumfe fudit agris narura , deditque 
Confcrtur m Vbtrfa-F*ftmte.>&iMeh8»- 
olcicatc Azarbi, 3· Namqueferunt Stculi quammsjeiactat jijarn 
&: pr^fcrtur, Terra potens oleis \fontcm tam diuitis njnd^ 
Dcfecijje olim, &damnumfcnfijjtfencfla: 
Nampkrumque ole<t exojfts , rugofaquepeUis 
Strittms jimbroftam/vclanjarius exit in vndam. 

Non tali dolet ajfeflam fe Gallia damno y 
Semperenim rnanet in Phialacalefiis Oliui 
Nobilefcrinentum ,&quo p\m depromit in AuU 
Acernusinphi*. yirgula fAicifenfimkntat* metallo, 
li liquor. ^ ^ nunquam fundo rarefat inanu 

Fluxit fwwi LODOlCE tibi y fluxitque Parenti 
Largius vnguentKm, mc auarius exijtxHi 
luflus adrtternas Regniqui lenit habcrtM. 
Siueputas concretumdlud fub mbtfcnnx 
Qua fomatur apum Neflar, <vel candida roris 
Muncra, qua medicas no£lu Ubunturin herbas. 

Seureris, meliorque fidesejldeditamenti 
Delitias defideribusjeilumque Japorem 
In Phidam fluxijje , velut cum BarbaraPubci 
Igne coquit Majjam ,<uario quamixta metallo 
Soluitur dicitam qua rm conftabatin nsndam^ 
Nonahtercalum fyarfscollegitabJjbris Sl MPVLVM 

Quicqutd erat pretiofum ollis, & finxhOliuum, 
c SicutJpes pulchrum vario dcflore Ventnum 
Oeltbareferunt.Hk vaftipondera Coeli 
IngemuiJ]ereor,certercs tante meretur 
C celum vt follicitis pro tc fudaret in Aftrm 
Poft vbicomprcjfum Neflar liqutfatfaque Cali 
Sidera form^untOkum.PhUUqHeper altos 
S accatum miserefinm tum pulchra Columba 
Cepit , & affixum portmit in vngmbus aureis. 

Nec tanufuntnullareiMonumenta > vmfiam 
Si lubet ttatem vel prifca reuoluere fecla : 
* VitlsinAlphAo tcrnosex <ere Lebetes 
Signatofqiiervtresinmjp Netfarisvnda 
Impkuit fondamvtperhibent,quotemporejHBans 
Gracia, m<etherioprimum fudauit Olympo. 

Sed quid falfafero f vel quidmeGrxcialaflat 
VbereneStarei erroris ? tu NeSlare nofiro 
Vngere, necCalo Ambrofiam y nec pinguis Olitii 
I nmdeas terr* figetem ; tibi Mefls abnnda t 
PulchriorS L Ο D ο ι c Ε ; nbt Calum quoque fimit 
Neaanofquc Olei latices & Balfama fadat/ 
Quin ttiam teneris dtues quas Terra Sabxis * 
Plorando Urgituropes.tibi ridet>& ipfum 
Natur* gaudentis opustuaGallia, &jfftra 
Seflringmt etuim.atque Vndam calefiis Amomi 
Eliciunt.nec Terra tibinongrata recufat 
Q^odnhqtiispamvna.fed hocindigna remhtk 
Officinm Caloymunufqueid tranjdit m Aflra. 
Hmcfeges efl Lodoice ttbi,filias Oliui 1 
Htnc & ab xternis formofius vngeris Afkk 

Μ Ex grxco Adie- 
naalib.i. adfin. Pliniusica vocat 
Canipaniam 3c 
Baias. CORONA 

pl^Sjp Α vemam Lodoige,, tibi β armine 

^l^vi Frontcm 

Tangmus > inquc Caputferimus Regale C ο - 

ronam: 

Nonerathoc nofir* (fateor) Rex magneCmccwe 
Nectantum manus ψα fibi dcbebat honoris 
Adferere, audaci mmium damnanda ptrido: 
Inque tuospmeila Pedes , non debmt vltra 
Tendere ,necSdcramtemeretraciare Coromm^ 
Si tamen opatiare mihi,fi tollat in altum 
Dextra, CapHtquetuaangatRegale Corona 
Iurotibi, Lodoice , Manus dmotior vnd, 
Vna caput nunquctm tctigit>nec cAriusvttum 
Htttcnus aternamreoracccpijje Coronam. 

Hanctibide purvprimumformabimtis Auro y 
Ef armm, Lapidcs tereti texmus in ora 
Ouas meliordabit Indus 3 & is ψϊ colat arenam 
sgumm auriferam , & verrit de flnmimgcmmas. 
% Hic florum aflurgent radij,quos Gallia y pHcbro 
Laflerigattibij fubijriant [edonecin Afhra> 
Non talemdedtt amplaTbetis prodote CoronArth 
Nec potuit fabricaffe Ioui Vulcania pabcs: 
HMcJurolick effojjb^neldepliiatolli CORONA χϊ 

GrandinegemmArum, lapidumque fit atireA meffis. 
Tum Capiti , fobolique tuafirmabit ahettum 

JEtemi chalybis -vmclum y tiefata } fur6rqu e 

Temporis^ripiant veflra de Gente Coronam, 

Quammanibus Deus ille, Deus quem maximaMundi 

Rettorcmlmperiaagnofctmt, inVmke <ιφο 

Fixit, & aterna fundauitfadere legts. 

Hocetenim credo, Lodoice, quod aureanobis 

Tempera , de veflra quondam dixere Corena 

Λψε perttatem variam , &ioluentUfecU 

Tranfmisere ad nos. Nonfitnt Infcmnia Fatum 
referam,ntcemmuntoMcndacia Regi 

I ntmdenda reor :fed y fi Deceptor honeflns 

Non mefallit Amor Patn^Regumque meorum 

Sunt Refponfa DeHm Calo delapfafereno. 
Namque tuanon anteferuntde ilirpeNepo^um u 9Cm ex ΊΛλ ' 

Mguftitm non ante tuisdebere reuelii ■ ° Mauro - 

Dj m^nibus Sceptrum quamdHmfundarmna munS 

JUareueUantur ; reliquxs tum fammaCoronas 

Abr\pitt,Rtgefaue, ipfis inuolueuodem 

Interitu^ucvulgus iners^eliunceateii^ 

Tum osaceruatis ardebunt maxima Sceptris - 

Imperia , atqueferoxper.magnas flamma Corenas 

Setattabit -ouans . ipfaquefuperbiorignis 

■MdtmatRegum ftolw pmgutjcetopimis. 

Std tua quamfupm a^kmnt ^mquc, C orom 

AmbuftaMundt fe fubtrahetvnaruin*. 

^ntlettnim cxrfo qulmdcplumgm Oljmpo 2 

tlatrmArumquevnd* dripiam qut maximus απ 

^^&incuruacohibettefodwcMundits, %Z CoRONA 

DkiturtircAntf diu&m resmditachartk,. 
(ScripfemnP jfdamante if>fi ) de fanguine "veflm 
Affore magnanimum Regem^quiGallicaiiifius- 
Sceptra temns iterum Romani fleSlat babenas 
Imperijy & totis difpergatLiliaterris. 
Illefuam (vtfama efl)facra defronteCoronam 
Deponet pius ; ac veteris fulgentia Regni 
Ornamenta mdnu acciptet ^oliifqne fuperbus 
Jpfefuis ,dommSuperis fuff>endct abalto 
Culmine, cuiSolymosiuxtadantnomen Oliu*. 
Hicjuper> antiquo detraflam in monteCoronam 
Sceptrumque , & ueterem Regnidepomt amttum 
Qua locus in fubiimem olim deuetfus Qlympum 
CHRl STVS ouans , patiente pcdes in marmorc 
preffit. 

Hwvbifafta, loci circum *υιάηα tonabunt 9 
Raucaquefdnguineum mifcebit murmura calum 
Interea, crepitumque <tlt<e collifaruin<e 
Teila dabunt ,fecumque rumtlufldntiaRegn*. 
Hanc mundifacietn momntis, & horrida vafit 
■Regndproculjlamrn#de monte tuebitur alto, 
Liligcram, LodOicb φ ret qui jronte Coronam, 
VuTcanufquelocumfi Umberc firuidfM attfit, 
Cafigatus aquis morktur arduadrcum 
Robora frangenturflamm<* ific Francica tanta 
Omamenta Patcr njoluitfubdu&A periclo. 

Nam velntexcidioin nugno y autglifcenteruina^ 
Cum fummat tenet aludomos.ambufiaque nut&nt 
C ulminA y conuHl[<tque trabcs > iam flamrna fibi ipfi 
Formidandd volat ,fdtoquc imolmt in vno COROKA 

Et Upidcs, &teaatr4he»s de vertfo fumm 9 \ 

Intereadonumque mmt, triflefoueminiflri 
Ohuolumt cama, Zrfltmm^cr^ru funntU 

VdiuguUnt mimofum ig„ em M fi auafit omni 

Erepum qitam t *a a , f iro nigrefca t <J,ig ne . 
Non 'InercumtoudthHntekmnu ruimm 
Na ur* q » e domum r^ let J M T u 

™ im *™woderitm m dipmiofm 

Εψ« Pater Onm^ mmdsJruenti 

OraamntatKifuhducetinaeraRe^i 

Vwpotensjlaciddnque tenengnatdoCoronam, 
iub qmcomboftti decumbet macbmammdi: 
Cenefi volukfinem Naturafuperbum 
Ugert & digno condi res Unta fepulcro, 
Non aham ^cmtmundo^recLnaL 
Mmdus w hic noflrasjefe moribund^lnas 
UederetstqKeM^PrincepStindutusobint 
ΕχΜκ,ιπβ^ψε tws, & Lilk mag ntts 
Orbis adorammoriensfidedere viuo 
Non licuitfefe^tque tuisfub legibus ire. 

HtncfermHsXQOoxcn/ibiJedontcm Mris 
Mteracomponetr melior, calSquelocabit 
Qualocns Engonafm mter^caflxqueConnam' 
V irginUjnvacuofeporrigitareA ccelo: 

Ec KtibifiolwmqutplicatJauamqueremittit: 
Ipfeetiam Alcidcs , gembufque aduoluitnr, mter 
^firamtans^mientem vttedenow adoret. 

Β iij 13 ls eft Hereules 
genuflexus ante 
Corona Ariad- 
naj,vndevocatur 
4v γόνασιν. ϊ4 Co£oha 

Parce tmen y matoratuamirdnda Coron&s 
SinonftX OOOiC^mibiresintegra^njer^ 
Dicere j&tximiasmmeris comfrendcredotes 
Qms videofed iniqua mihifeclauditarena^ 
Mattries me tanta premit:Se crcdula njotis, 
Credula magnaminis extendit venA, fedlnfam 
Nondum vefiicipes iaculatur intrtiws aUs: 
Deficiunt viresi, & quo fe libmin altum 
Fortius^ bocafflifla cadit maiorcruina > 
Et difcitnontarita fiqui Resvna Ubores 
Solatur fidenim noftros , & carminis huiiU 
Excufat puerilem aufnm , quod Jpolline dextrv 
Suflulit hocoiim 'viridem de cespite Uurum 
Do£Ihs>& in noflra cultijjimus arte THERONVS. 
D Ε LP HiMos Ε tibi cecinit , fulchrajque 

CORON AS 
Torfit , & in pamis imf>lemt magna CamcenU. SCEPTRVM 

% Ceptra regunt orbem , SceptrU con- 
cordia mundo 
Surgit y & admoto renoudnturpr^lU, 
I Sccptro. 

\ Huc fer opemXo doic njibidicam ^ptri vis quaa^ 
aurea Sceptra, ta * 
Qtudque fotcs Sceptro , accipies. Χ ν S c Ε ρ τ R α Ιο* 
VEMQ^VE 

Cwciliabow, & facilcs ad Sceptm Cmmasr 

III* , ne dubiu^cnient cum Sceptra mouebis* 

EttudconsidentcircHm fulgmia Sceftra 

VittJique Migero Supponent carmina Sceptro. 

ι jtjfick vt;repidopr*cepsdifcordia nundo 

Infrmit 3 &nigrocommitmcd:catumHltu l ou is S 

Corpora fflant nubes glomerau in nubibus akis, Fulmen Vi?™* 

Et quafifanguine<e todo fit c<\mpHS aren** 

Faflio^entommduplex affurgit >& omnc 

In Martem aduerfum coclum ruit.omnia VentM 

Mifcer, & inflwtia vclutilegione , fuptnas 

<drktatinmbes> Tomtrucjne auditurinaflris, 

Candidas inflttto mandt de vulncre [anguis: 

Hi motus ammorumalti, & certamina unta\ 

LudHs tmntfi Sceptrafimd capit ardutdextra J6 SCEPTRVM 

Omnipotens y ccelumque aha compdgerejoluih 
Etruitin terras: Vno Hat macbina Sceptro 
Totatrewens >nam Sceptra Iouifunt Fulmina magnb, 
Hoc, & Moidas geminos Λ grfortia Sceptro 
jigmina Titanum contriuit, & impia jaxis 
jiilifit capita : Η ocetiam Salmonea Sceptrum 
Scej:tradjfcilantem, coelo detruft db alto. 

QuidSceptroXoDQlC^potes ?Sifa£lio Regnufh 
Cum co compa- Turbat > & inipulfas agitar dijcordid mentes, 
ratur Sceptrum T H Sceptruntgmerofus habes Λ ψο nubila rumpis y 
Regium. £ f j u y tt £ co l arit uracjuis ,feu fulminis ittu 

Seditio grdUitU dijpefcitur borrida nubis. 
ι Pr<eterea qu<e magnusagit Neptunus in <vndi$ 
Tndcns , Ncptu. Fdflatibifolo referent hac omnia Sceptro 
w S.cprrum cft fpfivnd* JcopuKquc maris : Id prima Tridentcm 
quaiua cms. vis, ^ ecu [ a £ ixmin t : l[\ 0 rult dgmina Sceptn 

Jmpellentk aqu*>&f)eUge turbdtajerendt 3 
Aioxque ftrenarum faciem difinrbdt dquarum. 
Sceptro naufrdgid > & mortes , njelprotyera Sceptro 
LittoYdftentorkmque dnimdS depuppefluentes 
Infyirat idis : Quid ,cumfcrit ardua Sceptro 
FundAmentd mdris t tbdUmo fubfluminis dlti 
Murmur it horrcndum Ute per concdUd fdxd* 
Qujz Sceptri ferientis dquat,& robur ddordnt, 
Et Tbetyn quttmnt ,Sceptro qu*tdBd refidit 
Ac fpumofarum cumulos thdit dcjudrum. 
3 A\p\cc φα tUYgcnt maria alta fremcntibttt mdis 
Sdxojum 'vcfondns Kboddnus, wlfrontebicorni 
Cum ruit incrementdferm? de monteGarumna^ 
ImpQrmm fnriofis bdUt ffafluquejuperbus 

Quicqu SCBPTR VM 

^^trabef^e^oUnt^irum^tur^timtipU 
■Naufragium tettus ;fpar[<e iaflantur arifl*, " 

Pnmdque decutimr tenero depalmite pubes. 

Infans amijfum vindemialuget honorem, 

Et tnutata Ceres ruptk natat aurea almis . 

Interea exilmnt Nauu , difuB^ toto 

Flumne conuerrunt: magno nemus tanore hrm 

Τ ^ψίψ^„αφηόο^ tumefdt JJr ' 
Jrbonas rapk illc tr*bes , voUt ψψτ % 
lUeoram e git , & npironadk vtr/oue 
S^muM lmo,wilcrudo Cannabcfertur- 
Ftauam aly Cercrem liquidis ptfcamurin aruis 
^^fondcnturfegetes^ummc^rfo 

Jrta.&incuruam.nffmm nauiicafalcem 
Intereafiemk imMms j i nCd J ' 

Flumen ^ms-voluk ftumtntiUu : Ecce ruenti 
Vppomt 1 temis fe naca Uentis arena 
Quam Sceptm Deut affricuit , mtdma^remi 

WV m J7* i > V V od 

ipfe P*tcrflaMSctptrode[cripfit«rmas, 

Limen adoratum Umbit Jtqueipfa reforbct 
Et coht occnlm Sceptro figcnte colurr.nas ' 

Fcc re^un ,L ο Boic ^furcns e X urJct abaho 
1 UrhniS impnlfi rabns , & naufragateUas 
CoStdal' >'αψώ: Summo filittom Scepito 
Tany^ & in tnpdlfignum dejirilis arenai 
Jgnatu tnmoribitaqn<g } f c colli^tilla 
Seduio , SceptrSque lubens fefibdct «mico. 

C Dcfcriptio E x _ 
undantis Gar um . 
η ζ , Supernatem 
vnda Vib^ci VL „ 
eant. - Ex grxco S. Ba- 
"lij Selcucicnr 
Aqua Tridente, 

vclSceptrota&a. 
quicfcit. SceptruniRcgie 
cum Tridcnce 
collatum, 1$ SCHPT^VM 

4 Qitodfitpcrcft, non hU referam quid SccptraDeerum 
CdeterafeceruntsVelquAnta potentta Sccptro. 
Nonne vides pura Patlas vt riintur hafla f 
Hafta, Palladis /fl^J em dw<* Sceptmm , ψο wft, duellum 
Sceptrum fernina fujcepit > pufcbrdfque ornauit Jthenas. 

Littora Neptunus pulfans , <vtjama Tridmti 
Didturinftmfla pQrtum ditajje carina 
Quammutauit k Equoftolidnmgentis: Jtdea Sceprum 
ln purk defixit bumo , q:todforms b<erens 
Mutatumin viridem fe fe jubiecit Oliuam, 
Inde Olea efl babilis Sceptris : & amahile lignum. 
. Tbyrfns eratBaccbo Septrum: tefiabiturlnditf, 
£ Υ α!ιή!^ Gmgefopie^upbratisque.atque ipUrepa^uUmmdi: 
' Ou* non pampineo fufceperit ardna Sceptro. 

Mercunocjue fuit Scepmm 9 qHograndta Diuum 
Caduceus,Mer- Sufttilit >& pofito pdCxHitbdU tumultu, 
eurii Scepcrum- Jlf 0 ^li cnamma sadp>ngui4 duxit 

Tartara,& aterndmUunflorentis advmbrdm? 
Tolle Dct $Qeptrum , nulla efl concordia calo, 
NulUcjmcSyMt ElyfiumfehahusV mbm. 
Cum illis con- Sitecum, LoDOiCE,ZW fonfirre minorcs 
fcrur Scepmim p as>a ^ m q Ue foret 9 tihife, nec Pufanaponti, 
Nec rigidx <viftrix opponeret bafla Minerv*; 
Nec Tbyrfus Hedera , ncc tortisnjirgaColubris. 
Sed mawra cano Sceptri miranda , pigetque 
Oicere prrterea Diuum Fulcania Sceptra. 
5 VirgA fuit Μοβ ( fid cnim dixere laimi 
Regalem mdtws njirgam quodGr<tcia Sceptrum. ) 
Hoc Sceptrum mir<xtaingen$ ALgypW,& ipft 
Impiaquirigdo durauerat Ilia ferrQj YirgaMofis , 
Sceptruerat: 
Eiusvis, SCMPTRVM ϊρ 

Viditin Jugujloquamfitvis arduaSceptro] 

Molliuuquefirumpetfus :Sceftro omnia Sceftro 

Impcrio in magnovidit confuja^necvltra 

Vim fuffcrre fwtens, Sceptrojejubdidit <vni y 

Horrendnm alt* pritis vomuit qui <virus in Jflra\ 

F ortia ftc ammos contundunt Sceptra feroces. 

Numtgedum, LoobicE, tui mirMlc Sceptri SccpttfiRcriam 

y*gnojce\ngenmrn y iriterea, dum fortiorxtas cum virga Mofis 

Fimabitque manum vemens , Sceptroque ferendo oc ,atu m. ' 

IllapmmfacietVirtusqu* fiuxitab Jflris. 

Ctter* tum tibi S ceptra cadent 3 & prona tuum fc 

Antefcrent Sceptrum , & pofita ceruicejeroci 

Cuntfa colem Rex magne tuum >ceuturba minorum 

Illa fkit Sceptrorum οΐιγη,φχ fubdiu Mofts 

Stabatad imperium, aut Sceptrivirtute cadebat. 
Stfit enim, ψΊ forthuo fe fubdere Sceptro 
Ν olit , & I mpmum dura ceruke recufet 
vAcc\pm,hm quid agit! W quas mwrrice cUdes 
I mpendert fibi nejcit\ tunc aifera furgent 
Sceptra ^Lodoice, manu JunofJqHe rumpent 
Quicquiderit contraireliquis vtfortior *υη* 
Virgafuit Mofis , ψξ (e reptantia contra i 
jirtibus mfeftts muuu Sceptra figur* 
Contuditj& mnas abjorbmt vnica njirgas* 
luftitise manum 
crcptam noftro 
carraine refti- 
cuimus. BRACHIVM 

AVREVM ET 

MANVS EBVR 

ΝΕΑ IVS TITI^. 

Τ Ε procul y ates Λ manibus qui maxinta 
eentum 

Μ onflra mihi , Pelopewque humero canuflk 
Eburnol 

Vifque , marnt Tbemidem ψϊ depopulaflis wraque 
AjgreJJi lacerare Oetm,fi barbara Thebis 
Gens inuentafuit y tantum ψ& crlmen adorta 
luftitia dextram eriperet , ftat carminedextram y 
Et vulmtsreparare manu^TeOiua , tnumqut 
Tutamur{modo β mcnti illabaris } honerem Λ 
Jtque tibi mueam pulchro ferrumine Dextram 
Iungimm infului ramo feliccmeta.Ul 
Tu modo me 3 LodoiCe , iuua y nutuque trementem 
Confirma bonas > & nofiram non pajjibus xquis 
Α d tua nptantem frfigia > fufcipe Mufam : 
(hwd reliqni manibufve qnennt, vel corpon 
bore toto^ Manvs Ebvrnha Η oc nutu > L ο Ό ο ι c E , />ο/«· ; 7# fimihi dextram 
Subvjcis /mquemanti Mnfamfubfafce cadentem 
Excipis ο ! quam pMra cadct > lappque fuperb* 
x^iuYum znter Lodojcb , manumqtie natafe 
Ebjrnam! 

ι SanflaThemis quondxm ( wfaniaefijmidelitct 
ora, 

Et corpus laniata, velut mmfemidws inftat 
Vi lupus y & tenemmfuriose incumbit in agnum, 
Trunca manus ambas ( hoc itliferfida damnum 
Curia TbebarumivUilerat) 1 wftimque furcrbam y 
i^itque oculos effofla ipfis : dnttore fme vllo 
Caca temba ker patriw* , quoddacitad Jflra: 
V mt eo Diua , & Ucrymans ( nam Uimina y Jolis 
Seruarant lacrymls non confolabde munus) 
Paratc,dk tSuperi, & generis miferejQite itfri> 
Si non tango dras, & PulmnarU rite 
Prer.domanu, non culpa mihi, non οτΊτηξη adh<eret 
Contempti faflu cffictj , Diui date Dextram, 
Et laceras reparate manus,fi fcedere dextras 
V ultis ego mngam, & fuppkx akaria tangam. 
Creditis y o Superi y wfirumgems ejfe.quod in rne 
^fyiciw fimulacmm horens? fedlumen 'vtrumqtit 
dccfaqiie martfis defunt, pars optima, veflri. 
0\Calnm l ο Superi ! ogeneris vos Sidera noflri 
Nefcio β Ccelum efi 9 gmibns\qHod. cortfdd verro: 
Si CcdopotioTy Qoelam nec tangere y pojjum 
Trunca manus , & c ccec i> poli comexa tuerh 
T>icite , qn# fttpcreJlCoelo potiunda yoluptdsl 
Refptcite, ο Dmi, & wjkos ϊφ\\Χ Quiritc$y 

C iij Iuftitiar eontra 
Thebanos, expo- 
ftulantis adDeos 
eratio. «a Bracbtvm Avrevm 

Aurcdcompofttis Calt ftat curia membns. 
NuWws erit ytnanibufoe carens , *vel lumineUJus } 
IuQitiamprater ywjlrum fud quifquetenetis: 
Veftra dcdiivbis y (jedenim nouitquoqueliuor) 
Et fualuftiti* nonjunt : flat candida luno y 
Stai rofeas Attrora manus φηί aurea Pbocbo 
Brachia y funt muei^/i fas efl dicere > dextris 
Furud Dcum Soboles >dtque Orci fj>uridproleSj 
Et mihi iutdbdnt quondam , me de loucjummo 
EJJe [atdm,mtiiquc hominum, mUique Deoriltn 
Cedere y aduland9 <veftros me fdllere My§as> 
Ο Superi , potmjje , & vos ! quis talia fando 
Crederet: & tdles animis coeleftihus ejje 
Artcs fallendil <vel Membrdrecudite ,Diui 
Aut Iniuflitidm ^veflri corrupta Sendtus 
Declarabo viris, mdgnaquehocvoce docebo, 
Difcitc Iuftitia moniti contemncrc Diuos. 
ζ Talbns ordbat diilis Ded.&homddmdkum 

■ > Brachid iatfabdt Ucrymdns , res illa furorem 

Stat Deorum co- A , / A 3 } j . ζ 

cilio Iuftkise ma- & rmam COf '°> & oupcrum cHras wjremere omms 
numereptamrcf- Vtfus erat fubito, Idbemque parduit dccrbam 
dcucre- Vlcijci bello > rii fe Diu um Pater , intra 

Agmind ieajjir coaoferuentidmow, 
Vocemdniique dlta rtcenfosdiipefcuitignes, 
Et Vtrgam extendens foliocornpoflitseburno, 
QuidfdtitU 9 Svperi , d xitl cpid belld pdrdtis, 
Armatamcjue γηαηννηϊ nonnjis y rioniurgtd pojjunt 
luflitix reparate manus :abfiftite bello. 
Efl I niufl>t';<z fyecks \ tentare perdrrrtd ? 
luftiti* caifjjam tutariy&wndere leges* Etmanvs Ebvrkea ij 

H<tcvbidifia,filcnt Superi^componhHromis 
Seditio.DmimejHetHcns ,ficrHrfa abJto 
Incxpit Pater ipfi loqm , Depone querclas 
Ο me*7>rogemcs 3 necenimtot vulneratandem 
Eripient te Diua tibi y nectuminusilli$ 
Agnofcere mdis^oteris.quin forte perillas 
EJfe cicatricesformoftoro Dea y qHanto 
Te magis h<tc, formamque tibi Ufirepriorem. 
Mc ne vides Diua \ iUc cgo fum y qui parnnsinantro 
V *gj >& exilmm, &pefles,&acerba<venena 
Suflmui non natm adbuc, hxcFulmiM Capr* 
Debeo 9 qnofqHe vides jecit Tolerantia Diuos. 
Diuattiummiferefcogen^syfatisefio , quodomncs 
Adouifiipietate Deos^i Fulmmageftoj 
Ιϋα voUnty rapideque tuostorqucnturinboftes, 
NimeliorpvnircvUefl: Quodlumina defunt 
Sufofsiqne oculi , damnurn tibi Dwa ferendumeff. 
SicPlutoJtcMagnM Amor.duograndia Mundi 
Ν umina , tecum vna , cafu torquentur eodern: 
Sidera quin etiam coelo quot coeca ferunturt 
Mundus enimte Diuajuii foUtur inAjtris. 
Namque tlbi fuccifa manti, quodbrachia pendmt y 
Nempe mihi talemcertum efl farcire ruinam 
Ει fefias reparare manus , Pafs optima noflri eft 
Qua m V irgo cares: quis enim fuccedem Aflris 
Parte fui meliore carens, Coelumque tenerert 
Scanitturin Coclum manibuSyfic iturad Α fira. 
Spera igttur mea Progemes , te curia Coeli 
TeSuperum dwnsomnis <tmat > qumquodcibidamnum 
Commifercferi Cyclopcs>& bonida Mundi loui? luftitian*. P*timulu,Bcos, Coeeam cfle Iu- 
ftitiam, Deorum 
ludicio expedit, 
Dii pmcr illam 
coeci, $4 ACHIVM AVRHVM 

Secula:nonminimurntibi Virgoparabit honoretn. 
Bracbia de folido ^rimum formabimus jiuro 
! 0^4 Auro ^enafquetibi confldbimtts Α uro > 

jiurum fanguis erit liquefa&um s ipfieque MednlU 
Concrcto formattt Auro^er brachia current. 
3 In jnmrnojibi Diua Mmum mflemus Eburmm 
Eburnca dextra Q an d cn ti de Matcria, ( neu defpicemunus 

Eboris dignitas ™ eu commme m frctmmteV^irgomoretur) 

& pretium apud MultietmimhocSuferi^mHlti^antmHnereReges 

Ccxlices* Confticui 3 & m ulu cujienntfibitaliaDiu*. 

OrnAmenta, dari , fed enim ejuas gloria frontis 
Purpurea radroja trahit ,candorefuf)erbo 
Dentis>a & form* fiudio Uudantur Eburnof. 
llla y vidcs nojlro regnat qu<t prima SenatH ? 
Peflus habet quo njincit Ebur >Iam degener Auri 
Gratia fordefcit,pmio β CermEburno. 
Snnt EborlsVemri dentes Eburned colla: 
Nympha joror Phocbi y phautra wnatur Eburria, 
Atms&in jrontcs Phocbi Je flcflit Eburnas- 
Ipjaque confdium firm* qu<z ruflica iecit, 
1n fiudium, Marttmque juos partitaUbores^ 
Jlla tamen^Peltao^c fimul Jeiailat Eburna 
FibelUquelibros mordcrigaudet Eburna. 
Qoelum pr<tterea.cultH num ridvt Ebnrnoi 
Siwt Ebore exculpti pofles >& Eburmanjalua] 
Qua Coeli patetampladomus^QjdNeflarisnjndam] 
Aferuant-iZyathiypcdibus mtHntur Eburnis: 
Ornat Ebur Fulmen^ capuloque excufat honefio 
Materi* liuentis optis , triflemque figuram, 
Εβ νβα qnod tmys Ebur 7 conmxkcfc Cocli 

Jtria\ Ετ Manvs Ebvrnea 
ji tria , tejfe Bis dcnfim fculpuntur Eburnis. 
Denique & in Solio nos Diutfidemus Ebnrn» 
Si dubitas,Sceptrdmquemanugeflamus Ebumum. 
Sicait,& VirgA leuitcrpercufftt Eburna 
+ llUfrlum vcrrens, Solw fuccejftt , & omnes 
JJJensercpmuldiflis : Hicflabat anhelans 
Lemnius, infterfi ramentojordidus Auri, 
Qualu ab objcura veniens reptanerat JEtna 
Concretm cinen, & cjnoties dimouerat ora 
Pulneream nubem flatu [orbebat anbelo: 
Olhcura dutur conflandi Bracbia Dw<e: 
Ille capit mdJJam } tot0quea pondere vellit 
Magnam Juri molem, & folmiforcipe verfans 
Tingit in Α mbrofia. , & magna maturat opm vi: 
Bracbiafel:ci(urguntjormata meta.Uo. 
Jptamur jukto, 'vitdmque periraimaflatu 
Injjiirat vt r.is Dea } n<ox tornanturEburnA 
PuUhro dcntc Marm ; -voluitquas hppiteripfe 
Imgcre -.necparuis tantum commifit honorem 
Ccclttibus^cr.t^eMam fcfatur^otones 
Confefiim fiLere Dtj. Talts tibi Diua 
Dekbaturhonos.&fi te njulnera quondam 
Rcddulerar.t tili dffytfltm :Tc a irgo tuumque 
Nojcc genus , ψχά,β dulitas, tibi Brachia pandent t 
Ράί/ψ.ε tui mdior Afanusina putabitur φ. 

Sed cjnidegtvidcoi tibifi iamcollighaira 
Ταηρφαί glomerata procul, ne rurjm e:d< m 
Lu&iris jcopulo, atquein teruatinda mAorum 
ΛΙ) Mmibnspdlefla tuislneu DihaMiniftrk 
Te prjdam rffi tuis facias , ambesaque circum 

D Conflatur a V U U 
cano brachia au- 
rca. Periculum ab au . 
rcis brachiis, gc 
auaris minilhis 
Iuftitia: pradi- 
dmr. zs Brachivm Avrevm 

Mittetibi limentrodent-es brachia, Cancri. 
j Efio ramen (ecura metu , namqtte ardtta contrt, 
Confiituam tibi dma Vimm defanguine noflro 
Qui te amat bonns > atcjue tuos ardet Hymcn^os. 
Is contra infidm te Diaa tnebitur ornnes, 
Et Rcgnum dabit ,& pulchrampro doteCoromm? 
Atqueodeo tannnonfisignara Mariti: 
Cauctur, Tutela Rex cp Francigenum , late qtiiregnat inoris 
brachiiaurei Re- Fettitis Europa) Ille tmm i jewabit honorem, 
giGallix comiZ ' J 4 uxl l l p im ^ t ^ eret: l e ^ en l m quia [exns etatas 
Jmielkm faciunt te Diua > m Comejque fcelcftns 
jiurum y inter medios lacerandam exponerct hofics: 
Ejlo vna contenta Manu, Dextramque potenti 
Seruandam (fic Fata iubent) committe Marito\ 
llle parem Sceptro Uua portabit , 
Inde trahei njires ,populifquefaHentha iuflus 
Iura dabit 3 totoque ferens je corpore Regw, 
Eburncsc dextrae Late ^aaficus Manus vnica fieflet babenas. 
auaicftas quanta. Quid memoram quamUna tua dabit omniaDextra? 

Quid per cjuod populos» vel quot Afanusvnaper vrbes 

Arda<x regmbit rnagnos complexa Senatus? 

6 Sic air , & Coeli Cortinam ac vcU remouit: 

Apparet fubito fpeculi cryflallmus orbis. 

( Qttem Din<z Pateripfe dcdittumpojfe tmri) 

HocUte in fyecttla Mundm^ magn<eque flucbant 

InftAY αψα gentes , & fe tuditantia cirum 

Secula pellebant, acnondumverticetoto 

Confykm Reges longapofigentc futuri. 

Ergo mamif^irgam intcndenSjficorarefolm. 

Jllc yiiides totoqui βίαιη corpore iadlatf 

Itte coma pulchcr , longaque in vcflc vercndus? EtMants Ebvhnia $ 

/i virgoClodouaus ertt ^utpnmttsEburnam 
Geflabtt Dextram,& Sceptr opraponet auito: 
Proximtu dlt t caput medios quilurrigitinterj 
Karlo Magnus erit, quidm fubGallica Svptra 
Vidtnt adnolui Mundnm, & procederegentes- 
lUetamen regnando>M am plus-vincetEburna 

Qutmjaccretcataphraaa manm^uos hic Dea cerr.U ^icunturRc 

/ tr medtas certatim alares feruere cateruas, S es A Gal1 '* Ebur- 

Efi Magni generofa cobors de gente Ca ΐ ι τ ι · ° Ci r extr * ίηβ ' 

Pars Karol^Hennc^ etia^arsmagna jfcfo* δβ " **** 

Sd ongun Lodoici impknt ex ordme R am ? m 

Bulcbms , & Lod ο ι c ο R vm fit ImeaDiues. 

Λ onne vdes Diua, <vt reliquosiam fulguratinter 

Pulcbrior ignis ferltVirgo (pondamisttbiPoUux, 

«4tc}fte tuxTutela Μαηκβ : tu lumen adom 

r™turummtm* >a ^ ea d^ nt f a \l m% magnum 

Tertw α dccimo Lodoici Nomen habebti; 

Maior eo nonante Matmmgtfam Eburnam, 

Sed nec maior erit.fitis e fipr<tdicere;namque 

Quod fuperefljacieHdc, Manu complebu Eburna. 

Dixcrat, & Ccelo plaufumfecereproftmdo 

Qtotquot erant DlulVirgoapebicmultA parabat 

Dtcere t fed vacuum SuptrifoLere Senatum. 

Ergo capit Virgam ex Juro cuiflabat Eburna 

hnfla manus ,gr;mwquet e g lt , SoltumqueTonantU 

■dduemt godus i Cahm ieffau,De6j^e 

Quantus An.orfbi Fraragenum βί Prindpis ,&β 

Regrs habhuram al os, nec cttera Rtgna 
JUitquathram Imperlo, dum ,,Nommis Anaui^ 
Huius trit PrimptRegniqHifiertatbaberias. 

D 9 
Flamma. VEXILLVM 

Quicqmddiau AVRI FL AM Μ Α 

cft hadcnur,fuic 

FumusAuri,iam VICQVID adbuc LodoiCE tulilm 

ipfa dicetur Auri χ 

*5V# Phialajeu tangmopusdiccndo Corona: 
Aurl FV MVS erat ,puri mnc F LAMMA 
Metalli 

Ipfamicat, trepidamqitebebetat fulgore Camocnam: 
Ac njelut impatiens volitat per Lumina §AYnm& 
Gandelaradiante culex>& credulus errat, 
Domcinardenti penruts infcbat bibifco, 
Non aliter/um FL AMMA tui me perculit AVRl> 
Non r voXyncn animus y nonVenA Juperfuit ipfa: 
Certdtlmque me<z trepido glomeramim Μ h[* 
Dcnfantur FLAMMAM circa mirabilis AVKI: 
Et quem non rutili perjlrinxerdt aura Mctalli 
Hattenits, inflcfti ncruos , & peflas boncfla 
Senfit Auaritid, pulcbraque cupidine tangi 

Qutf njis ο Superi \ velquod iamgrandefub Kuro 
Fulguris Imperiumdominantis in ommalate 
Peflora ! <vt afpetfoconnweatipfametallo 
Jntegritasl tomxquefluat conftantiamentis ! 
Jpfi {faebor enim)> vita quern nullus aberttt 19 Α vri-Flamma; 

Fulgor adorati percufferat infim Auri. 
Sentio nunc alacres ammi trcpidarefub Auro 
Et celeres fuluogeflire (ub impete<vend$. A . . 

ι .rrrTr > ^ ° D ° 1 c ^mmum mihiper- fus excantac 
cuht AVRl : 

Pcrcnlit; &potuigcncrofsc occumbere culpar. 
Qtaccjutd emm meditorve diu ^elfomnia notlx 
Ihv/iunt, nec Ahena meo y nec Cornea Somno 
krgumenta, tuifedin orbe reuoluitur AVRI 
Matems , iam FLAMMA meis , um RegU 
Sccptra 

Obtrudumfcfe manibus 3 pulcbramveCoronam 

Vd Tumcamfqualentcm Auro , W Lilia tango 

Aurea y ψ<ζ ptfhs Tiwicxdifpergoperoras: 
EtvclKt AuriflHdSexJwbctTantalus vndas 

Exul opumperopcs medias , & pauper tn Auro 

(FJqueadco mifcrinefimuslnoswxat & ipfe 

V otornmfatiatusAmor!) ficmergorin Auro 
L*nguidiiS,&quamuisRegahrvena Metallo 
Pinguefcat, caUmufqtte mibi , nQn Tantalus intcr 
Aurifluas large [orbebategentiorvndas. 
Sed quoniam Virtutis opusjt prima laboris 
Gr atia , mercedemque tulit, qui munereRecrcs 
Diuinxit: Prermm noflrifint Carmina ^Fatfi! 
Diueserit.Regi quicunque merebituralto, 
Exigui <vel Fontis αψατη Λ vel Ruflica ferre 

Munera; necdompretium n delibrat egeflas. 
Tu modo me rutiU niaente ad lumina FLA Μ MJE 
( Quofmc mens pmulja cadit ) ne defere Princeps 
Interta, dtimme circiim voUt aurea Flamma 

D iij Felicitas Res Iin 
porcuna. Regi dare pof- 
func etiam pau- 
peres : ex The- 
fniiKoEuphrade 
prim. orac. 3θ Avri-Flamma 

l uct repercutiens oculosi & Carmhie vcflr* 
Ducitur aterni purijjima Vem matelli 
ζ Efl procul in Lemmo , φα Je VulcAnid Pubes 
Terra ftcrilis ad Exercetferro, gewituque fatigat Olympum* 
rcliqua > Aurum Brachia fub duris incudibus borrida iaclans 
parit- ln(ula , ( defems alias aWupa cauernis> ) 

Non dlic perkbent homines $ non dura fcrarum 
Secula, non quiduis ratio mollijjimavita^ 
Et mores docuere honi 3 non tefla domorum 
Effejed tnculias Afundijcjftdlentis ArenaSj 
Tertne ° caluities , rigidos glabreta pcr agros^ 
\n quibus ^exigu* caUmns fireptat auena^ 
Ingruit totam macies exfugttariftam. 

NecCereri tamen apta hcet ncc idonea Baccho 
/s/ec pecori fit amoena Seges y nec njernet inxortis? 
Nontamen in njarijs efi ditior <vnd Mttallls, 
Tota vel efl Venis facunda , vtl afpera GemmU. 
Sewper enim njcldwitpjs^ vel muncrecaco 
Excufatur agri macies, &ruris €geflas. 
iimilitudb cx VtRcges, β fom-viro maturajdore 
Philone Hebrxo Virgo fit inform'is> non illam Regia prolcs 
cur ilcrilib 9 terris Non multi petiere proci : dcferta cubdi 
pcusAuru indi- Tzxigit intcrea njiduos iam nubilis annos, 

Ardctenim Pater \&prctio non parctt 3 njt olli 
Non indigna domo jertuna > parefqueHymenai 
Obucniant , & · fi * primofve nfingtre njultus 
Non pQtts cft 3 roftumve genit ivfmdm JWeflttr, 
Nmtur, njt Jalttm prctio qnaratur, & illam 
Poridcre gmmarum ^njariiJoMe momhbusornat. 
Haud aliter >β quaxdojegcs non commodaVino] Avri-Flamma ^ 

Non habilisdorjoCerefis y non flondaCampis, 
Non Oleis. vel Melle fluens, fid mbojpiucultu, 
Dura fapercilio , pendentibus bomda faxts: 
HancnulUcoluercmanus y namgratia ruris 
Ν ulL fnit , duros qu<e cogere pojjct Α grcfies. 
V trumillam PaterOmmpotens fi forte metaUh 
Inftrit, & pulchras vtenjub carcerevenas 
Semnat ,accurrent examma rnille Procorum, 
Nondeforwis erit , prettoque placebit 3 &>iUam 
Haudpa,t4C<z coluere manus y nam gratmrum 
Miihafuu , duros ψ* cogere poffetJgt-efies. 
3 Cyclopum banc tgiturgem dura reuellere terram 
Carionemque nigru exercita flare cauernis, 
Dum Jeqmtur V mas per deuia rupibus mtra 

Et varics fibramm mus % ac ducereferrum SS^^ 

Se puut , eqitc fuis ignobile marra metallum ° ™ U 

Dentibm extricat y Glebam fekisdn illo 

MaterU , cxcumque iubar per firdida Tlumbi 

Vtfcera miratur, miratur & infuperipfe 

Qui reperit Brontts , fubiuque cupidme uftus y 

(Nefciuso quantum manibus verfaret bonorcmX) 

Λ ccipti > & maflam tersa rubigine primum 

Inijcit inrapidosftruttis fomaabus ignes. 

Spcsammum dedtt inter opus, namvifia calore 
Materks jmftm cum(oluitur y ommalatc 
Dtjjipat y & liqmdas fugiuntramenta perauras 
Quotquot erant admixta, micat lax pura metalli: 
Non aliter quam cum rojeas Aurora perorbem 
Difpergu formoja comas , difpefatnr omnis 
Q** Juper mcuhmt liqnida nox honidajar^ 31 avri-Flamma 

Auro vndc no ^' MC KwdFRO RJE de luminejondiditJVBS) 
men datum. " Nomm , & ambrofia fulzprem cepit ab AV R A. 

Vt primum dedit ex calidis fornacibus igmtn 
Fulgida materies y piceas fulgore tabernas 
Cyclopumcjue doriws lnflrauit , & horrida Fornax 
Qu^ prins extiterat nigriconugemetalli, 
Iam ferrugineum pofmt mutata colorem, 
Ncc gemuit vdut ante, granes fedmollitcriftus 
Mattria minuente tnlit: /ub pondcre rlfit 
Adalleus Λ ac tcneris mollitalaboribus Incus. 

Ntc mora> cumfamam crebrk difperfa tabernii 
Audvt artifxium fub ruplhtis borrida pubes y 
Sulphureas liqi eredomos y tonat JnjuLpulfu 
jirdua, ferratique gemunt incardinepoftiS. 
Dcfcributur Cy - p ars ( aterum (uccinfatenur. pars M Ncbridt Capr* 

Jlhitibarbi,vtvo- Ilia teMat > Cinum dcmu Sli P ellex 
catApuI. jirmabat rigidcs fttjpetfa fortntine rencs: 

Ofiedunt altj pcflus : lillosaque wembra 

Ferrca laxato diilrivgit fxbuU morfu. 

Pars , btrrho fordentc ctput .pars njna , tcgchat 

Gf.uffpina^vabatquc flrens incxduA fylna 

VulnercA Jubfronte mwax^pars . Carinabe mento 

lwpcxum tulit, ac YionextYicAnU V dlws. 

Quin ctiam Pater ipfe fut, qni JtuBtle ftrmm 

Atter.uans ad inertis hebes mucronis acumm, 

Interwift cpus , famamque fccuttis 3 & ipfum 

Ν omen inauditi lornacibui ante Metalli> 

Vt ndit fulgere procul, correptus amore* 

\rdoMit#<venas ardere cupidims 

Stqfitj CroUuems^dpcu, Vis itftimacordi Nefc CIQ Α vri-Flamma 

iV efcio φα delapfa meo , mihi molliter ojfa 
Denorat, & tacitas exfigttfaua mcdullas. 
Vtrfa itrd^ue m*m ,fofi Jenftbut admouetipfis 
■MiramUqutrei , nunc bos, mnc confulit illos: 
Et non [ufficiunt fenfus .-ardente camino 
Explorat , vtl tingit αψά, W forcipe <vellit, 
Semper idem manet: Intena firnere luuentns 
Et venas populare omnes , ceu ψαηάο [ub alto 
r -natur (copulo catulos djente letna 
® etraxit > memor indelocum jub mente recondit 
Sedulus , eir lufiratvicinam indagine rubem- 

Haud alirerPdes Vulcmia feruct m anro 
Jmktioneferox, certattmquc aduolat omnis 
Non incerta loci , cacafque reuellen fihas 
Arte , mmiauc ^rat, Magno (tant pondm Marr*, 
Kant Tr a heh*que gra( <cs, & ,rifli lumimTad* 

Armave pratma , fubitoquacun^ue W v f u 
V ύ dofa ratione tenent,eumituromnis 
Ληα , &emot;sgemit InfuUfiindammis: 
Jnfudant operi , jurtum nec iuatur effe 
Siqnodqnifaue rapit,fed merce$& aurcapntda. 
3 Ergo runt , lateriauefaas , & lumina fionti 
AmcaHntifefavc -vhro per mgra viarum 
Inftmmt , & fulphurtos cnm L.rrfade tratius 
Explorare tuuat ,ier,'t[que fugacibutvltro 
Kixtri, ambrofius Uore(t 1& iur* voluptai. 

Stdqttonum pntiofaskor.osr.onvmtrat Auro- 
Jnger.mm fducftre fuit , r.aturaque pr.n.um 3i Cognofcendo 
Auri pr ct i 0 f cn . 

iusomncadnio- 

u «ur&alia exa- 
nnna milj e . Arma eruendis 
metallis apta : ex 
Agatharchide 
apud Phoriii Pa- 
triarch. Lu&ari cum mi 
talJii labor 
luptuofus, vo- 34 Avri-Flamma 
Materiam >ψανη quifquegemens de corporeTcrr* 
Extudit ydgreftesfrimum vertebat iuvfa. 
Luxuriofa m ^f^frluosm clauos, 
ritia , & fbrcUila. I β* ( p^ or ) [ eram ¥ im > clauemque Tugun 
Materia lugente facit >fors alterin Auro 
Xufiicus jdut *vaftumcacabidat furgere wntrem, 
Authomini quod inepta potefl induftria> mentis 
Jndere > laxuries fxc Rufiica ludit in Juro. 
En fttmpm Natura tuos ! ah Prodiga rerum 

usmaS Qit ld fi™ 1 in{ l ue tU0 H ratam t€ mumn rM * [ 
mum. enUS Quidedit Immtrito > doni W perdit bonorem 

Velfkcit 3 vt poflquam dederit y credaturauarus. 
4 Scihcet , &faflum nofko par tempore dammtn 
Lugeo j & aternai pro munere fundo querelas. 
Ambartnim (Jeu virusdqu* y feujpurca furentis 
EJJe velit faniesPiflridf> & ater abortus, 
Cui dat Naujragum njins, &pontns odorem) 
Cum primum rojeis pdagus ru£lamt ab vndis 
Ambaris inuen- Infulua iacuit mundt Tbefaurus arena 
tio apud Boios So//tf, & infanti fimdts ,quemdurdnouerc<t 
Vafconiae cafu Secretas interque'uidS y & conjraga jaxa 
fa&a. Foetum barbari* tejlemqu* libidinis , olim 

Expofuh fugitiua ,fui nonconjcia, partus. 
Sic Dtus in fierdem deiecerat Ambar arenam* 
Donec vicino defcendit monte BubnlcHs, 
Quem ferrugtneis lacrimofa CclonU Bopjs 
Et circum MedaUs Pix fuwida tinxerat oras: 
ι. , lbat forte viam , Jolito qua pinguior mda 

Littom vifcofo fivnauerat aridalwio, 
Et paruas qtirtrebat opes,cum traftusodore 
Ecce <videt unui Fungofiim cortice Corpus Α VRI Flamma 

Tamcfae fuper vario filicatum tergorafilo 
V t duxiflefuas videatur Jranea telas: 
Ηαβί ibi pnmum Slolidus , nec tangcre dcxtr* 
Dipatns: ptdefacrdego difrumpit Mmlque 
Fngmina MaterU je diMtisommapAjfim 
Difiiciunt, partem cumuloconfunditaren*, 
Ef partemcapit iffedomi,quamvertitw vfttf 
Immerito$,fulcrumve tori dedolatabilla 
V djjiberet rofeos/vt lintea veflii odtres 
Ruftim intttta vcterem dctruditin Arcam 
Dontt odor diuinus y eofe carccreclaudi 
I mpAtms , lignt ptr cceca foramina fufe, 
Rancidulaperaperta domi regnauit ab arca 
EtpretitmdcditipfeftbixtHm cognitns hmbar^ 
Et late isimbtofwm refpergereccrpit odorsm. 

Ν on fem inuento primum res contigit Auni 
Vndeferos mons & rufiica corda puundum efi 
NonpotmfltPmM Afmulare , Snperbam 
Matericm, ψϊη fape cautsinrupibusiiia 
Ingemeret Juflos Supentefiata doloresl 
Tam fldidasah natfa manns! Rem vidit acerham 
fyepaterf ulcams, gr, ο , auidBarbara Pubes 
Quidfamis ,iixit\ non eflhxc debitavobis 
Materia ο I uumcs pretiofa ^facefcite nugts. 

Oixit;& infttiumcorradttab ommbus Awmm 
Et legtin Palacram, & fefe fubiccit O\ymp 0> 
Limen adoraMmvenens , &eburnea valu* 
Ornamenta,( rudi fuerat ficinfita primum 
Dente Domw> r nam nullus honos tum cogihus Auro) 
IngreditM Pater, & Cdi mkme cattma 

Ε y 5/ AmbaraRuftico 
inuentorc Igno- 
miniofe craiUcu. Auru deformirai Vulcani Aurum 
ferentis adDeos 
cratio. Avri-Flamma 

tcm Vulcani cx- Pulchrior incedit, nec cnim/ifordidits olli 
cuiat- Vultus erat y mgrumque captitfuligine 9 vel β 

Luxatam in?rediens traberet coxam. arrave lcnte 
Keperet ad motum 3 Superi lidere, fed omncs 
Fukida non njiU pendent ad Ittmina form<t> 
Pulcber eratyCfuemMatenes tampuchrategebat, 
Excnfans ngidamve cutem y vel β qmd in tili 
Rugofum , picea ftrragtne fumns arabat. 
Turba fit: Ante louem pknocaditilleScncLtti 
Etfic ingreduur covtra. Te maxirne Mundi 
Reftor, & Indigetes Superi, 'vojque ardua TewpU 
CalitUHm>manet omnishonos : & β qua per orbem 
Rara Λ lelut claufis nafci contingit in hortis: 
V os Domini rerum, wjlrijunt r*oftra fauoris 
Munerayfiquadamus^njospoffe dediftis>& inde 
Exoriturdonum,nohi5 eftghria doni: 
Eccequod e nigris Lemnos fecunda cauernisi 
Inuijum tuht antegenns > qualefla Iunenuts 
Vrgebat valicLs armata ligonibm agros, 
Ncfcio quidjuluurn crepmtjnb dentc >quod Α V fc V Μ 
Nofier ab AVRORA fofulus , W dixit al 
AVRA. 

Kuflka gens y necenim dotes wl forma Afetalli 
Coznita 3 &afclo nomen fulvprcpetitHm. 
quarhomincs li- ne J l Ψ Λ iatci Natura, vd ima Metallo 
gac,& Deos aua- Infita vis ^hominejqne ligans &pe£lora Diup.m 
Nefcioj mc noflrumSuperi cognosccrecatffftt. 
Sed fateor trepidajfe mibi fulgore (ub ifto 
Inficxas animi <vires : & β licct vltra: 
Qjfjd fit 4uaritUlabss( defangnifa wfiro) Α vri-FlammA 

SenfimusoSuperi, & Ommoin pc6lore y fixum 
Nefcio quid Mortak bxm. Necpfora moratns 
Porrigit: accedunt Superi, ft cocca voluptas 
Tangrequodmlli notumeft Jnflammatamorem 
Ignorata rei wtfis,di4mtangitur y njrit 
Interea , & tacitis defieait in ofpbus ardor. 
Ipfe Patcrcuius rigtdis efl homda dextra 
Olim FulminibHS,ferrique ajjueu Tonanti 
Cum tetigit: MytSfqac fibi mentemque feueram 
Mulcm taatejenfit, lablque perimum 
Molles Illecebras [<ζηλ intergaudia pefius, 
Nccfe d$mtilat captum :fit gloria vinci 
Vittom mter y dommofque > & c *ca Cupido 
Inter adoratur Superos, mmqut apta Metallo 
Ν ornina qu<zrmturVd emm funt Tubera Terra 
Qu$ 9 poflquam Jmhrofia, <υά Netfaris ebibit Im 
brem> 

Molliter infata fudansformauitinaluox 
isiutfuluxCerereis ρ Gleb* y q:mproxima pulhcrl 
PorticH* Elyfii fubiecit , & area Uuro 
C onfita , quam dtnfe jkrnunt pro puluere Gemm*: 
\nd: vbi per fibras Tellnris , tterque (rofundnm, 
Adcmum venere lotum, Color additurollis, 
Ee Rigor, acfnlui fpecies fit pulchra Metalli: 

Sunt aty, qnibns baud placuit tam nobilenomtn 
lndere,& α varqs flat ponere tnrpia cauffs: 
Nam> vel Carnificem viiiC^velcordis Auernum 
Dixerunt alij y Farcamve.velhomda Tigna, 
E>eq,iibtt5 ab IpPilcbroFirtus fiifrerabtur Fnco. 

Ε iij 37 Vinci abAuroin^ 
tcr Deos vi&oria 
cft , quid imer 
Mortales? DiuerfaAurono. 
mina avariis cau- 
£s impoika. 

Aurum patibulu 
vircucis , Auarus 
cordis, Carnifex 
viix. } t Avri-Tlamma 

Hac *vUfa>£la > munt Superi y ftatquc amnkm 
^Auro 

Fixacobors,iamDextratenet iam hmen vtrumept* 
Ardctin afte&tt, coramiamCorda tumefcunt 
Et faliunt Ven<t Λ pars magnaputatur honorif 
Infanire Deos: minor cft>quifeminus Anro 
Porrigit , inflexumque mintt* fe prtflat ab illa. 
f Ipfe Pater fletit ante alios , FulmenfitMetAllo 
Afiricmty croceumque videns albefcerefrrums 
Rifit ,e*r innocuos intorfit mo^ius Ignef. 
Hoclouis exemploSuperi fecere,DomitfqHt 
Α ntiypauimento qu<t fuljeratomnk Eburnt, 
Sctotam croceo pallefcereviditm jfuro: 
ocorom Cnguli, Er fortimfirmofa Deosfe mifcuit mter 
fua auro af&icac Ambitto , quod quifque potefl, dt pondere wlttt 
Imitatio cxRos. Sedulus ,& quodhabetieliquispraftantius > A#r<5 
iSinh ardenter y Qrines fomeftts Apoilo: 
Virgam Mercunus : Diuum Regina Cotburnos: 
Libtam fanfia Tbemis : pxhntts Cynthia Btgas: 
Cypris Vtramque Man&Venas atque borrida Mauorf 
Bracbia , quapropter Btlli iamNeruus in Ahyo 
Pmitur y & Digtti TapbU ,funt Hamus Amom. 

Quin etiamLenae Pater, cui peflus agrefie 
ToYm^nuUus Amor^cl Ludisinebriat, Ipjk 

pc ambitiofa iicis \™m<xnemqut aluum datbi turgentis ad oras 
eft,nec folus li- Tingere , non pne mentt ratus , meliora ixdm 
quor , fed etiam Vm<x 3 Uborato quoties potantur in Auro. 
poculum ipfum Sk - m ^ mnes . Coditmqut npente 

tiusin Monit. Fulfit 9 &aiirato ri[erunt cardmepofles. Avri Flamma $9 

Conciliurnque vocans Diuum Pater,atque hominuI{cx A 
Nunc t Suptri, dixit,veflerfinouitOiympns, 
EtCoeli putat ampla Dom»$ y iamfttmerenQmen 
Quodfbrtuna loci vefierqttemerebitvrordo: 
Coelum carcer erat , inm Umine confim Auri 
Pulchriorefi.ptioque Dtum fit Numine dgna. 
V ?rum 9 Forturue quoniam parsvna putatur 
Contentum non ejfe bonis , nircddisJmicos 
ParticipeS; grmidoquc fegts decrefcet aceruo 
Qu* compreffa domi[ernabitur y Fndge crefcas 
Ο d ttifa Deos inter Fortuna Mmom. 
Noft* mim Superi{ necfas nefcire potentes 
Maiorefque Deos ) gcrrn effe ifanguim tioflro 
(£hos ego frafetfos <uAui mortaltb^s dgris, 
Et regere imperio populos y gentemque Juberbam: 
I nde vocant REGES, Supenfque minonbas illos 
J&qtiiparant ccrtatim omnesz bos munere tanto 
Dignos φ rcorimm fi confcijcitis omnes, 
Sentio vt in calid* domimmfornace Metallum 
Soluatur fnbito y & partes difcedat in ^quas: 
Τ %m quod erit fohdum refoluto pondere corpus, 
Ibit & in MaJJam > noftros feruetnr ad wfus. 
Ex illo PhiaU,extllo fitnoftra SfipeUex 
Cymkaque i & quacumqueDomus Dmina repofdt. 
ProptereaGanymedts erit,vcl/tquid Ehurnum 
PrimuU vel β quid Samium frrmardt egefias 
$ranrere,& ex fttluo melius conflare Metallo, 
Pars autem temes fukdoribitinauras: 
Parf in Vnlueream fnndo [ubsidct Arentm: Fclicitas vcra fo 
ipfa cont-nuno 
eft ni rcddic Lii» 
cesalios, AurGigneliquei 
cicdeorumluiTii, Qijodcxaurofo* 
lidumcft Dnfcr- 
uauc>ad cceh vsu Auri diuerfse par- 
tes diucrfis Re- 
gibus &c Regnis 
dantur. Fraciae priuilegia 
interc#cera Re- 
gna com.mora- 
tur a Iouc- Rcgi Franciae 
Dcum teftameto 
mdit Auriflama. 40 Α vri-Flamma. 

QdttrA Carbones ,*vel erunt pars c<tteraFumi. 
Ergo diftribuam Reges b<tcinter jimicos, 
Et memores regnare rnei, veflrumque iubebo 
Ο Superi ; &jacient flabilcs bacdona Coronat. 
6 PratipHt reliquos intermihi maxima cura 
Impcndenda manct Regi qui Gallica iu(lus 
Sceptra tenet , popu{6que fauens dat I ura fideli: 
Olli Meilarea Jubiecimtts vbera terrd: 
Olli Neptunum duphcem ; moU^m aeris olli 
Temperiem, 'vernumque iubar^ Ccelique mednllam* 
Quid votis Jupcrrfle potefi vt fidtra tangat, 
Et Calo ponatnr bumi *.fi Gallia ηοβτι 
Muneris, & rutih clarefcat Lce Metalli: 
Ο quam te memorem Tellus 1 ni defit aceruo 
Res htzc njna tuo , Ccelo fcclicior <vna , 
V nA fores cuilis pra formoftfftma Terris. 

Non patiar Oini } Toumque impleboCoronam 
Mimeris incoepti. Atqut hxcvt pulcherrima longl 
Inter Eropxas prafulgeat vna CortinM, 
Addere conftituti F L Α Μ Μ Α Μ prafiabilis 

AVRI, 

Si mens eft eadem vobis: Sic dixit omnes 
yijjenfere fimulSuperi y plaufumquededere. 

V ulcamisftttitin medio , fimul *vt Pater olli 
Anmit >dCcin£los diflrinxit fibuia Renes, 
Et Joliidam curuo Jufpenditforcipe maffam 
Seflurus qud parte Pater iujjijjetyrut olim 
Rex ibi <venAtum in filuas juccejjit>cique 
Mdlt V iri totidcmque Canes latus vndique cinguni, 
Si ruit intereA ramojo <vertice Qeruus, 

Circum Avri-Flamma.' 

Circum crtbravolant ha/lilia , cr ingcmit omne 
Latratu vel njoce nemns, cadit hoflia, Regis 
Itta manu, atque ammam Kegali e vulnere pulfat. 
jiceurrmt Uti comites, Itclamor adJftra> 
Palpitat exanimis calidufaue recumbit in armoi 
Certtus, & extinfioilludit numerofa canumvis: 
Stat fopa fitccintius cubito^ftrriimmecriicntis 
S«pe tcm labrts , Ceruique trementk in aluum 
<~o»dit y &> a dfummum diducit vulnera petfus, 
Ve/tgnat Hex intmaqua pme Minifier 
Percmat , quaparteFiros } aua parteMoloffos 
Vmet:Et txtin£ii ctdes efl altera Cerui. 
Haudjem l Solw Pater omnipotcntis Olympi 
Defignabat , vthasj>artes Vukanus, £r illas 
Fompe morderet rigido , &fornacibuiattis- 
txploraret ; Et oflolidi vis lubrica VaH < 
Impiunt m idejfe truces ; cui Nomina mHe 
MtUe prita dederam infanis Ojcula votk 

Ergo raphMaffam Fulcanus }& i~n,„e. 
PjuUm ψ ardct^Jaue <ucf 
^utm Pftluere* ramentaliquefcit sirena: 
4ut aba in Fumos, namquebxcinfrrmemetallum^ 
txcrementa iaat, vekti dum cortice fummo 
Sudat & mfp-umat ebullit Netlar amam. 
Ummus extremashtc circlm abradhadom. 
^tipargtt Cduminterea, Tcrrafiueiacentes. 
Qu* cocLm tenuere , }g nes fecfre minutos, 
Utraque im tenues fulgm per fiderafiamma. 
%!i*vero tetigerc folnmjm fiipdactpx 
^%*a 3 Calcdonij ψ* Umbunt littora Ponti. 4* Auri cxcreinera, 
lialitus . puluit, 
furra ,carbo. 
puril'imum Au- 
rumHammaeft. 4* avri-Flamma ι 

Hic fyki tam bcllo rcgntnt gens duraBricanm 
Tuiuifculus Auri, Y(Xmvtc , j[ Hri acidfre & crifpulus Imbcr. 

Ξ vndc fu- J*t vtro in ngidos pars altera vemtibcros: 
iiofi func. AVRU FVMVS erat , quaregcns irjfcgra Fumo^ , 

Efi femigineos proptcr fufcata catr.inos? 
Interea moles auido feruebat :n igne, 
Jamquc erat expMgtfx fcitis. y cum lurruner^o 
Fulfit, cr Auratam vomuit de corporc Flam:na tn. 
Ad FUmmdtn $iiperitrem«ere,&rifit Olympas 
Aun-Flama Gal- QuiSnpcros Galltsfe firre fciebat amicos. 

\\U volat rapide doneclegere volantem, 
Et f nebuU plicuere jim , cjuam vellere pulchro 
νφιβίά Scrcs animarant.nccmora.Coeli 
Nuntuis 3 Atiratis taUrib^adfisity illi ^ 
JVl\l FLAMM4 datur> Scmtn qttam tcla fluente 
Pafctf&Wtt finus rofcos vexilla tenebant. 
A<\ Ciodouarum * Se wjpcr l Soho mekumMbrAuit Ebarno, 
lcttur. Et Vner y Ijixit Coelosc merge fercno: 

Eccc , CiodcHxum njideo iam bclla parantcm 
In Saracenas acies , & Gotthica caflra: 
I, Ptftr ' & noslro monzte Vt prAiaduttn 
Juffiaoq^c geta$, Numenque Vt rebus tmicum 
Ptardicuntur Vi~ Noutrit cjfejvis , flaroinatn mirabilts Auri 
aorja: hoc m ^ccipe , diuino ψ<£ belUfauentia figno 
gnofuturx. jStuntUt y ac popidos amfarat clara rehelles. 

DicfGreyfangJneM kacidat <vt aufticc clades. 
Molliter cxiguoquA Ubitur amne Vigmm 
Piflonicis fotciindus agris , vbi tardior <*t as . 
s JLapfa cauis refiret dtnnbibw effe Sepnlcra: Avri-Flamma *3 
Tantus erit cruor ^lbentijqne Jub offtbus agru 

Finierat Pater ore loqtii.ciim Nuncius albis. · 
Jera femdefat pcnnis , & rcmige dextra 
Francigenis illapfus <*grtf, Afandata Tonantis 
Vortat ,er Auratam ttt ^cnulat aerc Flammarn 
Terphut, & rojc* circhn flnxerc jaudU. 

Ergo Cloclourtum ruclus idmfhonte mindci 
Sdcnlegos funLrttcrh hofles , & Cafira riicntem, 
Antc pedes proieclus^ humum conuemt , Olympi 
IncoU Atiratae pangenster baf.A F.lammae 
Ncfcio ψιά coeltfle loq':en$. demijl^ £r alis 
Increpuit^ruriiimque altv fuccejjlt Qlympo* 

Hic fuerat fomfje locus , ψο> carmincdici Aun flama: iac- 

Dchucrat mclura mco ,βηψαψέ Flam mx tura, intafta oua- 

Extmtta mihidarrma canijedfarcite Diui *!§':"-■ Tc rc toiqiutiir. 
Indtgctcss, quh cnimPatrUfcrdlid Vatcs 
Damna fabm , proprlifque vclifcantarc rmntel^ ANNVLVS 

Α V R Ε V S 

CVM GEMMA 

Poft Auri-flam* IgX! 7 f* f unt 
carmen,Nonfu- 1 dBg» /gyrfrf, 

mum exflamma, SPfe^S Aut wero grauwre tnmcnt pragnantia 
verum ex flamma faxa 

dare luce m co - Cumferrugineos vel flamma dat aureaftdmos 
€ 1Γ0 ' Vd cum futilibus lux cmduit arida flammis. 

NonFumnm Lodoice, damuspofl aurea FlammaE 
Lumina , dccenfas Regali Luce C^moenas. 
Sed damns tternos qnos Regus euomit igncs 
Anmlas y & pur* iachlatur lumina flamm<z 

Quq me cunque tua Rex magne ^er ardna verto 
Argumenta rei y mihi V tna fuperbit iniUis i 
Et magnosanimoja trabit de carmine fenfus: 
Nunc me Aurum y mnc Gemmatemt >mnc Anmlus 
» huro 

Vulcbrlor^ fuluo ficvoluitur aurea gjro: Annvlvs Avrevs 

IlU nihil triuialefapit J/que altior <vna, . 
Spiratad attrnos nmis ambitiofalabores. 
ί Vt Sonipes generofus, erat quiferuidus ibfo 
QuondAmpurpurc* mridi fub flore lunentf, 
Se rotat , 1 mfatum animi, cum Dottus Equifi 
Vdc^utexormt, <vel Carmwemulcet abeno 
SeduLs , extricatve iubas, num libm in altum 
Natur* tormcnu Pedes, num binnitadauras: 
Nunc bibit auditam, vcl naribus baurh autnam: 
Lar.giada ft membris femel tfi illapfa f ene a HSi 
JJebilis, erlaxo comemniturhorrida collo 
B>fla, m llus honosjrimalausmtlla Imenu, 
Non tmxus animorumilli tionfemidus ardor, 
Ληκα dcpiflis non eftiamfibula frenis, 
NonphaUr ? maculof* auro, non fenca veflis, 
&°mbf Wi<lu<efitcardHUS inflarauene. 

c J^ e ^ M ff^bumeros t& jufli S mamos 
^randmat, &rigido neclu;uur colU Cabtflro 

Sic mihi Regali u m Vena fuferbit m Anro 
Μ ateriafidcns, &> munere freta Iuuenu, 
Djtmcalamo LoDOiCEfus,d«mcurriti n orbem 
■4urea,cr> inpulcbm ,tejud.ce, certat arena. 

Sid \treornima ab <vcrcor ! ne fefla fub mum 
Concidat, & fiiui fideferataurafauoris, 
Veccet ad extremum : velnonRegalianatfum 
Argumenta , meis tam l ? ua laboribuSi <vt me 
Fodkem infrimudifcdiat ej[e Camocnk 
Q*jqne tuofucram, Raxmagne, vtdendns m Ofiro 
Λα CArn.cn filu flre } (emx traducat egeflas. 

Qnjcqaid erit, noftmtn minuet res vnalaborem 

F iij *5 Difficultas fiuuu 
opens fimilitu- 
dineicerumoftc- 
ditur. Mateng Jjaitas 4$ ANNVLVS AVREVS 

anlmum cht in- In Uudes fludmjft tutf > & Rcgiawrfv 

erciir vcl cimon. Fcedera conwgh cecmijje, quodf^wo firm&t 

Au: w$) & digito ψι clauduur knnmts νκο. 

Forte fuperbus ero 3 rclcgens in f/nc fcr>ecIrf-<> 

OttdM joecunda mihi mdioribus dccid.it dnnis 

Mdtcrics rcrum : ο Thalamos ! oprofpera leili 

Focderal ditrate Incolumcs J ^njiuitc T<cd#. . 

Viuitc; fi qmdcmm lotti carmmepoffuw, 

Lumen ab atcrnis capient mca carmina Tkdif. , 

\ ' Si nigrdS Priamivefaccs, wl comugc raptH 

Annulus coiugu IrnplotantmQvfhf^ 

fignum Regis δ£ Nm f mmaUis β„ € β 0 cam i ne TadaS, 

dalhx. *y\ X J · rr ) / / · 

Fors erat , vt 'vanipojjet tadcre labow, 

? F.t cum mdtnra Juccejjcrit kora Sevecid:, 

Quam Deus cxtrema fubjjm>te fixit arenar, 

Tunc ftuditim Lacrymareriners , & perditanjitiC 

Tempora,& Igndudsnon fmjto Numinc curas: 

Sed cano res LodoiCE tudSj uutimquQ micantcs 

Igne tihi meliore Faces : Tu p.gnns Affiantis 

hnerca Diine accipias : Hoc Francii fignum 

Donat babere tibifignum ψ.ο flagrdt amorh: 

> ' jiNNV LVS eftipuroque AdamdS quifulget inauro 

]ioc- tibi fc flabdi dcumcit Gallia nnndo 

Conitigjjy reripitqtie fidem> fesequc wajjirn 

' inleges ligat illa (Uds; ne defyice Nympham 

Ardct cnim dewtns 3 & honefto carpitur igni. 

Etquia conatw fi defcris > omnk in auras 

Vmhs abit labor, adde tuos dum pergofauoreSy 

DnYnque > tuus primum ψα coeperit Annulus artc 

Quccritiir, O' Upidem quis carcere clmfit bonefio: Annvlvs Avrevs 47 

5 Ah β wrafides! & origo probabihhuim 
Fluxerit l nuenti ! ( quis non b<ec fomnia ducat ? ) 
Nqyi illarn^ L Ο D ο I CB , Drar, wcw extudit artem 
' Stdtilittfi r ratiove , eflfnbtalibtisaufis 
Ingenium , jfe/ /^«tf g/^w vcniti 'vfus 
huxHri*, \cclum lnfipiens> & nequior^tas. 

Quid contra Natura querar! Dicamneveimte 
Inuidwc UtiaJJe fcclitt* qux^perfida menti 
Crednis human*t>0[uiffefub artik^iflis 
Ingcnmm crudele dohs^poenafyue feroccs 
liiecebrh' ( Tantum ne animo huorisiwvnoxfllX 
Vc\ft luxuries heminumque hand fana hbido^ 
JEquius accufinda venit! qua Crimen & Ίρβι* 
Vertit in \mgcniHm Poenas credidit artcm 
Quod vinditla fuit ! Sic prhmtws arSla fuere 
VwcnU^u^ jontemtenuerc ad faxa Proynethaw, 
t VinctiU tunc pofi delitLe , nam cura 9 crcandis 
higeniofa malisjormam femauity & αιιτο 
Quod ferrurn prirs extiterat* conflauit, eique 
Vmucam inclufit temem, ψ<ζ fulgur ab alta 
RuSlauit JJ?ecula y digitoque refulfit inimo. 
Et ψ'ια per fua fe vefiigia voluit, ab Anno 
Annulus, aut fummos quonUm ludebat adVngucs> 
Vngulus inculto voluit fermone notari. 

Qmd referam quia millc modi vel nomina mille 
jirt 'i$& Ingenij, quibus haudfit di/par origo? 
Jfpick vt celjam Gens extruit Impia piolem 
Avvreffura Deos , & iam fublimis ab alto 
Dejpuat in terram y & partes defignet Olympit 
Expe&AtcVtn, Dens hoc deverticeCoeli Annu/orii origo, 
vel cx pccna in 
Prcmcthqo j vel 
ex luxuria hu- 
mana 5 qua;pocnii 
vemtinmluxum Annulus ex vin- 
culo fadus , ver- 
ruca plfcium ad- 
dica prctiu dedic Plinus Iib.xxx. Puclherrim^arce^ 
eadem inuentac 
ratione , Do- 
ftrina linguarum 
pro exemplo eih ^8 ANNVLVS AVREVS 

Confdium puerile videt > ridcnfque fine ifla 

Diruet , &flrn£los LpidumcoYifundet aceruos. 

Ecceferit Lmguas y ify Slant ftamine Lingug. 

Etpopulus iacet artificum ,njox faucibus hartt. 

Et cupiens fe quifque loquidumcrtdit Hcbr^m, 

Ncfcio quidraucum infonuit ,<vel molle palatitm 

Supplantar teneram liquefaflo gutturc linguam. 

hlon fe quifque capit , fociorve y fit ifte repcnte 

Dalmau , Romanusve ,neceflqui pojjit in illis 

Miranda fatis ejje m : flupet ille, loquentem 

'Increpitans cubito,*vel murmure y & ora refolucns 

Veccat idem quod &alter y erantfcomma late 

Perdita 3 & infolitam tulerat Facundia poenam. ■ 

Et tameno flolid* mentes ! dottrina putattif 

Quod fcelerum vindtfta fuit , njcl prima luere 

S*cula y &in u pocnae ftudiogeris durafenefcitl 

^ „ „ . Quod nifi iamfbatlopcmereff) dikluiusiniquo, 

Purpurse Inuetio n .^' J f χ* J · ι 

cafufa&a Dicere purpum poteram vcl Muncis f vjum y 

Vd canerem quaenam fitfangutm eius ortgo y 

Vulchro roribibae qui manat ab wbere baccae. 

Et quah ratione y Cams x Myflcria Concbae 

Sordidus ο nimwm pretiosa fordidus *unda y 

Et piftus rofea detexerat orajalina, 
Cafliodor , lib. ι. ^ · ^ Q a ri fl 0$ venit & j H l ms J m y er 

brcm Aulicum D T mt m Kegumcjfie Domos>& m atireamagnae 

flammeo liquore Lilia Iuftitiae: Sed mevicinavagantem 

laxaret &c. Littora compefcunt y mvnct Jnnulus , & vocatipfe 

Rcgius in fultid quifulgurat vnio pala y 
Promcth. ftibula. , ErvQfernnt poflquam Iapeti de fanguinc proles 
cxplicata fiiit is Qod Jf mm ^ Muxit A y Jgn€ f^lam. 
pnmus hominu J J <> J [Quam Annvlvs Avrevs. 4* 

{ Qjdam reor Imperium inpopulos , ipfHmquefuijJe 
RegnandiTyrocinium quod ccpit ab Aflris) 
OUtdeferro OiHum Pater horrldanjinda 
Iniecitjuper* &liquidiferrumine plumbi 
Brachia firmauk :qtiomamvelferrea moles 
Regnantcm > rjpduftjelabor>fub dnra premebat 
Pondcra cnrarum ; atque Aqudas fub cordegerebat, 
Tcftes /mperij vigileS; & fymbola Kegm. 

Ex illo w fama f/?Aquilas Romanatulere 
islgmina 3 & agrefics calcanit Roma Mmiplos. 
Qtm & propterea fuccejfit Regibus Ipfis 
Annulus 3 & pnlchr* radiaruntluminegetmme. 
Sed quoniam jors efl Regmntibns ^quior^ & iam 
COnditio Rerum Dominos non *vrg€t acerba, 
Qualis eratpeiore <zuo > cumRegnaTrometbeus 
Fixit in bumanis olim noncognita rebus, 
Annulus ex auro' datus efi y nonlmprobaferri 
Mattrks , Qhalybumve rigor, W fibula ncdo 
^fpera^ qu* faxi rdig*ret ad ardua Reges. 
Tunc erat jSlcides ferudimagnus m Oftro; 
Rex hcminum> fiiperumqueCOmes, fed rufticaforma, 
OsTjaflum, nudique pedes Λ hirfutaquemembra, 
Dextra grauis cUua^ natlquc Uboribus armi* 
JVon digiti gemmis >non Uuor idoneus auro. 

Thebanus fuit ille y Fen fyb rupe Magjflri 
Pollice formatus rigido 9 fcd cultior dlo 
Galliats Jllcides , quipnmm agrcflia corda 
Gallorum y mentejquefem demt.lfit^ £r huius 
Ordia perpetu* duxit diuina Coron<e. 
Me Yuiimntum Imperij , &fundamina prtmtu 

G Rex>RegniInfu- 

las habuic , An- 
nulum, &: Aqui- 
las. Vnde Aquilas 
Romanis dara 
funt,& Annuluj 
Regibus. PIin.lib.z7. 

Hercules Rex 
Thebanorudura 
primum habuic 
ornamenta,cJaua 
& annulu ferrdL Hercules Gal- 
licus,pnmm Gal- 
lonim Rcx annu- 
lum gellit ausdSu }0 Annvlv* Avre\ts 

Annulus aurcus Suppofuit> lcgefque tulit ^fecllfque futuvis 
ab Hercule Gall. Et firmAm fociem, & pulchri dedit omn':a Bfgik 

dat^ bUS Gam * 01ίί m ^¥ iCes tnhuit Gens P rim4 Catenas 
Infertas y folid*fcpie auro , quas pulcherab ore 

Annulus y effufa5 nodoneiiebatin vno. 

Crediderim ex ilio ritus, (ZternLquc iura 

Flmijfcy ex folido confleturvt Annulus <turo y 

Regalidigitoquifiilget.O VnioSalue 

Inter adorancLts faliiepulcherrime gemmM, 

Tuque inter nliquos pretitfoswFmaReges 

Ter falue jter n)iue diu,terNumem adora 

Reges Galliz,hs Propitium , L ο D ο ι C Ε , tibi : Tti maximns H<em 

icdes Hcrculis. Hcrculis , & \)U,lchrdtqm vinxit ab ore Catenas 

Herculeo, Digitos tibi pnlchrius Anmlus idem 

Ornat^&auratas ampleiiiturinde Catenas: 

Nempe animos Populorum omncs &fem'tda vota y 

Qu<c nifiRex ,Lodoic^ foresje finguL Regem 

Efficmnt ytotidemcjue darent ψοϊ verba y Corona$, 

5 Quod fupereft, memorabo tibi quidRegius ille- 

Annuhts , <*r rcrum quas poffit hic Vniotnrbte 

Moliri ,β qitando lubet , modo carminis autbor 

EJfe vAis, fditumque ferM , Rex magnt ,fauorem-> 

Efi pmulvtperhibent nafcenticonfciaS oli 

iltZ^M^ <#P«« ™» Ψ* * Indos 
nulo Iarchx dcCulta wis , Nudos quos nomme prijcabophijtas 
quoeftapudPhi-^pe/for fama: hk Magnus regnabat Iarchas, 
loftat.lib.3.dcvit. j ^ eAr4W " wi ^ onWj & [apiens tum cjuicqaid in Afm 
A P oli " Explorare licet> tum qaicqaid adalta Adathefis 

Pertinet Arcana ; iWum omnes Nudique Sophift* 
Snfyexere hominem,atqtiealij quos fama vocAmt AKKVLV5 AVREVS 

'Sapiu*, ~& patria fecedere iujfit^t nmum 
Gauderent ^vidijje virum. Futi Aurcu* olli> 
Annulus, & circiim , Jeptcmplicis orafigur* 
Sculpta, notashabuere(uas 3 ceugrandia fape 
Multiplici formata vides Solaria tergo. 
Hic in ctrcuitUtfldlarum erraniia figna, 

ψΛΥη quodque diem faceret 3 latus omnegerebat 
*iltm imprefjnm^ & ccecovis Enthedmom 
Librabat wolem intcrws> digitoque [ubinde 

certo ductbdt in ordinc luces. 
<« quidq^eque dies traberet, quid <vefj>era ferret 
^duersique ybonique.notans hochnea tafln 
Fortunam digito,Fatumque ferebat in \mo 
Captifium articuloiDeusboc, Dettsdlevidebat, 
Ah patiens vanos tantumne audtre Sopbiflarl 
Vt Oalum, digttoque ferant ,feptemaut Planetis 
Annulus Hludat , Dms i Deus > afpicc curas, 
Curas ο bominum flolidas ? £r Inania <vou\ 

Seu tamen ββ Res digna fide > feu GriciafaUax 
Gannit, & ktcflolidi venduntfigmenta Sophifl*, 
Ν obiLior mihi jempererit , qui luminepuro 
ln digito L ο D ο I c Ε txbi, micat Anmlus > & qm 
Reddidit <etcMa te (jaluadote Maritutn. 
Me Mpit tum quicqmd habet reuoIMe Coe\um % 
Atque Aftra y atqtie Igncs, non errantia fdti 
Sidera , Fortunaque Domos,tum quicquidabalte 

tfie expettatur melwris y & aureapgria? 
Non. hk pr<tft/gijs opusefl, & carmme diro, 
^nnnlws njt -tacit* moueAtur Xmanms ' 

G ij 5* Defcribitur hic: 
Septem planecas 
in annulo & dies 
Septimana: fcre- 
bat cum fortuna 
cuiufque diei fuo 
Ioeopofica. Prcferturilic. ρ Annvlvs Avrevs 

Ariiwlo mctuente ferat ,tibi Numen>& ipft 
Inferuit Natnra notas: ψΜ portat in auro 
Annu\ns y ac tibife iurat Fortnna fiddem. 
6 Quid referam Pafloris oj>es> & Lydia Repnal - 
IterumcumAn- lUtumqut fcelns Dominx y quamgemmafefellit 
nulo Gygis , eius j m pj a> r ac rilegi vel froditor Α nnulus Α nrif 
gemma ex dra- ' ■ 1αίώτο μ μ ^ Μοη μ 

coms Indici rro- & / /.·. A . 

tc,vt notat m-Inucnigc putcs fymm mrabihs A*n, 
loftr.loco^itato. Qui ctauftts digito y fitndaque Utente Jufiimurn 
Articuli , t media poterat fubducere turki. 
Siue quoda gAcis mmorabile fintibus baufi, 
Interdum ali&erts fub jronte dracombus, lndos 
Mariil. L 4. Sic Vd Punttum lapidis trito traxijje ccrebro, 
Adamas pundu ^dfibras tenues Adxmantis , .eraureaRfirum 
lapidis pretiofior Ornamenta.fera nigro mtrita njcnmo: 
auro cft. Ac p eY ] n y cnt AtUmentam illum ,fifortefkb Auro 

Clauditur , aftantumfatali lumina nofle 
Strmgrtt cr attonitos fulrpre obtundercvifus. 

Hunc igimr Paflor UpidemcnrnfedultiS auro 
JTcrteret mclujum , plena nunc J^ecorona 
In ftolidum <vulgus tenebras iniecir intrtes, 
Nunc focios J?fm fe fe mijccbatin ipfos, 
Concilium libans ocutis, & quajlibet artes 
JLxmerent , tacitosve dolos >fi tanta putandum eft 
Exig 0 *erafnlatuifle arcana fub auro, 
Vel fi pennigen n j\s efttammira draconis. 

Interea *vos ite <υιή , φο$ illeDmconurn 
Nncleus , infanos Α damantum , & rcddit amantcs\ 
z Maieflas crecbtar o^um >credatur Amornm 
Lcttus mor^cl honoris honos , & wntc^ tcto Annvlvs Avrevs 55 

Ferte quod horrendi fluxit de felle Draconis! 

Maior y & m ^% lt0 pukhior Anmw *vno> & 
Quam quot mdk Gjges > W babent quot mille Sa- 

Sole Gyges poterat vanefcere >& omnia nocte 
Obtegere^Artiado β gem^alateret in imo: 
Tu contra potU es clanfcere noileprofmday 
Et circum tmebras dijpefcerejdumtibipulcber 
Regali digttum arcundabit Annulmauro. 
6 Quod nifipraterea Λίφ wlUuus Apollo 
V otis abnuerent> vel tc Kcx magne y j?igeret 
Importune eadem toties ad Vot* venire, 
Addle vidS fimiles rerumque exempla ftcuti 
Tentaremits iter> venaqne fubinde calenti 
Altius Ingnjfi cancremus > W aureus llle, 
Aureus ille, tuacmi fulguratVniodextra 
Admiranda capit My(teria; necmihi quifquam 
Qontra ferrc velityVahdi quidGemma Adilonts 
Efficcm fuclu ; vel tailuRegts auari 
Vnio; non lapidesfi vertere pojjet in aurum 
Naturamque fibi furari: H<e* ardxa nrum 
Quctmuts φ liquet, gracifque [imdlimA nttgis 
Hk maiora, tfi* mirabdis Vniodextr* 
Qua taftu , qua luce potefi , qua viribus altis. 
ii Nec mnlium mihi difpliceat qu<t ferturorigo 
Nobdis y atquc atas^Adamantum, &rarior vfa 
Non de tabifico concretos jalle Draconum 
Effe y njelinumtos njajlct jubgurgite molis, 
Sed β narrandis efi uerior 1 ndia rebtts 

G iij Tercio pnefertur 
multis annulis 
quosantiquime* 
morac, Milonis^ 
Midas dcc. Hiftoria de ve- 
nacione Adama- 
tumapud Indos 
apud^calig. Ex- 
crcic. i/j?. num, 
3 contr.Cardan. ANNVLVS AVREVS 
Quamfuk mfanis Ufljta erroribusHeUat: 
Jndorum locus efi.fama notijfiwus, intir 
Deruptofquevi* calles y & confragdfaxd, 
Mons aditu pendenteferox, cuinomen Abingdr^ 
Hicdenfi{ vt perhibent)^ppurdm^bere r Vcnd 
FormoJiUpdeSy hdamantumque auredrneffis ; 
Scd quoniam tetrisjubrupibus horrida Jecla, 
Etfceda 'ftabulantur aaes.ponentaquemille, 
Tota licet crebris conflermtur area gemmis ^ 
Adamantcs in Deferu perfdxdjdcent^bonorefine^lhs 
monte Abingar VtproculincldufoflorHmpkbsdundprdW 
-fpente nafcutur. Quamnulla tetigere mdYias y cadit ipjd y fitumfic 
Deponit nontafla decus y velmdrcidd y pigrd5 
Jccufat moritnsquodnorifitUtta, VutlUs. 
Sic vidwnafcuntur opes y & > Murice toto 
Sdxdper/tnittJJo fefe conanHnetruditnt, 
Etpduiunt teUurem ipfdw y Sed prob dolor ! i\U 3 
Ittawnit nullis 'vindemidtdnta cohnu : 
Natricesqiieftras metHUnt^ faua Draimum 
§emina,mclapides y vitrt difcriminecredunt, 
jiutpreiiumdeberelegiprtfritc periclo. 
Verum adeo y netdritd\egesmdtHYd> colono 
Indigedt y mti6vehci y fer faxafenefcat 
Deuid y & in rigidosdifpergdtfemind dutrios! 
^ittis carne ar- ^^^^ntdmmofik^ 
matis^in mon- 

tcmia£hsvcnan- t . J 

tfciir incolx. JtqpCtdmentaidSpeUunt m arkndmecarnes, 
Quf fe jubi]c'mnt faxis, proieBdquelate 
Serranagemmamm ( qi-ippeeflnrolhjjimus htimor 
<?armbui ) wfgHnt^elhti cnm dsntarijhlvo Annv£vs Avrevs 

C<mtigit,<vtwftr${Hb moenibtts ENGOLISMJE: 
V ύψα,ψιάύ Tupara nigrantid Tergt 
Pracipitant , vel graminei de ponte Carent* 
Securum Salarem vitreo Vifcator in amne 
Figat x &in tremula motibundttm extendatarena. 
Hascarnp AquiU 3 W φ& fptb rupibus illis 
Carniuor^ populantur aues , Delacumine roflri 
^bripiitvtjVel in <vnguefemnt ,popul6cpie minori 
Vullorum exponuntalactrSy immanianamque 
HirilUin rigidis pofuere cubrfia faxis. 
^iifatUnt diramingluuiem β quandofub airis 
^arriibus y occurunt lapidcs 'veloa^s ilhs 
y ngmbtts extricant, quamfigallma rnanipluni 
Spargat-, & e pleno Jordes difraret aceruo. 
Inuentafque procul gemmas 9 denjertkenidi 
Jn Tellurem- imam tacmnt^t Nauta Saburram 
I ttttat , & inatfa non vtde pondusaren*. 
Ntdos Indigen* (emant ,ftabil'ique fub hora 
Certatim aduentunt omnes , &quacaditalta 
Pullerum egcries> 'venatioferuetboncfia: 
In medh βχ bonefia fimo yYUpifqueprofund* 
V mas SollicitantomneSyfHbieilaquefaxa. 
7 Hk iterum ad in(lasfmmur Namra querelasl 
Sic dea > fic ludis nofiros ο vana Ubms : 
Dwinafyue hominum mentesperturpiapafcis 1 
Rejpice nc digna Iniufiam te njoce Nouercam 
Ο Diua , erwer po crudehm nominedicam 
Namque p<xtmt>qM tu manibus dasToxicaplenis^ 
Spargttur in violis Jcomtum ? atque atra venerw 
Ingem in med'iosflom,&m ipja Ckutam S5 Aquilqhumotol- 
luntcarnes, quib* 
affixi,vt hamo 
Adamantes, hir- 
renc. Pulli Aquflarum 
Adamaresvt for- 
des denido iuo. 
in viamiaciunt, IuftaadNaturam 
iuperhocqucrela 
& poftulatio, (6 Amnvlvs Avrevs 

Vcnena larga Lilia refpergis: fqualent irfdmia Mris 
manu a Natura Saxafiperfuccis y triftefqnefirunturinberlMt* 
profunduncur ^ ^ Μαγα y on i^ xtr iqut inukatenaci 
bona vero reftn- 1 ..1 η j r ti 

&a & tenui. Proucts,& wto pwpoflera donajtnijtro, 

Quanta per infauftrt vendis difyendia <νΐΜϊ 
Si pura Argmti generas* Aunqut metalla, 
ln Utera, obfcurdfque imateilure cauernds 
Iwpia dernandas > nec non fcetentibus aniris 
Perfieriles tetrifibras abjcordis Auerni: 

Si gemmas y lapidefque iacis Jnb naujraga Ponti 
F\umiM y & <equom fubter pendentia fcntis 
Obruis y horrcnddfve fuper fertt hdia rnpes. 
Si medica6 Urgtns opes y fub cortice tetro 
Has planta retintnt, & amaris ftirpibus herb*: 
dlmbani demum β m<merafundisodoris 9 
Flekle naufragium dur* per inhofyiu ripa, 
Jtqucper <zternds faciunt elifaprocelUs, 
Sic Fata>& fantf* njoluerunt oDealeges 
Rara Boni femper , facilis do&rina Malorurru 

Qho fe cunque tamen res wrterit , India nullis 
Pulcbmr efl gemmis y wlnullnsab Alite magna 
Decidit in totas prtjiantior njnioKrras> 
Quamdigito, LoDOiCE/r^f //«/^, eumqut 
Magtix olimgciTerc A<p\\x y cumMagnMVtr0que 
^arius in \mperio 3 feliciad Lihanexu 
RomarM conitmxit Aues $ Tu Maximeremm, 
Fleclere β poffunt Superos Mortaha vota 
Has etiam, Lodoice jeres , crit Jnmlus y Orhis 
Ipfe tibi , atque Jquilas ad GaUtca Sa Ptra njolantes 
Si mens efi ratioue rrnbi prafacra^ *videvK. 

TRABEA TRABEA 

SEV 

PALLIVM LL 

LIATVM- 

MM <l ua f Hm L ο d ο ι c Ε , mhi fortuna ^ ^ 

VpS§P$ f aumi . fclicitas.indigna 

W£€%tt5i> Proftem conce[fit '. folitoque benignius macctia,&regia. 

Aflrum. 

Me midit nafcentcm vltrol quis dicerecontra 
dudeat , & tantai Utcbris muoluere ca.ufjai\ 
Non mkiis irgratum ( Charitcs rcor efle ,fauore$ 
Qu^prtmit aacptos ,quam q< i negat. Enage,fegnes 
Kumpt mordi >magnanobis efivoce fatendum 
Qjiamta jub exiguum delendere g^atiapilus 
Sit dgnata n ihi , trodor.e fubtntxais tpfum 
Cdrifiinibus Lodoice mcis, quem ia6lo l fituorem t 
Scd crcfcat magu ille , lomque fmillmus agri 
Latius ampl/ficrt fcfc, ψό maior arandi 
Cura } x'el Mmlrofia fn futlor miber ab <ethra. 

Η j7 Pallivm Liliatvm 

Imbcr crit Ims ipfa mihi:fit carmen aranti 
Sulcus , & boc tmdat JcgratU maior in aruo: 
Ccrte pum hmor non definit hoc mihifundo 
Ingmere>dc fortem.fi ψ* fit accrba.Jeuare. 

Ergo quod Aufonio > ( quanquam fit camink antor 
Aufonms vouct ρ^^φ α ηο5 pa^q*il^*Mkfa 
pcratorisfuiPur- Ornatas Latw procedere mffit amifi») ■ 
puranvnon prx- lllicitum Superi voluere, tfjtl tnuida.Fat*, 
ftat, nos illi fuc- Profperiora mtis Je vota iaboribks vltro 
ccdimus. φ mn αΗ β# eram t am Uua optare) dcdenmt* 

lUexvbt multiplici tentauerat omim wnam y 
Et ροβ· emeritrt iam-tempora difciplintf, 
Optahat rafidifnb carmina claraAiofclU 
Regws cuentu njates iam fafiusab illo, 
Lancacommuni fubteminarumpmfufo* 
Erfibi purpure* contmgere licUMufe: 
J\[on potuit tamen 3 Actewicontentusauena, 
Piihceamt Regale tuha.Me Vhabus Jpollo 
Dexterior* Aiufieque vident , mihiLana Colujque 
Molliorefk, dabiturque meis nunc Purpura Fufis, 
AvAon ms m Mo- r am circum njideo trcpidas dd grande CamccndS 
jct: χ ad m Currcre opus : capit vna colnm , rotat ahcra fufos y 

Murmorcaque manu replicans p.endentia fiU 
Jd caput njndofumtorquet ^ellufquefuperbum 
jigviofrierut \ tenuefve trahit dc njellerc tricas. 
Calliope maturat opas.Jat mumra Pallas, 
DefisQutque viccs : Alacm ftat Turba Sorowm, 
Vtformofd tibidc f^cllere Palliatexat 
JmhrofioiO qnali refcram te nomine Princeps 
Qmfaann» humdcs etiamfe Numtnawnas 1 Pallivm Liliatvm 

Nosverodubiumus adbuc mortalis origo, 
Qjiod Diui fdciunt , animam hanc imperJere Regum 
Obfiquio 1 ftudijfqut vhra clarefcere noflris'- 
Hoc vouto ,Lodoic Έφώίψ wna> Uborquc 
Cratus crit > modotu non immcmor ante-fauoris„ 
Hac dextrapatiaremibi , teMttrice cingi y 
Sitcjue feges noflris Regalc Lboribus Oflrum. 
ζ Prima per incultum rigidisjub legibusorbem 
Fundamentafui cumiecit bb agreftURegni 
^Ynphitruoniddts^Omum genus, attna Regum 
' Ornamentadabat coriumve Libyflid:. Vrfe» 

Crudaue fanguirteo detraSla cadaucrepellis: PrimiRcgcsin 

R*x ¥j> Taurus erat de Tergorc clarus eodem: culri valde ,· dc 

Si ilomacho iuniVt ctnte fedel^fi cornnapelli : P a uperes. 

I ntegra i villofo β binci foramina collo^ 

Caudaque fi nudos deuerrerct hcrrida talos, 

Maieftas fatis dmpUfmt , tum nulla Galefus 
* V ellera ; nigrantes mntauerat alba per njndas^ 

Purpnra natiuas non tinxeratmreaUnas: 
Sed dcctts anticjuum , fetis hwrentU terga, 
Htrfitfitqne togx fuerant : fic 3 maxime The/ett 
Stc Comites iuitt tui ,/?<: barbara tcllus y 
Qjia, fe CamibaU duri , qua Mexka iaiht 
Natio y rcgcdes habitnf de tcrgere crudo 
Texit,& m bubulitfibi Regibushorriddplatfdti. 
Sic etiam qua fe nobis iam porrigitvlira 
Mundus 3 ;ir incultdS CJNJDJE fiueflris arenac 
lmpcr:o 3 L ODOiCE, tuo (uppcmre gcflity 
Hos hdbitus φ qb& Patrij fu Regis imagc, 
Hanc Trabeam LhUmydcmcpic jemnt ;fedqt4a!i$inaUti 

Η ij Luxus fe paula- 
lacimcxplicacno 
fimul& femel Herculisadloue 
defuaegefbte&; 
nuditate cxpos- 
tulantis oratio. 60 Pallivm Liliatvm 

Infizns progeditHrluxus ,seque ipfi per omms 
Promouet <ttates , propria dum mole fatifcat, 
Aut patremfera luxurians extinguat egeftas: 
Nonalitcr femagnus honos,& gloria Regum 
Jdfcruit fe fe ipja fibi % pudmtquefirinA 
Vefie tegi Reges> Jlcidefque ipfe pudorli 
Jrnpatiens tanti, toruo felnmine aram 
Α Jftcicns , animique ferox , ad fidera repftt 
^Accr anbelanti fimihs, \dc peclore ,crebn 
Ynlmims inftar ciintfolles x er limineprimo 
Infifiens , 'magna compellat voce Tonantcm 
Afortales metuentemiras , & telaparantem. 

Egregium njcro Imperium , wetuandacjue Sceptra 
Tkque mihi Patcr omnipotms y tuque Improba Matcr 
Improba , & in nojlros nunquamne exhauftA laboresl 
Inicciflis enim\ latet ίβο in tergore Regnum 
Ο Superi ! pateris mPatcrl cui regia cordi 
Afaieflas ,propriumquc decnsl quinomlnis huius 
Crcderis ejfc caput Dluum Pater.atque hominumRex 
Quid prodefi , quod me Superi de fanguine vcflro 
EJJeJatum crcdunt ! nifi qnod vcl Numina Diuiim 
Mortalesjniufla njocant > velmeputatefle 
Vulgi* > adnherio natum , Calumque latent i 
Inuafifcdolot nudo Rex corpore! Ccclum 
Hocferetl hoc Superi videantl boc& firat ipfe 
Jmpbitruonideasl & qui tot Monfbrapotenti, 
Matlauit dextra y monftrum ftt fcedius illisl 
Jutaliquid Patcr adiicias 3 ψο me quoque norim 
Aut lariiamlwperio impofiam^ & caflumeripe nomcn 
.Maieftate carens , necjim, quod me pudet φ Vittus in iordi- 
bus, mulcum <k 
nomine amitcit. Iouis ad Hcrculc Pallivm Liliatvm 61 

Hattenus tdffibiguum nomen,nec fubditus omni, 
Nec Princeps de pane omni : Me robur & pfe 
V tperbibent comitatur honoslfi -vefle jub ifla 
Prejfusbonos non degenerat; namforaida Virttis 
Μ arcet > & ex turpi raro clarefcit Amifttt 

ΡοίΙψατη Hcros ita finkrat , fietit altns Olympi 
Reclor , & Alcidem verbis fclenitamick. 

Ο Igitur nefcis hominum fortiflime Λ nefcis 
Quanta jub informi maneatte gloria Palla^ 
QuAntws honos Tergum boc feqmtnr! non Purpura Regem^ Ρ οη ^°· 
Sfd Virtws y <xnimujque facit : Circunfyice C<clo 
Confcntes fine njefie Deos: flat Tbracius borrens 
Tegmine Getuli tabum fldlante Uonis y 
lllo pulcbrlor efl Mduors in Tergore, quod tu 
Negligis} eft tamen ille Deus iflat nudus invndis 
Jpfc Pater > quamms Thalamo fub fluminis alti 
Olli fxpe neant vitre* Mdlefia Nympba 
Vellcra , Vefiis enim Virtus efi njna Deorum. 
Ergogenus Regum, quanto ^viciniiis Afiris, 
Cccleitife vefle magis & tegmineDiuum 
Gandeatornari : Quos non tegit aurca Vtrtus 
Vyia Deum Vcjlis 3 cc terram etfimurice vemint 
Vel Trabeam pedibus calcant y nonHegiawfiis 
EJjeDabit Reges. Virtus hoc impleatvna, 
Quod Trabea, Pallarue cares. Sit PurpuraVirtiis, 
Magnus ad h<zc furgit Furijsardentior Heros 
Intuitiislunonis kum dd lenonibus alis 
Et cauda gradientem alta, cfuascredidit Heros 
Delitias coram fieri, <vel molle cc Theatrum 
Pmnarum, extendi (ubito impellente Nouerca$ 

Η iij Deorum&Regii 
vera veftis 3 eft 
vircas. 6z Palltvm LiliatvM 

Hoc fiht confyeftu [ua, notior atf fit egefias: 

Ergo furens ^ftimulojque ira jtibdentefurori: 

Nam quis , ait y PAterOmnipotens y quis me ferat xhm 

Hic ludos patienter agif meri credere> CaUm 

Ejjc qttod incolitis Diui y flat corpore nudo 

ReX beminum y flat fetnifero deformk dmiSiu> 

Et rotat in Cotlo> caHdaquifuperbit in idjlris 

Interea , Dorninx lunonis <xm<xfius ales, 

Sitfyeculum Ccruix y ftt^ cauda 'volatdisaer^ 

Oenique fit formopt y fed *vt medxra Noucrca 

Vel poflponat aui i quafi me fit pulcbrior Jlesl 

HdC vbi difla y fdet y / unoquebic molltter olli 
Subrift 3 tacitoque odium implacabde folui 
Senfit, grirato fari fic protinus infit, 
Iunonisad Her- I<*m wifei pugnatum fatisefi y & tefatis.Hercsl 
CLi!emamicaora« Haflentts lil(tfiremfactis;ac robore noui. 
ti0 - lam dcxtrurn m: Numen babe y f quo tibi gratum 

Vtere y fiqua petis 3 pojjumve, luberitwsillum 
Non iuuijje lelim y noilrumque probabis amorcm: 
NamquodJuiste nofira mouetfu pulchriorilla: 
In yiris non pul- j\[ emo bommum , Superumque nqrat ,fires tibipukhra 
chre honos a ■ ~ ι r j / / / 

pulchritudinc - de f 0 ™* ™»Ψ™ MbiUnomcn: 

quxricur. Deformem decet ejfe virum, 88 pulchrumque vidtri 

Jmphitruoniadi , fyecies efl certafuroris. 
Sed qtiia te REGEM Diuum Pater y atfy bominuE^EX 
Ejse ' dedit, njoluitque tibi mm irebore y formam 
Addere, te Trabea dccorari & Mtificc pulchro 
AfaiCjiOS y tatioque voluntiSic dixit, & omncs 
Conjtftim 'micuere Dij 3 fuccinflaque titrba 
■Njwphtmm , fctit ante Deam, queis J^dlera Pallas % Pallivm LlLIATVM 6) 

Etproprittrn partitur opns > dimenfa lacertos 
Herculis immams > Textrinum fecit OtympQ, 
Artificefque manus inter ,formatarepente 
Oflentat jc fe QhUmys anrea y & apta per artus 
Hercukos, rapuit mirantem forma Scnatum, 
Quid tmues pojfitis acitsAwm veflijt Hcros y 
Immmcs crepum armi ,magna ofla, lacertique 
^pjum rumpere opus ,Trabeamquc extenjerevifi* 
Seu breuiorpro .molc fuit > fcu quodforet Hero? 
Tegmen incxpertns magnis <vcfiirc lacertis: 
Ar poflquam tct.o dijfufa φ Corporc %ξββ 
Fnlgcn^ exvrux confpnfzjnMurice Clau* 
Monflraque, qu* lctho dtderat>diflin0lapQromnem_ 
Errabant Trabeam , cen puro fidersc Coelo. 

Qutmtur interea nomen,flar curiaDiHum 
ludicijs diflratfa Juis , pars vna , locandam 
Vt l C hlamydem , Trabeam^e putat : pars optat Jbollam: 
V no Sollicitum flabat pro nomine Coelumi 
Sed meliusVater Omnipotens). Pallade Pallani 
Nuncupat y autorifque fu* de nomine , pulchrum 
Dcfgnatur. cpns , qucd Pallia culnus y armis 
Gens Comina > & LingiirtfutperbibentyReginavocauit 

Hic> Heros ftetit attoniticSyVeflifquejuperbie 
Matyjamexplorans taflu , inecdebat in Aflris 
Se folum admirarts Λ Coelumque hincpulchrius ejje 
C("edidit> ac tlmuit y Superos ne reperet tnter 
Tantillum Inuidi<z y vel ne pudor Jflrafugant* 

HocNymph* mirau cmnes Λ & confcia quamtiti 
Se teneat fecijje Manus, tamen ambigit , &fi 
ffon tantkm potttijje putat ,fit fitpe pmdum^ Acus , tfcs exigiia 
quantnm poilit 
mirantur cciam Clati^ &: moftra 
dcbdlata,in Tra- 
bea Herculis 
depi&a. ( \ Vcftiregienome 
a Dijs qurcricur, 
tandem ab In- 
uetricc, Palladi- ' 
citur. 64 Pallivm Liliatvm 

Jtque inter Oiuas Ccelo fe mifcet ktnefid 
Ambitio ,qti£ NymphdfuoformofiusOjlrum 
Com^onat Re<?i ,(namque ardetfitflio Diuos 
Intcr^ efiRex cuiqttefausjfedneferarvltra 
Pulcbraqne multomm memorem ne Pallia ReguWj. 
Diique Deaque omnes veflra β pace fatendumefi 
Formatur Rcgi Pallia pr<e miqu.is longe pulcherrimd Regi y 
Gallia: Palla * Cowpofwt Gdlated neo , namckariorollt 
^^^ 0 ^^ patrij fedesefiaurca Calr. 
Eiusmaterics ex Materiam confangmneis dcceplt ab Afiris 
Aftris. Et deltbdtit Cali de hh flonhus Aurum 

Pofi mirno Chlamydem defignat , & wcipit ipfd 
Naturamque lacejjit acu y nam Liliapingit 
Mille fuper Palla primum y poftalteramdle, 
Non mmerus , non ordo pUccnt^ fedqualis in Afiris 
Liliafinc ordinc P^ ra dimirdntum fatiat confu/ϊο mentes^ 
3c numero in Aut qitdlis wrndnte horto Cryftdllinaflorum 
Palladiflita ; gra- Plebs , micat arrcclis ceruicibHSordwenullo, 
tlora - Turbdtum placct hoc *wlgus > fic Ldia dcnfim 

Corftta 3 Junt iucundd magts: non illd calorcs, 
Non *flu>$ , non mergt hyems y r.on hmat edendo 
Vtl corrodit inerspopulus >non turborcfolnit K 
Non J]>drgint Joebetantnjc \mbres:jcd fcwenab duro 
JZtcrnu w,LoDOiCE y ferens , tibi Ltlia plantdt 
. JEmula fiieribus magnti 3 & Pallia>Calo 

ii£,^u! Ccetfi r ' th:c p*™°R e x™ a p(fr a ™ Oljmpo. 
c ft ' Quin etiam , Pdter OmritfOtens y quo tcmporc Calum 

ImoCcrlu M3g- Jnfiitun , getmnofque axes y & itramque Caucrnam y 
m«m Pall* no- E jp tua TymimumRex .nobdefdlU 
ftrx.rudimcntu. j^^dtmmtim^olmt ,qui> pulchrior illa 

Surgeret Pallivm Liliatvm 

Surgeret exemplo ^veluti cum Lilia Tellus 

Efl conata parens Janti qu& SIQNA parabat 

imperij i primo erraret ne fednla m(u> 

Ante, rudimentum pr^ccdcre 11 Lilia iufjit, 

Naturgdifcentis cpus maiora parare. 

Efl flos exiguus , ncmen Conuoluolus olli, 

1« foliis formata rudi qui Lilia cultu 

Portat>& incoeptos orditurfloYtshonores, 

SiCj njbl Regalcmformamnt Numina, Pallam, 

Ante Pater Tyrocynium pmmijit in Aflris, 

Et Coelum,Mundi PatUm dedk cjje Fluentm y 

circum indmtur Tellns^ quo vaflus amitfH 
FuSluatOceanus, quoftat pcrflabilis vnda 
Α eris incorrupta fluens ; Sunt Sidera claui: 
Sunt kk tremuli lapidcs y quibus φ oculata perorbem 
Pulcbra Chlamys mundi: Sit Fibula, ορά tcnet Axis y 
Et CoeLum rotat m fc fi ;ftt Fajcia y mundt 
BaltheitSy obliquo qui circuit Ajlra meatu: 
Deniqnc> nccCoelo Ίζοηα >ncc Cingula defunt 
Aurea : Nec LodoicEj tUt€ pulcherrima Palle, 
Quuz Qozlum.qUiZ Mmdus habttiQmn pnlchior olli y 
{%xrcite CoelicoU ) facics;efl ferrea Coelo 
Matmes ^Cbalybumque rigor, namqnis fcitinako 
Num fumafufceturiners fermgmcCodum> 
Squalorem obfcurls ni Sol detergeat Aflris? 
Purpura ^LoDOici tegit >facit aurea PaUam 
Materles , Serumquc amm<e perfda fluentcs; 
Indue ^quid ceffas, Coelum nouus indue^doncc 
Se tihipApponat fulgens maioribus Afiris 

I 65 Ex PlinioXon- 

Uolliolus LKJjRlV 

dinientum. Na- 
turahic lilijs Gal- 
U^fauit. vide Io- 
cum. Corlum, Mundi 
magna veflii^ex 
Tcrcull. Ailrasut 
illius gcmma:. Axiy,cftfibula. 

Fafcia,2odiacus. 
Zona:, cingula. PaDxnoftrar, ma . 
tena : Cocli ma- 
reria prcttefhu 
Dalmatica Pon- 
tifkenfacit,Tra- 
bwa,Regem. ■ ν e s τ 

PONTIFICIA 

S Ε V 

DALMATICA 

"^S§? ALVE Rcx hominum.Salue Diuumoue 
Saccrdos: 

Te Regcm dcdit ejfc Patcr, te j>ulcbra y cre- 
anmt 

Sceptra Sacerdotem, nec honornocetaltcr honori 
NecfatfiS; LodoCice, tnis Je Regia Palla 
Ddlmdtk* fcrct ante tu<t , nam carmine nojlro 
Pofierlor licet ifta vemt y parnomen <vtriqi*e, 
Var vate$ , f*r <vena 3 tui ^rcauffafauorts, 

Qucm geminum β forte dabis , (Mimioribo 
Et rcfcram ojuid vtraq -e potes, finon minksvni 
Defers Dalmatic* >rigM quam wfibus dmv 
Nam remm Domfi.osinter Rtgalia ,mnquam 
Ejfc Sacerdotes f>i»uit y %cl M*gnns Oljmfi 
Jrbiterjllum mqukti non d^imidami honorem, 
Vaum jbfl grandcs titulcs , & inania vocurn 
Dalmatica Cj 

lugera, qui Coelo Policus, W Nubicoa&or 

Imbriciufve Parens> nec »o»Grandiftrepus intcr Iu P^ r Da! ™ 

Fidmina ; vel Pertcrricrepi qui murmuris autor f^^ 5 Pomil Y 

f rv V η f iioc nomcn ali 

ftttfflr, m jummaDiUHm Patcr.atqiuhominum Rex: anccponit, 

Rex Hominum w/w/tf ejfeputatquam nomm bomfiu 

Pontificls , »rc Tewpla fuo poftpomt Olympo. 

Etcui Regalem gens tcxuithomdaPallam, 

Scriptdm Fulminibns , grauidamque jragoribus atris, 

in Daimatica minimum non ponitbonoris: 

Namque olim <vt perhibent , vaflosciim Terra Gigantes 

ln Coelum furibunda dcdit, bdlumque Tonanti 

Ε/· coacertiatos verrens gens horrida lixas 

I ntulit i bic Supcri gemuere poliqne reuul/is 

Qardinibus, timuere Jcqui, quo coepta ruina 

Traxerat, & <vario tnpidans R^pMicamotu. ' 

Rem Proceres voluere rcgi , τιοη Marte, fed ipft 

Kcligjone Deum antealias 3 & fupplice voto. 

Ergo ArdS rite tdificant :flantardua TempU: 
Dalmaticam fqitalentem auro per colla Tonantis 
Inclufcant pars vna Deum , pars altera floccos 
Pend>ntt$ circnm difcTiminat m >a,utfimul oras 
FibuUt admorfufacihjnefluxa, mmijirum 
Jmpediat 9 vtnfc ipfe Pater, grejfuque modeflo 
^ftitit Altari, Superurnque caterua Minorum 
Aduolm β fe ante gradiis, tum Inppher Ar* 
Sidcra confhtuit , tantique dat ordiabclli 
Omnipotcns, Rex idem hominum,Diuumque Sacerdos. 

His quoniam res αίία modis fuccejjit , camqtte ' 
F ulmine AldiddS gcminos maflauit ad Ar<xm % 

I ij Dalmaticarpnfv 
Inuentio, qu#, 
vncte. Maniliuslib.L, £g Dalmatica 

Conjchierc fimul Superi y ne Regia pofihac 
StatDcorumco- Mak ft iU n t darMviro .quinRcgis honcrcm, 

digmtatem ieiii- Dahnaticam , panbufae mcedantfrontwus m*#> 
ftama Pontificia Sacerdotum coniunfla potentia, Regam 
Jmperio , atquccxhoc nouit fe Palla Sororem 
Dalrmiic* , L ο D ο I c Ε , AW : A% C****** 
Co»/«/e Mwru* W quotquot barbaraRegna 
Aufpicio tcnuere Deum ; non mdiorindlos 
Gratia de pulchra cedit Rex magne Coron^ 
Quam de F Uminia decus ImmortauTbiara. 
*unu Dalman- Ο ςιώ» pMereras [οηηαήξ™ R'g»m 
cacusCapicolium Primus Dluinis qui Religiombm Vrbem 
afcendit. Fundafti gramdam beliis > cum fyltn&aus Ojtro 

Jbas , Fhmiritimque gercns cmatus Abollam 
Rite ajcendebas Capitoli immobde Saxum 
Jrdntts, & rupiis quanquam Coelum omne tonmt 
Nubibus , ingtmlm ingrejfum te <vefle timebat> 

miris piiuitegtis Cwftantme canam^quo nonfelicior alter 
Dalmicicam or- ] ungere F lammnios cum nomint Rcgjshonores: 
Pontificis Regifque fimHlfaternaputafti 
Nomina.germanJcsque <vices> ejuas firtia vmcla 
Connubioftabilitaligant: ο nobdisatas 
Cum per Dalmatica RcgaleS aurea Terga 
Currcbdnt AquiU, pittifque tapetibus Auro, 
Et phalera verrente folum, candentibus ornnes 
fortabantur Equis ad Puluinaria parui 
iidonius lib 8. Pontfces, qaos ?apas gcns d:tra Pifinbos Dalmatica 4£ 

Dixit : Flammibus tu Magne minoribus vltro 
Ornamenta dabas Rcgalia Conftantine. 

Scd quid ago Mnfx f reuocant externa canentem 
Dii fdtrii -> vocat ingenti me Galliaplaufit, 
Delatumque mihi Sacris oppomt honorm, 
E/* nonpoftbabitam Chlamydi^ RegumqueQoron<e 
Dalmaticam , facilefque iumt cantare Camcenas. 
Vos Nymph* memimfiis tmmctim clamsinOflro 
Dalmaticaqne ferox K^arolus per Iberica caflra 
Fixit adoratos C Η RI STI fubnomine fafces, 
Cowfundms Anibumque domos > & Maurica figna; 
Ν onm vides etiam qua vi LoDOICVS/» hoftes y 
Muhamedlfque lares, necnon Ttmeticarumpit 
Afoenia ; polliitamque feris expurgatXdumen 
IngenijSy vulsafque cruces , &Gallicalate 
Lilia Barbancis refyergit [edulus ori*} 
Ο dmfts qtiam^chraCmces Loricaferebatl 
Dalmaticceque jcigumgrauibnsfHlgebat in Armisl 
Quodnifi fe nojlns immiferat homdaCaflris 
Morbi pernicies & incluclabile fatum y 
Nec iam Turcafores , nec tu By^antta Lunas 
ArduA iaflaresjed Gallica wrtice fummo 
Lilia florerent , Crucibus njwgau Latinis. 

Quid referam Henricosque Vatres,Belliquetog<equ< 
NominA 1 qmd l^arolos memorabo} quidaltera mille? 
Q^paribustenuereauceSy&Lilia palmis? 

Heu memini ( nec prifca firam ) cum gemmea fecla 
Impmo viguere tuo^ clarijjimtis Heros 
F rancifci Henricus foboles generofa y njeniret 
Srtpixs^ngaftam cum Dalmaticattts ad<tdeM, Thcod. Balfamo 
iupriim.Titul. 
Phoci cap.34. KarolusMagnus- 
Dalmacicacusqua 
ca feceric. D Ludouicus cru 
ccata Palmatica 
infignisquid nom 
cgic? Henricus fectm* 
dusin cemplum 
Dalmacicatus iuic 
& in choro 
Mufico ipfe can- 
tauic. ηο Dalmatica 

Dcfcendens Thalamo devuhmaribus altis, 

Cantores inter, mixtoque Sedilia njulgo 

Voce> manuque regcnt > & totonjerticefupra; 

Exemplo fludiofus crat > laquearque Jnpcrbum 

Regali fub njoce gemens, r uolutbatinalto 

XAtirmur , & <zterno faliebant marmora plaufu. 

Ouod fupereft ^mcmordbo tibi( nifine faaorem 

Mi folttum Lodoice, negas ) curRegia ValU 

Rcgalcs jatis , vfque fatis cumnjcfiat artus y 

Dalmaticam wluere tamen cum Murice iwngi 

CtflicoU, breuibufque Saris qutz nam fit ori<?o. 
Plnlo cx Platone -V · y r 6 V / ■ 6 

duas Regibus dat /✓ ι _ 

Ammas , Magna, Q^otquot triim populosque regunt> & luraminijtrant 

vna Minorcmal- Haudfimplex fluxifjc rcor diuinuu* ollis 

teram. Ingenium 3 fed habent gcminas in corpore mcmes. 

Λ4λμ$ acumenbabent, quo Rcgnatuentur , & orbem 

vmceptis anirnare queunt , quo rcddere lura, 

t Quo leges fanare bonas : Ammamque Mworem 

Qna k ipfos , vitamque reo-unt: Se Aiaiormartus 
Macrnaanima, ! \^ j rr j _,° · / / 

Relnu viuificat. /m t*9 Ute d fi Hndlt > Csrommafenfu 

Viutficat -/venajque Jnimum paniturin omnes, 
Dum Minor inmagno Mens efl dijclufit ccnbro. 
(Si quidquam efl Regdle minas) [untomniamagna 
Regibns* atque Animdm certe quam dico Minonm^ 
In nliquis , Mens MagnafoM y SnritAduneraparu* 
Minonpfa Regu £ , fme$ Jmm ^R egum Suinatueri 

Corpora , cJr ad longa producere feda ftnefl*. 

Sic Herylum , ficGeryonewAiensalta beauit 
Coelituum> tripltcemque animamfub corpus <vtrique 
Infudit) qua tergemmasgcJjfenCoroms % D ALM ATTCA 

Tergemlnas potueremanu defringtre Valmas 
Et popidos regere auificijS ad Iura fluentes 
Tegeminos^tantlne Anim* Regalnhouores? 
Sic vatri LoDOiCE^Ojic Fau dederunt 
Vrofpcriora tibi , vatriso nonpoftuma Virtusl 
Et gemims Mentes , duplkemque dederc Coronam. 
Tn Gallos maipre regis 3 Adens parua Pyrenem 
Lamhit ad rtgidos extendit Regna Naudrros: 
Scd quut fe magnos Rcs Gallicapanditinartus, 
Et chxurn wn4& , Uteque patentia membra 
PorrigityVt toto fitndat fe corpore Regni, 
Mcntis ad hoc gfminum Omnipotens [olertls acumen 
jiidtdit > & gerninas cummentis acumine dotes. 
Maioremque Jnimam y qut Corpus c3r ardua Rerni 
Memtra fegit , que Sceptra quatit, ψ<ζ Lilia rorc 
VmficAt rojeo, hatic pulcbra cum Murke PalU 
Induity & talos ceu Purpttraiud* adimos: 
Sic Regni ψ<ζ Corpus alit , fe mifcet in omnes 
Mms aditus Vemrum , er toto corporeregnat: 
Sed qu* vwificans minus e{t, irrcpn in artus 
Dalmaticam cingente armos , & qualis ab alto - 
Cordc flnenSy rigido fecat Intcrnoiia limho, 
Sicmeditis Alyfres , c'<r firicia potentia Regi \ 
Flaminis eft, & vtwmquc potefl , quod Mdr^Chla- 
myfqne 

Regia , quod Princeps Sceptro, quod νεβε Sacerdos. 
3 Rmor it \ accenfis raptdts cum turbo qxadwis 
FLmmarkmque glohi rap'!ere pcr ardua Vatcm. 
Stabat Hd>Xens viridi de cefpite, rerum 
^dmiranda tuens t £r M'" per cxruU ndat 71 Magna Anima 
Rcgis Galliaani- 
mac, minorNa- 
uarros. Magna animacu 
Trabea fiimitur Minor cum Dal- 
matica. Eiusreiexemplu 
lizieo- 7 i Dalmatiga 

Rermjo flammantc Vatcr , iam proximus jiftrk; 
Vocc Prophua minor ^oufaue [ecutusad Aftra> 
Ο paterlofine me Curras Auriga Paterm 
Quo fcnio properante njolas l quove ardua findis 
Auxilw f queis wflus eqms ? heu non tibipettus 
Vnt Amor noftri f poterisve e corde fenili 
Mt delejfe Pater? mm fi te protims orbis 
Tcrrarumquc piget, Superis autoribus> ejlo 
Vade viam, qno fata njocant,fid ΨαΙϋα^ Coclum 
Ingrediens quid credis opus\ quid talibusvti 
Exuuiis { aliquis ne Pater wftitns Olympum 
Ingrediturl <vel quo memores nos mumrereddisl 

Dixerat : ille njiam Coelo candmtc tenebat 
Duplcx Ingenm ^ β ^ r Q fc ^ A 

accipitcumrro- . ' ' ··//·/ / 

phcca: Paliio. " tacitum conuemt itcr Ubent wusalts: 
Etnon difcipuli> non ilkoblhus Amoris, 
Auguflale proculTegmen dc nubilus altis 
Et Pallam proiecit humi: volat illdpcraltum 
Turbinis ad morem , pcploque fluente rcctmbit 
jintz pedcs , geminumque olh dat baberefurorem 
Numinisjngemumque duplex y quo fuminis <vnd*6 
Oiffidit& liquidzm durarunt Pallia mokm- 
Sicctiam Lodoic ifuum cum dira Parentem 
Hcnncus Ma^ JnCoelum Quadriga tulir y quancfci^s Heros 
sHeiias alter. (^/ ; Uchrym* ,quid wrbamihi forbetis abimo 

Petton > &in calidis mea carmina mergitis vndisl) 
Ncjcius impendere fibi feraliafata, 
Jbat per medios Proceres fecums, vtaltum 
Obtintt , ac terris propius njidet tsiflrA rehflis, 
InPuitus te mavnt Puer > formamque iacentent 

J - jprn Dalmatica - 

Afflifli Imperij , ftat defolabile Regnum 
Erigtrc , trepidlfque fuomm occnrrerc rtbus. 
Duplex 1 ngenium gerninamque ex aere Pallam 
Depluit, inoptc tua duphcem >Rex yfronteCoronam 
Fixit j & aterna ftabilmit fadere Dextm. 
Jn te Dalmatica, atque in te fe Regia Palla 
De Cceli regione tulit ,quaduplicis inflar 
Numinis iniefli, Ucrymamm ejfafa per orbcm 
JEquora durauit , quibus ο te>Maxime Princeps 
Fleuimuj, <& nuncpiam ficcato lumine, in auurn 
Fleremus miferi 3 ηιβ tefrnercmuradempto: 
Jllter adcs nobis: Aiagnumquein peftore paruo 
Η ENR IC VM afticimu* Lodoice : ο crefce ferannos 
Crefce Puer noflros^doncc virtute patcrna 
Plenior, in toto dijfundas Lilia mundo y 
DALMATiCfc cpte tu<z Limbos jubkElpis adorct 
OrbiSygr externos arcnndet fimbria Reges. ORDINIS 

EQ_VESTRIS 
INSIGNIA: 

" J|fgSj TJT finiper, Spmaque ferox Regakfu- 
} perba 

ZmJmpittieM expeflat onus 9 flant aurea dorfo 
Strdguldy ttant circumphalcrAtpi&iquetapetes 
Teque vnum LoDoiC E.petitjtiam regius olli 
Efi ammus,fortemqtic fuam non degrner ipft 
Not4it y &Jnguftos refiirat naribm ignes. 
Nc proptewereare tamen β debilis tctas^ 
Si tc fortis eqtiifyecies>velmania terrent 
Murmura.neu torua β frons eft aficra lun*> 
Nen tornata rudi fi Jtringtur vnguUcornu> 
Armatumque pedem fariofus in arduahbrat; 
Non magnos Lodoice ,petit h*c macfnna Diuou 
Et non difjicilem tibi deprafcpibus altis 
Sternac : mqi4efero, quifitrnantiacotta 
Fejfa Olympiactcde putuere ducat arent, 
Non qualcm njel Iberus alit ^veliiuitc ήρα 
Boetis & hcrbofus per pratafaginat Hydaf];cs; Eqvistris Τΐ 

Sed qualem <viridi Imyhs Thoebteafubantro 
Pauir,& ambrofio potarfintflumineAffif*. 
Nencontra mihiponatequos gensdura Celetcs 
Aut Coraccs Aqmiitvcferatyfeufiquadcdcre 
NominAvitlom ^copleniffimajdflu: 
Seu Tigridcs,yi?« Tchvocant, celerefue Sagittas 
Lampurofve,^/ α nineo candore Podargos. 
Jfietibi PhercoicuserirPhocnixve,^/^ 
Coruulus, atttmedtA fcutatus mm CoppateZ^tf*. 
Quamformofus eris y cum fiemmate cUriu equeflrh 
Inqm rotam vertcs > faftiitjue trementia colla 
JWulcebis njirgdy ftratove fuperbtts in alto 
Etftimalis animos addes* & fr*na tenebis. 
I Rex in Equoftat pulchcr *υά flatmagnusm Afiris 
Coelituum Pater : In folio, roflrlfve Senator : 
Solin Zodiaco nn Zephyrorum in flamine Cbloris: 
In lingua ftatMercurius, pulcbroquepalati 
€arcere .y labra equitant Charites-' & lnmennjtrumqut 
Cfcus Amor , fit ad inftar cqui Pupill<t>Oeumque 
Portat, & hic pofuit flcrnax fua l{egna Cupido. 
Nam nequc me potuere viri diuerfa tcnentes 
fadiao reuocare meo , Tn Maxime Adofes 
Etm Socranc^ ciiltiffmedijcipliniCy 
Siue tms quicumqac ligat fe legibus iltrc^ 
Tu licet exfiila merofins njrbe repellas 
QuotqHOt Εψο fidunt magnajque putaueris arces 
Regibus inftarEqui Jubfterni>atquearduacafirA: 
Indignum ratuseffe % genus Ccelefte Deojque 
MertakSy mulcerefcraS) calcaribus armos 
Pungerc y & hinnitus inter , vocefque tubarum ExichoIiaftcPin- 
<Ja i,curfores bc- 
flc ominata II- 
quis imponebanc 
nomina quaiia 
funchxe. Placo lib. pr. d: 
Itep. Regibus η 3 
vu!c afios cquos 
cflc,qua Magna* 
vrbes, qux illis 
iint ad Equomm 
inilar ff Ordo" 
Non exdttdiriReges nift vertice ^upm 
4 Emineant , pedibufque altis nitantur Equommr 
Vtrum vrbes firanare manu^velMoenia mtu 
Fleflerr> vel populo Regem dare iura fideli 
Is demumRcydis Equus, velequeftria Regum 
Stemmata ; quidjctciunt cochlert *vcl fibnla collof 

Sic ego diuinum doleo fentire Platonem 
j4utorimquefuis Mofcnarcejfere di£lis> 
Λίοβη magnammum , cui joli aterna voluntas 
Philo rud.lib.de jq Hm i n \ s & CO pl t p Atu ' lt cortina Profundi. 
Mofen tn Poli- vetat populos Regi Jeritire fiddes, 
t icis repudi aflfe Qjt* vidzc.t , vel pafcat Equos, £r Equefiria cello 1 
Β *σι\η& ίτίττο - Ornamenta jerat $ Nihilo fententia Cordi 
τροφών, Rcgem Immutata manet, quanqtiAm cantendere tantis 
tquoruru nutri- Haud dignnm reor ejje virisfidgloria Regnm 
torem. Pugnat , & offenfe pietas tutanda Coronx, 

Quid, Vroceres * Regemne mihi > RegcmneCoron<z 
Planipedem miferumve datis InjelRtgjbiwvfquam 
fcftcs Gallise Quod ftiidinm Regale magts^el bonefta cuptdo 
ordines:Genctt£ In vyrum quam fleftere Equos* & verticetoto 
warc-jllus: Lunae Vrtereliquis ftare infignemfulgentibus armist 
F aynerus Andiu Et Bu \l^ e xcollo , Coclheaique Per aureafila 
ncsValcfiua Rcx ^ emter , Stellamque breuemque Gcnertam 

San&t Michaelis, Aut Lunamcrcfcentem bttmeris>aut corde Columbi 
Ludouicus XL Ferre per argenti radios ^vel ftemmata mille 
San&i Spiricus, Pifl a fuper Vallal quibus efi vel nomen- Equomm 

Henricui 1 1 Γ. p u l c y lus ipforumque Equitum fit nobilis ordo t 

C.omune cftRc- _ ' *■ \ _/ r t 1 . 

gum Epichctum Qmm meltus Thebanusolor ,& gloriavatum 

a pud Pindaru n Vindarus [oproceres veflra cum pace) vocabat 

1&7ΓΌ χαίρ!Λ&* ' Gatidcntesequiuirt Deos,& 'mAximm olli Eq^vestris 
Vifus erat princeps, quivim nutriret Equornm 
Inntimeram, validofqHe greges pr<efpibtts altis \ 
Quadrupcdum ad dubias aaes 3 & bella teneret) 
2. Talis eras Neptune Vater y cui multa fremebat 
In fiabxlis generofa cohors , cum primus in orbem 
Weflere equos^&adarma fequijpacemquedoceres 
Nam neque me merrwrare iuuat ,quod 1 ineptiornetas 
ViBnm foeminea ( pudetheu)te narrat arena. 
Cum Tellns tibifudit Eqmm, quam dente trifulco 
Fufcina follicitans , percujjerat Λ & Dea pnlchram 
Α rce fuper famma Japiens plantaret oliuam. 
Ο vtinam mens ilU tibiNeptune faiffet, 
Et fudijfet Equum Tellus percuffa frementeml 
Certe vitfor eras i fed non hisartibns <vfts 
Fecifti imprudeni crebra florentia mia 
Littora, & ingentes vndam [ulcare carinas: 
Quas ex officio veterum gens dura 'virorum 
Durateos quUdixit Equos^ prifca propagat 
Fabitla , Theffalicum ttrra prodtfje fremtntem, 
Implentemque auras hinnitibus : hactua primum 
Ays Neptune fuit 7 vahdos tUrprlmw Equeftm 
Exemplo fotmafie tuo ygenerojaqne corda 
InftigajJeVattr fiudio memoraris bonefio: 

Irlas artes aaeo coluit pucberrima pubes, 
Et iuuenumfeUSla Manus, quospnmus Ufon 
Duxit Eqitis non claffe Vehms ad vellera Phryxi 
Aurea : Et α veteri Burgundus lafone fignttm 
Tranftnlit adfatrios tituli maioris Equejires. 
Hxciam Belga potens J)<tc Infuber kmzniattat) 
Vellcra ( quodtmtos cormm fyerabit bonores?) 77 Equis gau- 
dcntcm. Paxamusitanar- 
rat fabulam 9> 
Geopon. Neptunus Eque* 
ftris Paufan. Ar- 
temid.phurnuco; 

aliis? EquicesVeilcris 
Aurci* 7 8 Or^o 

HauA aliter tenuiffe fcrunt te Caflor Equefire 
Caftor,Equii»li, i n g en ' mm fovifus Equifumantia colla 
va c pentus. j* er g ere> qj e lfafla lemter mulcere ραΐφΐα. 

Signa dabant crifiatus apex , &frontecorufc<i 
EiusfignUm,SteI- Scella uomens radios>crimtaqiteaiireacaudtf 
la qux Caftoris £ um i rMj difcordi ψ* figna fauentia ponto 
Acicar, Duratci credunt Equites. Ηςε Stclh^M 

Ornauiffe tuos humera mfratur Equeftres* 
Dum ChUmydi contexta MtZ^wlpendula collo 
Inde Equitcsftwl- Spargebat radiofa comas : hoc Fa>.acafigno 
Ix m Galiu JStoklitas , & Equefiris crat fr mojfor ordo- 
Etcjuamnit perijfleputes veftigia unti 
Ordmis y impreJJ'umque mhil nfareyqHodkftrum 
Hoc patria fulfiffe probet, vel EqueftriafgnA 
Accepijfe tuos Stellae delumine Patres. 
Heu memini cum prima dedit fnndamina >pulchn 
Ordwisin patrio Ifalcfius Audocno! 
Patritij certatim omnes,& Gallica daris 
Noiditas confluxit anis > vt flemwata ferret 
ludouicus Aurel j^ e ^ a ^ re g a l em que rtotam fulgentibus armk. 
comcs Engohf. H r Lodoice notabdts Aflro 

mens.Eques ftel- * J ^ r J- 
laxusp Qjw^eterat Frtnfcicus auo , quo pnnape diues 

Engolifmits ager , <ve(ir<z pars vna Coron*. 
3 Iam f <perefi memoranda mihi maiom origo 
Qrdims ,v rde fauens nmkttibi colU Michael 
Qxoue lacram L α D ο ι c ^ geras autore Col ambam* 
Vt pt?rhibent, h#c bina Deiimfmt Nurt.im Gallis 
Profp-ra , & ajflictis Lte auxdiantia, rebus. 
Namquehofles feufnndere opu*\fcu Regnapotenti 
Jraxipui Galliai /unpkficare mmn.fcu res inpace quictas Eqvestris 7% 
^ufyicio mehore geri y Tu primits ab ako 

Shna tenenstfirauifti hoflcs^barbara caftra Tut0 ' es :*\ S f iri T 

Vquotics mapertaruens yCumJtrage Michael 

Turbaftt longl , vandmque jrementibm Orci 

Cardimbus \ rabiemucatramj^umantibusvndis 

JVequicquam Volyphemum alto β <verticeregni 

Elumbi tollentem aufu 3 vi fulguris iftnrn, 

Attritumque folo flixifli, & lambere terram 

Mordims ignauis didicereCyclopesin armis. 

H<ecpropterfecura tuo ilat Gallia dufttt 

Etdypeo corifi[a 3 minaS & inertia pellit 

Tela, vibrante manu ilolida* quamfortecobercet 

Imperwm ,pedibt}fque prcmit: Te maximc gentis 

Α liger<e>Gemumqne fibi gens ifia.Patremque 

Clamat, & abfque tuafqualerent Lilia cura. 

Templa nbi dicat, atqae <zde$,teque inter adorat 

Indigetes > quorum patrtofub nomineres efi. 

Hinc patn* Lodo icvs aman* , ctii (labat 

Imago 

Virginis , hirfuti fubmargine textagaleri 

ls voluit tna figna tamen, fufpenfa monili, Ludouicus xl. 

Et fuluum tcfc tis Bu ll# dijcu Iptd pcY ovbent autor ordinis 

VatritioSy Equitefquefuosfulgentibttsarmis Equcftns fub tu- 

Fme decus proprium, Stygtique cadentia Ttegis te * a ?· wichaelis* 

Ante pedes · Jimulacra tuos^ fi-dnatenntes 
Spumeanequicquam>n<tm tali Gallica fgrjo 
Nobilit&$ Rjgefqtte fuper flant muricepnlchro 
Infignes ,pulchramque gerunt e vertice vittam 
Opatcr l ο hominum\o noftrifyes<tureaI{egnii 8o Ordo 

Ο dectis Jhgcrum lopatr\<t tutelagementis! 
Ο Terr<e Snperumque fideml TuRegiacolla 
MagnanirniHENRICI cingensl Regale tuhfii 
Ad jetrum patuifje latus ! percjuejlia duci 
Jnf-andum Chalybem , nec tu feralia monflra 
Infamemque manum rrpulifli >& confcia lethi 
Bracbial nam cjuid ernnt Regesfi ' Nurnina DiHum 
Coclo &: Superis Afa* vigilant , dMifque 'vemt cuflodia tebuf} 
prscipua Regum Jdjis ο ! <vigiUmcjUc feras ad Lilia cnram 
cura. Etfacy ab jimk.ofio Pueri ψ'ι vertice pendcs 

Colla per , njndartUmque fluens defcendis in tmum 
Pettus y & appofta circumtegi* ilia BulU^ 
Fac viuat pro Patre Puer, qucsperdiditanrws 
Vojf t <Ot hic loKgaincotnmis [arcirefene&s- 

S/ ftygijs rwguntnr acfis ,fi cornua hbrant 
Damnara Gemomm anirr:* , β tnftevenenum 
Sxrgehtcs ad Sfcptra frica>it , Vil Lngnida gyrdnt 
Co v porafjr ewr,.i circvrn flant Ldianifu* 
Trange crucem capiti Jaxifque allide cercbmw: 
Vt dicant Voljpbemi omnes> non temnere Diuos y 
Et noftras vereantur opes 3 ac Francicalambant 
Lilia, nam firm^ta Virum β feccrit <eta$ 9 
Qui parua iam Sceptra rnanu 3 robuftior auo 
•Suftinet , tqualemqite gerit ceruice Coronam^ 
Jlle Orci firepitus 3 & ineluftabife fatum 
Supponet pedibus , nec erit , qui Liha contra 
Dc;puat, aut large meritos non reddatbonores. 

Scd Afufe reuocate gradum; fe tempora nobU 
Vrofperiora dabunt> qutbw b*c prxjagia cordi 
Infiret, &* vena$ y ammivis Enthcadxcet, 

4 lata Ecvvestris 81 
4 lam niue<t memoranda, mihi funtfigna Colamba, 
Vndc crucemjrddiojque feras, &c^ruUcollo 
Vwcula? quis Mu[<t,quis Regum talia primus 
Signtt dcdit ; cuwc ille fuos ornauit Equeflres. 

Scilicet in magni diffufxs corpora Regni 
Spritus intns alit molm>& prxcordiajenfu 
Viuificat, teneramque infftiratfemidus auram* 
In (olido quod fcvptra manent > quodLilia <vwunty 
Muncris boc Diuine tui β Spiritus ejje 
Nouit>& ambrc/ioquod fcRextwgat Oliuo. 
■ Hanc adco Superi mentem, & coclcjliamjjk 
HENRICO vducre dari.diuimtus y <vt qui 
Bina manu coniHnfia tulit Regalia Sceptra, 
Quanret auxilium Coelo, & diuijks in omms 
Spiritus imperpj latefe funderetartus. 
Ergo Sarmatica pofiquamfe liber ab Arflo 
Kcddidit, affuetique iubar formofitts hfiufit 
Luminis > inpatrio rtfpeflans fidera coelo 
Votafacit^Supcrtfque nouos inflaurat Equeftre κ 
Ordinis cfl Caput ipje fni t tumcxrulwvitta 
Injcntur collo Jaterumque Argenteusawi 
Spirirus y &mHe* uxuntur figna Columbx. 
H<z< pater HENRICVS tulcrat, tutertius hare* 
Ordinis es, L ο d ο I C Ε tui> tepulchra Columba 
Ormt adbuc puerumiovtinam crefcentibus annis 
Maiores Aquilx .njcnunt , & peclomcircum 
j4pplaudant LodoiCE wo i tum dextra Columba 
Prtfcret, & coges Aquilam fuccedcreUua. ^ipiritus, anur,a 
Regnoiu &prx- 
cipuc GallicL Henricusi/ivac:- 
torOrdinis Eque 
ftris.^.^piricus.- Ε Ν S 1 S 

R Ε G I V S 

SC8S|?f VJLIS whi quondam SaturnU ctncidit 

Haftenus Aurea jBRfi| * US > . · 

nobisartas, &ar- g|§!^ J&ta$ ingemto nomen ψ<ζ trdxti ab d,uro> 
gentca,quicquid PaUuit ^rgente j^rimum y tum Je^ener <zui 
cnim diximus , p r0 g Cn ' i€S rigido durauitfccuU ferro. 
Aurcum vcl ar- trahimus miferL &knfim Ubentibus annis 
fcvrcafcclafucce- ^d Cbaljbem Lodoic Ε puunt ,mjtfcrrea, dceptn 
dunr, &: fcrrea Aufyiciomeliore tHi,fecwrigit<ttas 
materics. Et wnaanticjHtfUgitmareutrtitur kuri y 

TaiiS; <vh\ fklao je mcrgerc ceffat in Anro 
Vcna mibi, nec Dalmaticam^ necRegia Sceptrx 
Nec Pbialam tFlarrwtawve Auri, nec Valhatexit 
Awrea, ad ^Argentum iamd.genenbat ,&· vltro 
Spiritus, Argento contextus in aurea rcpfic 
Carmina , ma tenes noslris iam languida Μ ufis s 
Nunt: <zite diuerfa cadit y mcdific'uipfa 
Ej feges Jrgenti .nofirifquc Uboribits exit 
Ferrea maitries & nontraflabilis Incvs. 
Ensis mrLoDoicB tuus >fi gutMrenofiri Ensis 

Ferrea vox,ficarrnen mt y qHodvincereftrri 
Pojfit duritiem , vel non mortaha fecla. 

NuncrigdumVulcane Vaterconflenturin Enfem 
Non curut Chaljbum falces, nonrufiicAtela 
Sed quxcunque tuisfqualent abfconfa tahernk, 
Aiatmt meliorisopuSyfen 00 Tempora, ferri> 
Siue lacus, aciesve placent ^nancexerevires 
Ο Pater,& piceivcmantad verbera Brontes 
Ncc parcant animo 9 nec fegnes brachiatollant: 
Nm pigeat tanti totks in Regis honorern 
Admomffe mmns^mtn conflaueris auto 
Brachia Iufiitu y Vbialamve ,W altcra Sceptra, 
Te I uilus manet ifle labor, nam qui aurea Regi 
Sceptra dedit ,pofuitque ingentem in frontc Coronam> 
Pr<ed<e materiam y "velnonobfcurapencla 
Regibus inieSlat mi[eri$,fi non ftmnlollis 
Munitum facit cnfelatws : Stet carmine noflre^ 
Et lateri LoDOlcr^o ferataureus Enfem 
BaltheuSy egrcgmm gcmmis 3 &fulgure claro 
Confyicuum \ quidmams enim y vel pulchrw altis 
Regibtis Imbellesdederint pro munere Mttfie? 
Parcite Purides quanquam vetatintegramolli 
ViYgiYiitas cdpere arma manti , quot ple^lra.columque 
V erfatj & ambrofias perfiringit pefline chordas, 
Είί 

Haud pugnans 'tonat <ere cauo> perque ajpera corda 
I nfundit rabiem languentemquc increpat iram 
Non aliter (quid mim vefiro'pro Regc verendu mefl) 
Si telas mambusMHftf y non telapoteflis 
Prendere, wlglaiiu* veftro fp?ignat bovori gl Regivs 

.Ferte manum tamen >vt Uteri cingdtis , & anro 

Tcxiie Vagmam , Capuldmque monilibHS olli 
Cingite Ph<zb*is > & crlt non pariea uolcnti 
Cratia Fierides,fi nonfit idonea bcllo 
Dextcra. NeH quifquam, Vcrjarumbkc affcrat Enfis. 
Vcntorum Dominos t ™ Tcmpefutiimque potcntes, 
Neu Capnlum ferat ipfe Velops, nm β qua futre 
Ingladijs memormda Juls Iattantior Helias. 
Pulchmr efiLooo icv. y tibiquemfibula Ueuo> 
Jdmordcns femori fufl>endit ,&lli* circtim 
Prafidio mnmta fao , Sceptrumque tuetur: 
ι JSfamqne ftrunt f vera fides, ncc lubriu nutat 
Jndia · mirandi tremula de fontis arend, 
FerHere<vndojum cbalybemjcrrique fauilUs 
Ruilari densim,quodfi fornacibas atfis 
Incoqtiitur^domitumque Igm confiaturin Enfcs, 
Fulrnina difpefcunt 'viju.cocloquerepcnte 
Reftituunt Judam faciem ,cum Turho ferenam 
Mmdi tcmperiem picea caliginc fitfcat . 
Talis erat Regi , talemque ex more Macharam 
ItffararyfatidtsMater feruabat ; & omnis 
Regimt ante owlos fe fe dimouit in alro 
Tempcfla^ qxotics Telluri infoderat Enfcm; 
Jut Rex ipfe rotans y cal0quc mmantia vcrba 
Rcgis lndoru dcTcr fatus , pid[arat hurnurn, tum flumine wrfi, 
Rcgma: Erifis £ n fi s a J obietfum y ft Turbo Ivqumtibm <vndis 

fulmmis , JSfukiU ,frcndehat tacito Je murmun foluens. 

EnfisifdtyCQtliqttc potens , rnagnoqne Tonantc 
Nil pom<xtjorta^rmm : .s {fitantametalU Viserat y & lapft /ifama probahlis ληΙ) 

Qukquidide^.feuvera fidesjen fomina vani 
Obtrudunthomints me ddudit incrti 
India figmento, mhilefi, quo te minus ollis 
Ante viris Lo D ο ι c ε feramfi Mufafauorcs 
RefpiratRex Magne tuos^ πλτπ β licet , Enfem 
Teqne nor, MdtremqxetuAin , nonfonte cnAtum 
Exiguo , geftare manu: non \ndica vtbis 
JdmirandA can<tm,qmbus eft mirabile vifii 
Impermm yfontefqae dm,qm NS^r, & aurum 
Non Chalybis ramenta creant^tibi maxime Regum 
Balthens h<trentem Uteri tenetaurcus Enfem , 
Quem Tomtru, Srtperiqu timmt , cummrbid<xfurgit 
Scditio, grauidlfque micantinnubihuslgnesi 
Si tacito vcxata tremit RefpublicAmotu, 
Vd turbo furitin latebris.conceptaqHevoluit 
Murmnra, & informilim femenr Regnatumnhi^ 
Turbocadet fHbitojacitasque liquejcetinvndas, 
Lauofulgentem femori fiproripis En[em 3 
Et flriflum LoDo<ce mmu per nigra comfcas 
Fulminis, Hnncadcodnmcrejces corpore y Matcr 
Heroina tibi Japien$,& corde vinli 
Femina [eruabit, mot^que rejoluet inanes 
Siquid eritqtto SceptratremM y qtiopublicanittet 
Fnimin^m labe/αέία falus, nam grandius AHUm 
N^us y vlnpar dextm feret^quemdudirnHS Enjem 
JccipiesLoDOlCE mwM y tnm fi quafubantris 
Miget ,4Ht nirro Tempeflas npetAuerno, 
Um ficeurn formau caput y tu fortior, <vno 
D. npics obkfrA enfis y Ceu quando rubenti 

L iij Rcgis GalljjeEn- 
fis cumillo Com- 
paratur Sc prs> 
fcrtur. Tempcftasnoitu 
inualefcit, cxtin- 8<$ Ε ν s ι s 

Λο fole, ica ia Vcfpm fe noftu corroborat horrida labcf] 
Regnis vfu vcnit. /^, 77,^ ,™>^ 

exonentc nouo τ? - ι- ■ ι· r ι ? ι 
Solc difpefcitur. Emmi radio ^auidts finubJw humor 
I ntereajufpendit iners, coelumcjue fatigat 
Horridws , & tcnerum fujfocatin aerelumen: 
Vcrum, vbi maturi folcs .robuflaque Tela 
Iucaluere diu > dfpefawt nubilatafiu. 
Tum fenfim tenuatnr aquis,fit pontm Ίηώο 
Veldenfm niue* ftargunturin acre crufl* 
w VlumatHMquevolat TacitarumveUus acparUm. 
Talis vbi Lodoic Ejuit jub fole cadenti 
Gallia fulmimbns pragnans, £r turbine nigro, 
Cui vires nox ipfa. dabat y CHmgrandioratas 
Te C halybem tra fiarc fwet ( nifimolliter ipfx 
Subfidunt Elementa tibi.seque ipfe rejoluit 
Sponte cadens maturus aquis Jn laneaTurbo 
V cllera , cruflatafque niues ) Tuprotinus Enfcm 
Obijcics comra } fubitoque tremmtia corda 
Jd fulgurpauitaretuum pulfdque videbis 
Seditwne dicm clarefcere , &aurea ccelo 
Sidcra y formojumque iubar te princlpenafci, 
ζ Um Vclopis mcmorate Dea y qita rcgia pulchrum 
Enfis Rcgis Gal- Ornarent monummU Enfem.quadexteratantum 

PcCfEnfc CU C "i ltc ^> VWtrteforet, Pcloplne^cUrmis, 
* / tfarior Lodoicvs ttit , idTempore ferri, 

VdCapuloJabrumlemanu >nec magnapudcm 
Ν umtna ? β nofiri non βί vifioria Regk ? 
Hismihifit Lodoici tnkmfas Dotihts Enfim 
Tollcre,& tternum Chalyii defcribcre carmcn 
Quem capulo Rex magmtenusJ H b vuhmcondes. Regivs S7 
Pirqne Utus Mahemctisages, & fanguine Pnlchrum 
Purpureo, cingens viriM pofl prAix lauro: 
Ipfttuas comitarcr Aues 3 gUdiumqne tepentcm 
Effet opus tergire meum ( β lixa tmmphis 
Ire comes, Regumvc queat (ucccdcredcxtra:) 
Mnftx dMt quod fau ncgxnt , & carmine dextre 
Ipfe ferAm qnem dextra nequit y nec tarda negabit 
Vofleritas y mkuiffc mihi fub pcthre ot^w, 
In laudes Rex magnc titas: mc aperta pericla, 
Nec (lygiM tremtiijje minas % nec bruta malorum 
Fulmina^quin tann lateris ftctirus ad imbrAm 
Pugnaremque m<znu, atqueanimampro Regetuende 
Ver mortes , W millc darem , β Regia , nofira 
E/Jet emenda falus: Sedquo me 'venafurorque 
Tranfuerfum abripiunfi vdopif-jue relinquimus Enfem 
Atque tuum Lodcmce latus f lam fleclo Carmam 
Et mihi propofitum defcendo pronns in Λψοτ. 

Erge admirandum Capult <virtutibus Enfim 
Te ptrhibmt hahuijje Velops ,\cu Dadalwsolli 
Junxerity ex liqnidis preffans fcrrumina gemmis ' 3 
Seu tantHrn nauarit opws V ulcania pubes: 
\nuentum non hocce reor mortalibus ejje 
Ingenijs , magnoque fuit res digna Tonante: 
Nam lateri qw tAncl iS erat ^qua^uc aureamordct 
Eibula ptfpenfum, Capulumque papaueris injlar 
Htfrct, AmahhiZiZ circum fe cowuaCapr* 
Aurea ^undebmt 3 patulifqtic tegentiaramis 
Qlatrata in gyrum tefixdinis , aurea dextr* 
Adunimenta dabant , /ed cnim feiicus , illa 
Vugnabat cochlcata mams , nec cedere bcllo Paufan . Eliacis 
Poftcr. re£rt Pc- 
lopis Enfcm pro 
Capulo habuiffe 
cornu copiac, ex 
quo bonorum gc- v 
nera omnia pro- 
dircnt. Mulci pro capulo 
eniibus pofucre, 
vel Iouem Tona- 
tcm vcl tresCha- 
:;:cs,vel ipfas Si- 
rcnts:Paufan P lo- 
cocic- Enfis Gothofredi 
Biilonij,quemPi- 
ftauis vidimus 
pro capulo libcl- 
Jum habct fcrrcu 
queferunt efle 
£uangdium, pro 
■quo pugnabat. g$ Rbgivs 
Mouerdt )*vnde fluens fecundo copia coyyih 
Spargebat Marttque Rofas laflea pugndm 
Vulnera fligebat* medios [ecura perhofksi 
Nam quis bclla timet , quem pax, atque aurca cwgit : ' 
Projpcntas, wdnibujque fluens dat Ltlia plenis} 
Ouidreferam Lodo/cE tibilvelcarwine texam 
Quicapftli pofuere loco, wlftgna Tonantis, 
Vd Cbaritum fimulacra auro, <vd pnlcbrafinifiro 
CotpOra Sirmumfemori fixere, quibufque 
Cauda fluens Jefe crijpabat a & ilUcitcum 
Baltheus , in teneris religam Sirenibm Enftmt 

Pace reor Lodoice tua 3 quam pulcbriuslllc 
lile 3 tibiprima confanguimtate propinquus 
Qonfihty dextraquepotens BilloniusHcros, 
lllc tuum Lotbaringedccus >Rex magnus Idumcs 
In capuli gtf*ft loco Compendia^cm;r 
Hifiori*, ψΛ Noftra FidcSj & attita tenetur 
Religio, vt quoties vagina fiingeret Enfem, 
Mente 3 manuque fidem capiens,audentior irtt 
In Saracenas acies , & ptElus honcftum 
Rcligionis Α mor fubiens 3 ad njnlneradextram 
Ard- nttm jacienda daret>Stat Ferreus olli 
Vro capulojungoue Libev Jmumque njolumcn 
" Rupicibus folM,c\u*fepiM afperafrendens 
Hoftis adorauit moricns 3 dextrarnqne pntarem 
J Capuh tremmjfe magts >quam <v'mbm> enfis 
F idmnci , {quafi non pietdS fit fortiorollis?) 
3 (hiod nift ad extremam calamus reptaret arencm 
FR ANCISC AS mmoranm omnes 9 f^arliqm 
lOCOSAM 

Quam Rbgivs 8? 
Quu PatresadSACKJtut RHEMENSIJprimti 
Ante nouam voluere gerij velflare Coronam* 
Nec Corto Vuilhdme tuus, quofcrrea Neuflri 
In partes diuija duas lorica pependit 
Ventre ttniu^ Nomenque ss tibi ροβ hafit ab iSfu 
(TALLAFERVM larnncftraiocat gehsinfdaVeri, 
Sed veteres dixere priuste FERRI-SECANTEM) 
Hand iret tacitu* Corto, Rumpia,,f#<jae 
Ad verjnsmemorandameos Flambcrga vemres: 
Tuqne tuo Cortine loco y tuMagne Durandal 
Stares y magnanimi geflis difcnlpte Rolandi, 
Sedcpiianugdrum nonpajcor imnibt^s wmbris 
Nec Regi figmenta placent* qua fafla,tuumque 
lmpleuere dcctis > nec te memorabo Durandal, 
Ncc vires Flambcrga tuas % fed tdibiis^Enfem 
Ante tuum Lodoice 9 feram:Tibi maxime Regum 
Ad dextram Gotbojreduserityqui legis auit* 
Porriget infirtum Capuh jub colla Volumen 3 
Vaginlmcpie tibi rorantem Sanguine Turco> 
Et macuUs oflendet adhuc perferrea terga 
Liuentes tabo veteri: poft taliadicet. 
I Smyiis Cognate mihi , te ftirat Idume, 
lordanisqug Pater. Hic tantum fanguinis haufit 
Qantum Ctrukus volnitl ordanis aquarnm: 
Stdfattum ^Lodoice nihd > tegloria makr 
Α Svperis feruata manet Λ Si crtuerit <euo, 
Quam p"lcher CKVCEATVSerislSicfam^ adorans 
hnfem fulmineum^ collo fufyendetabalto: 
Ante pedeserit ipfe Ptlops> & cornua plenis 

Μ £0 Ε Ν S I j 

fundcni >fclicique omine falmas 

Voliicittis iCapnlum femori [uccinget eburnum\ 
VndeZofe spercolla fiucnt, atc[ueaurea filna 
Kamomm > ccchlcamqn€ y cau<z Tcfiudinis injlar 
Cancellatim omnes fadent 3 & vota fnbindc 
Concipkt 3 djukum votls fe GaHiaiunget 
TuLodoi cvseris,ManibusDateLiUA Plems. COTHVRNI 

LILIATI 

OSTRA SophocUo frnt carmina digm Co- 
thurno 

PierideSj Soleamqtie mihi ne ferte peiejircm 
Aut Soccosbumiles, vel quicquid Regibusaltis 
InfmuSj terrefire fapit: Si flermmur ipfos 
Α nte pedes Regum > calamum ne credite Muft 
Propterea , wftrumqHe decus , contage profani 
Qarminis , obfcurum fieri : funt aurea diu* 
Sunt olli Delubra pedes , ceufulget Olympo 
Sub pedibus con(lm£latuis, Rex Maxime Oiuum 
Arula>ne£lareum Su^eris ηιι& fumatQdorem y 
Ex quo Titanes ^durum ge*i4S y horrida ccelo 
Arma importarunt ^fcJram Regibus , imos 
Ante pedes y Mul*>ftatuifti6& <tureaTempla 3 
Hk njobis eft αυλ De* : β ' dandauidctur 
Hoftia, vel Regi fackndumjoic ante pedes e(t 
Carminibus ferienda meis y nam munm Deftro 
Qui temcrat RegalecapHt^icl^ flu/, honeflum 5 
Sucrilcgum jubit ille nefas d rafitalianjobis 

Μ ij 
5>l COTHVRNl 

Tangere concejft Diuum Pater atquc bominHm Rex 
Inque mwd Sceptrum>&Torquempr*cepit in armk 
fonere ; von opis hoc noftra , veflrive fuuoris 
lllud erat , fedmsAudentmtuimiiswltra 
Qukm pottrat fortun* fequi ; TumAxime <vires 
Atque animum Loooice dabas, nmc venitddimo* 
Lapfa ped:s y tarjgitqueAram 3 poflquamarduafenfim 
ColLt , kt&im tmtm ffenf0rit>& ahioraufit 
Jpfa fuo % tetiptqae capttt , Fi xucjue Coronam 
Se,fronti mirantc , tu<x: iam proxima lapfu 
Dulce cadit 9 Jhingitcjue pedts 9 ccx durus agcfiis 
Qui forte vt videat, celebri rnirandaTheatrti 
Repjerat aerij ftolidusper dorfa Colofft, 
Amplctttm immane caput> iam proximm aftris 
Ingenmm prtfente nietu deponit agrefle, 
Et <vaftnm jniratur itcr, quod nejcius ipfc 
Fecerat , inque pedcs fudans ddabitur imos: 
Et femori genibufque hxret \ Sic Mufa Coronam 
Molliter appendens capiti, mirata pcriclum, 
Ingentefque aufus Je fnbtrahit ipja.pedefque 
jiflringit L Ο D ο I c Ε tuos , Tu prende cadentem 
Non totam cecidijje ferens: Tibi Magne Cotbnrnos 
Induet y grpitlchris euinckt aurea furis 
Tegwina,qH4> Mufa texmt& Liliadenfim 
Calhope fermofa plnet : mirabitur ipfa y 
Ipfa hcet mdgni fe carmineiaflct Homeri, 
Etbene-conjHtis Virgp formofa Cotburnis 
jludiat, albentefqw gerat dc marmore Suras 

iVonno r u$ apud ^ nte tamcn no ft ra 1 U * m fi n & mt4S mt CofWw^ 
Phocium nocac Sett placet Arbyias cafcadt nomim dici LILIATl 23 

Seu pnrium tu nomenamas y &dicercnialis 
OCl{EOLAS % fcu LauraWtf,^ Tranga vocari, 
Seu qHAcwique tibivox apta videbitur ejje, 
Res eadem Lodoice mmet : fnnt Sandala cen e 
Amentb non vinfla fuper , (edpopltefummo 
Ltbera 3 virgati fulgmtia frondibus Auri* 
QotruUus color eflolli$> & Liliaparuis 
Interpofa micant ffrtijs , ceu confira coelo 
Ajhornm njornit alta feges > fementia late 
Lumin<\ } & in pulchro plebs fnlgurat aurea prato 
ι Ergo prm ψχκη fatis acum , velferica Mnf* 
Vcllera, caruleis aptum formate Cothurnis 
Vandomm^ e pedc/m Talos dabir aurea Ittno: 
Ambro/i* Digiros Aurora> x^iglaia Plantas: 
Hebe lafted^DiuHmmolhjfimaSmaSy 
Mallcolum ddbitalba V ewfcvCrus Caflor:& Hermes 
Mollic^umdabit ipfe Genu: Sicmunere Diuum 
Qoelitibus lodoic vs erit formopor ipfis 

H<tc vbi fa0ia>>ruent Mcres.adiufla Gamoen* 
Qbftquia, atquepedem pnlcbri^veflireCothnrnis 
Incipient , fcrucbtt opus y Ceu turbinebelli 
Compofito , tc cum Cafaradtf, &puluere pulchro, 
Sordidus y antedomtimpofmsreffirat in armtit 
hccurunt glomeratimQmncs ad limirta Jerui, 
Pars adcolla ruit,gale<tque dat ofcula mille, 
PuluerulentA bibens ex ipfo mbilaferro, 
Pars manibus demnlcet EqtiOS, & pwguiafrena, 
Aut alto refupina iacit fumantia palo 
Stragnla,pars Ocreas diffibuUt , autcelcr armos 
Eximitexfim LubriSjfiunt οιηηία.ρίαπβ 

Μ iy veteres Gra:cos 
vocaffc*p0tJAd* 
quos χοΜρννς 
poftea, rhiloftr. 
auca & Tranga. 
Sic dcfcnbuntur 
Plinius «Tandalia Pes formofus &: 
Regiuscx collo 
ftaplurium Deo 
ruRfgiformatur 
e * Anacrcontc 
fcregi$ Βα'βνλ· ExSidonio Ap~ 
pol. 9Λ COTHVRNI 

Interea [almntque antes , & concauatetti. 
Philoftrat.Ep.M. §j c Mufe facienralacres Jedquod mibiprimum 
.v : nocat Mo- j Jamfumt opuslqwue improba contra 
r.eie reprchcn- Exonttr mnuend* fides ? ftatMomus* & omnii , 
ilonc dignu no -Turba irrifornm Superos exofavirofque 
caflfe prxter Cot- Etcontra inucntos acuitfe dira Cotburnos. 
hurnos ninus fol ^ r opm nemom mcultrix , qnam Sandala primam 
mulcaprofemcuu Inumi^faHnt.pdibusum Dmatcmllts 
cotravsu cothut- Horrcbas calcare fcrosperdcMia fentes 
nomm& fanda- Et falebrasjdpidefquetimens, de vellere crudo 
liorum. Fomrfi rigidos prtfaklis arteCothurnos; 

Ρ^ΐ"οΐ£ Sed ^Ut^nm^^ 
prima Cothurno Ingemum y mntemqucbonam,-vHimatcgpas, 
rmn Inuenc r ix Vclratio genus exfupetans fevincit ,&ip[am 
DianaiMultaad.g^/^/- interdum, ac varias excurrit in artes: 
didcrc Vcnus & & η dedit incaptis formamiam cultaCothurnU, 
Et Superis placuere geriife JraterJpollo 
Sc Venus tnjignm rubeisficercCothurnis*. 
Ibat emmjtenerofmepedes euintta crepanti 
Sandalio,gemitabat y vti cum fillibus auram 
Strangulat ,& grauida Brontes refpirat inJEtna* 
Momus erat y cxlifacies cmdijplicetipfa, 
Et Su^erumgenus omncvidens Utratoreproteruc 
lmprobu*,&j<m£los Veneris quirodcreOultus 
Nonpotts, in flreperos (tatuitLtrare Qotburnos. 
Ergo gmws crepida naio fufpendit adunco, 
Propter & inmfos JTenus eft ingrataCotburnos, 

Hmc dittum manajft rcor 5 quo uu ptfis-acerba, 
Naforumjcabiofa lues,gens dedtta Μ omo 
Γ s G^ort 0*ίψΟ*» rida , Graiorum ludeccu** Defpuit l ο quales gens docla obtcxere caujfas\ hdcrc g c fy t. 

V>ebilibws genus ejje njim >mo\lique fene&a 

Conueniens , ccclefie mhil y wlVnncipQ dignum 
Velle tegi cruda ipotius fornmbus atris 
Aptarn materiem, aut Cyclopum follibus ejfc: 
ddde quod occuhis memormtUT Amoribws ejfe 
Pernicies,tacit#que Jolent moliminafraudis 
Promere,& abfirufos aperire Cupidinis ignes: 
V nlcano quondam^tperbibmtyCithereiafurta 

His coram <veneremodi$, namSandalaDM* phifoftrae, ibide 

GarruU erant , linguaque nimis lapfante Cothmni, Epift.ad puerum 
Quos qmdnis retulijfe fcrunt y fafldfque pudori y t ^mc cothurnis 

Enarrajfe nota$,Jole<e lenone fufurro. ^cedat. 

Hnc referuntplerofquevirum.quosfama Cothurnis 
Haud vfos memoranda tulit y fic magnus lafon 
Sdndalium rixante lutho , W flnminismda 
Et fermantati liquit per pinguia cceni. 

Hunc docuit Fortuna r virum,nonifonte Cothurnos 

Induere n)t fama efl \quid tefortijjime Tbefeu, 

Quid comitem memOrabotuum}quos afyera plantis 

Europ<e Luflrajfe ferunt y non pelle crepanti 

V tflitis , flreperifue putant mnijje Cotburnis} 

Tew 'Philoftetesreferam Λ W fortis Oi\m y 

Luxatos quos forte ftmur, velpoplite Ufo 

Sandalmm geflajje volunt , vtplaga Cothurms 

Excufata, ima ( vt perhibent)in pellelateret* 
Varcite magnanimi Heroes^os talibwvfos 

Ejje reor ( licet ifla frcmatgensdura)Cothurnis^ 

Sed non vnlneribuf rigida fub pelie te^endU 2<jf C Ο Τ Η V R Ν l Reges cclcber- Qm$ decorant mAnifeftct magis ,Vos l uftitcr tyj? 
rimi,&: viriprx. £ xm p\ 0 docuiflejiio,<vos pukbcr Jpollo 
ftantiGimi blim ΰίάΜ . & ta [tm Sttferos e^o Rtgtbrt tfum 
Cothurnati. Qn ^ Y ' m mon flraJJc lubens Jicmaxime Regum 
Perfa potens , &mMaccd&m fomflime duttor, 
Vtebare olim> tequeo Romaneprr bofles 
Fama cotburnatum candentibustjje quadrigis: 
Argwofque duces y nec non s te magnus Jthdlts 
Ahte Deoscttm fixithumi, tu nobdis Heflor 
Ibas carnkk armatus crura Cotkurnis: 
Hinc Franci tua progenks ex ofllbus illis 
Exorkns, cmerifquetui nonpojrHmavirttfs 
Exemflo gensdoftt tuo, necmorisauiti 
Degerter, antiquis Suras verflire Cotburnis 
Influuity wterifque ftqut veftgiarim: 
Gisci io cothur- > **** ofus efl memoraretuos BftantiaReges, 
nis Aquila, Arca- N<c vos Λη<χάζ Prmres:fcu cnrna Cotburm 
4cs lunam, Ara- Cynthia fulgeret , feu pifta ivlaret in oftro 
bes Dracoium ^\ itHlim Regina oh % necfiqu* peratras 
Galhliliagerunt. dura f €m ., euintlaCotburnos 

Horribiks ^quibus in gyrum finuofa dracomm 
Semina reptarent, nm ferret eburnea frontem 
(jorgonem fibella minax y non taha nojlris 
Prmcifibus portenta placent, nec Cynthia noftros 
Inter coehcolas mutabtlis vyia y Colhxrnos 
Texuit,aut kquilarum tmbrem per cocrula Oiui 
VtlUra, iafiamnt , nam torua jiragoribus ales 
Et tonitru nutritafero, nibil 'mprobacultum 
Autciudefapitjgrcmio fed Liliapleno 
Effandi xoluere fofjer f qua Francia ηομιϊ Namtnt LlLlATI JS 

NuminA cceruleofque tibi Rcx mdgne Cothurnos: 
Materia ccdi cxipft 9 moltique dtderunt 
Mtiricccontextos, wgatofque infuperjuro: 
Ergp Jquilas i LunJimve premant^el tortdferarum 
Qorpom ,per fauos alij difculptaCothurnos: 
Tu quicquid Lodoice pnmc$> tibi candida flores 
Fundrt humns > quicquid calcaueris , aureafurgent 
Ldia ; quod Chloris manibus 3 quod vertice Nymphx 
lailant Ambrofio > quod Ttmpla pattntibus aris 
Hoc pedibus L ο D O ι c Eferes , qua~propter> adaram 
Anupedts Rcs magnes tuos , adnoluitur omnis 
AltijArumchoruSy & rojeis dat bafia plantu Ν 
CALCARIA 

Α V R Ε Α. 
/ mihi pracipiti liceat Calcaria curfu 
Addere , 0* extrema nJos pungere fas fit 
arend 

*Pierides nimofa cohors : iamfine fub ipjo 

Acrm inflat amor , fodiens Calcaribtis Armos 

Et ftimulum dat Regis honos , mollijcjue TjranntM 

Gloria y confetf* ctirfu iamplaudlt arena. 

Tu calamum Lodoice reges , & Calcar eunti 

AdijciiSy dum nos jocio Calcaria Phceho 

Rite , cothurnatti apporiimus aurea Talis. 

I Sithcct ignauos mterfamofa Magftros 

rs.. Quaffioj & iniano toties vexata Lycao> 

Diiputacatio ce- 7- i 9 ^ J r r ^ 
lebrisincerphilo- Intar apts Regtne \uum najcatur acumen, 
fophos,ficneRe* Ipfaque cum paruisgenerata Quiritibus arma: 
giapum fuuacu- Atit ex plebe;oexermern β trudat acemo 
menaucftimulus ]> rtHatl6 w /„ f atffpia s, militemio. 

α naturadatus. ~ r λ / i t j- n/ . 

Te Jequor 0 najrn joboles d.utna Platonts 9 

Interprefque DiHm,nec me protrita Sopkorum 

Turba moftet, populujuHt minor, <vel Ruflicaplebcs 

Te contra Ucet omnis tat , nec fficttla cndat Α VRIA 

Re^businnafciyflimulifque carentia primum 
Corporaformari tenera Unugtne nymphx. 
Cme non licitum credo mortalibus effe 
Ingenijs >non illa fequi,qu<z Numims inftar 
Haufit Arifioteks mtgm de fonte vlatonk: 

Ergo putte ο dofte Ger.i , (fic maxima mundi 
Te docuit Natura parens ) Jua Regibus ejje 
SpicuUy & binc iu^os amm# Regalis honores 
Menfa es:Ingemtum β Xegibus infit acumen, 
Quod raro diftringcre opus , quo pungere nutium 
Parft: & armati melior clemcntia luris. 
2. \nter Apcs igtturfiimulifunt Regibus illis> 
Quos omni LoDOiCRprocul Naturafauore 
Incormpta creat 3 non Campus& area Martis. 
Vropterea Rex magne tibi {quemfdere faufto 
Coelejles pojuere fuper florentia Rcgni 
Lilia, & xternam capni fixere Coronam, 
Diflinflam radijfque fuis y & grandmc pulchra 
Gemmarum fluitante fuper) iam SpicuU Talis 
Et radiis diQintta fuis Calcaria yformam 
Sideris effiaentyradij pulcherrime Regum 
De pcdibus, LODOiCE , tuis 3 fe fnndcrcpafjim 
Inapienty pedibufque dabis p\m lummu nmus, 
Quam totorcliquiUciunt enjertice Regcs. 
} Nec mihipro vanis quifquam fcponat Aihenis 
C drrultis e gfxcis oriens , Calcaris eburni 
Gbijcier,s decxs wfanum, *vd dcnte po h ito 
Malleolum^ decorefve fiyat duraminetalos: 
NobJitdS puerdts ernt > Tu conjcia nofti 
GrxcU, tn claro Bradea dcjanguine Regurn> 97 Ariftotelcslib. <r. 
dehiftor.Animal 
fcribit Regcsapu 
fuum habere ili- 
mulum/ed co ηδ 
vti,quofitvt di- 
cacuraonhabcrs Nobilitar.infigne 
Ath, nisfuic infe- 
riori aruotalus 
eburncusPhilo- 
ftratus lib. z. de 
vir. Sophift. 
IdeminHerodc 'yg Calcaria 

Propter mtlkolos Indo fub dente rigentes, 
Scommata ptitiduli patiens verboja magiftri 
Apudl Iaponios Nmferat incnwos Iaponia nobiliswgms, 
fignum nobilita- Indecorejquemam digitos > quos vnguli cingit 
tis eft, oblongos Horrida y nobdium certtjfima teflts auorum. 
vngues aicre vc p^fa Q<jelefie s> nihd efl , nibdaureaCali 
nocat vulgus hts- β ^ ^ Mur J tis 

toncorum. * ' j , . . r 

Sanguislmagimbnsyji certe b*c tttrpia jtgna 

Nobilitas y&fitnguis habent. Tu maxime Rfgum 
Pulchrw indiciu/n longe , maioraque figna 
Nobditatis habes y nondente, uel njngmbus atrti, 
Calcar formamr (fylihorum ^ecorumquc decus ) fcd Imagine pulchri 

fciSrii cU5B sideris aumi ; f edinim nos ulm cdo 

DecuJJata y procul (eftos ardercper igncs 
Sidera confyicimus > wluti Calcaria talti 
JdycimMy Lodoice, tuis non qualia Turcx, 
Et tu Perfa ferox , longis haflilia caudts 
Malleoltsaffixd pedum gejlam ,νί olim 
Stella njoUt caudata micans in mbibus altis. 
Qutdfacltti gensdura animif queis barbarafign* 
Nobdiusfuwfta gerit, namque atra.Cometes 
frdia^cnturique trahit prafagia betti. 
Nobditasbac w(hra njm per beda y necefque 
Crefch y & infejlisfe monibus atrafaginat. 
Cultior efl /Lodoice, tibi,Calcariafirmam 
]pfa tu£,gcnMmquefLrunt, namfibulu morjit 
Fulua y QothurnatU quoties Calcaria talis 
Stringtt inpulchto pcs regjus ambuLtauro, 
Βίης in ccelo ftcl- <#* ^dcrernibivideor^ Gf**i™>* 
teunquam Cai- Lukt 9 &vtgemtnaplgcntra(Loja JubArcto AVREA 99 

Siderdj qua bimtgemini Calcarif ad inftar 
Ejjigicm dant pulchra polis ,fic fulgida circum 
Λβτα tu?s y LoOO\CE 3 pedes, dant lnmen ab auro 
Purpunum, Regnique polis ajfixa y peromnes 
Scwtrflant radiofa plagas > qua Mundas , (*r ipfi 
Circuit in calo rerum pateriEt mibi ψ 'ιβψατη 
Magnorum Lodoic Eferat yVelflemmata Regum 
Veltecumcomponat eos.cpiibus aurea coeli 
<djlra pper,capitique fauentl & lumintpuro 
Irradiam circum ,fedmim tufdera calcas 
j4urea y & incedis tenero per Lilia grejju. 
4 lam Supcri, Rdgumque Pater ^erjeSlius vnnm 
/Ifbiciat y fi pofftt , opws: Te magne tametft 
TAMERLJNE feras, & toto vertice fupra 
Obijcias , vultufque atros > atque ora fuperbo 
Homdas afpeflti* y maieflatemque ferinam 
Qbterjdas* Scythicumve gelu^Te barbare dcxtra y 
TeCalcar gcflajfe ferunt > nonSceptra 9 velJuri 
Iuflitiam, gentcmqut tuam non legihus vllis, 
Non chUh , W amore aqui^erum infiar Equorum 
Queis fodiunt prejfam rigidisCalcaribiM aluum y 
Sic^dnxijfe tHasfiimuhs y & njerbere gcntes 
Te perhtbmt tpopulofaue tibi Natura rebelles 
Subdidtrat, Nomadumque genws ,cui nefcia fiefti 
l*egibu$ eflvis dura animi y fed [emper agrejle 
lngemumCalcarisegens y &faxea *vena, 
DoUtum obdnrans rigido de robore ptftus: 
Non idcm Lodoi CE rigor y non ferrea mens φ 
Subkftis innata tuis y fedcultim ollis 
Ingmium y morejqtiebom (fiNeftAre puro caria,in polis po- 
fita : Calcaria in 
pedibus Rcgiis, 
vcin polisjlcgni 
aftrafunc» Tamerlani, ma~ 
gno Tartarorum 
Chamo y Calcar 
fuit pro Jceptro. 

Ex gra?co pkto- 
nis. Solus Gallus gal~ 
linaccusincer 
aues ,cothurnos, 
&£ calcaria gerir, 
&: reliquam mili 
tum armaturam. Ex grfcco Philes 
fapientiiT* libro 
depropriet. ani- 
mal. ioo Calcaria 

Materiam populorum vllam , limumque rigauit 
Omnipotens, rutilique β per ramenta Μ t talli 
Depluit, & rofets compegit corporapalmis) 
Propterea LODOice tibi Rex magnus olympi 
Iufticiam prtferre manu 3 non Calcar ahennm 
Inftituit ,populofque dcdit frtnare fideles 
lufthia, legumque metu.Ne regia defit 
NobllitaS) clarltmnje genus ,Calcaria talis 
j4ddidit , aitratofque pedes fulgentihus Aftris 
yintealios radiare dcdit: De vemce> ab iUis 
Coniicias LODoiCE tuo,fi tantajub imos 
Oerittantp dona pedes,percolla, caputque 
Quam largi meritorum imbres \ & magna bonomm 
Ix Tempeflas effnfa ruct ! namque omnibus *vndis 
Α mbrofiamyNcttarque pluens > tc Numen amicum 
Obruety inque mari Charitum wergere profmdo* 
j Qnidy quod magnanim* gcnti , cognormms alcs, 
Er generk Regina jui , non Jecius illum 
Natura tribuente>fibi bLnditur honorem 
Sola per alituumJobolem 3 pennataque fecla? 
A 7 on Aquil* y magniue Gryphes , njelfi quaferarurn 
Aligeras inter peciJes prxttantia , formam 
Jldaiorem , njel robur habent. Tti regis ad infiar 
G Α LLE , Cothurnatk pedibus Calcaria foltfs 
Induis, & rigidos fuccir.flus ad Ilia lumbos 
Raua tuens 9 palcaque ferox , & cafjlde rubra 
In reliquas dominaris aucs , Jy Tumfi qua D 0 momm 
Limina , &ingentes gradientioccurrcre walua 
Non dubitant , alt<t primum palearia σ'ιβα 
Deijcis } & fnuas cemicem, atqueardua co!L Avria ιοί 
Oeinde fubis $ortdmp%uUtim y & murmurefra0io 
Ingrediens, ab njtroqucfAgts lateramine <ναΙΐ4<ε, 
Ardna conieflansocultSj&pagmina menjus: 
Ne β antesjapidejve domus y njslltmina tafltt 
Succuteres, lamb : n^que leui ccruice fricares, 
In fumum 3 nebuUfque ruant , tum limine verjo 
In fe lapfa domus , gcneris te credere Regem 
Incipiat) Dominumque tui: Hocte maxirne Regum 
Exemplo Natnra docet, te Regtbus ejje 
Hoc alijs, LoDOi CE, cjuod tflCognommis ales 
InteraueS) propriumque genus : Te mundas adorat* 
Rrgnaque fubie&os dimittunt omnut fafces. 101 
THRONVS 

REGI VS S|||p£5 ERTE pukhcrerdS donecte "victimus alto 
gj^pll Corporeconfpicuum, totoqnea vertice , reflum 
#8εε^2 Ad fummos LoDOict p r des te carminc 

JMctirl potuerc (uo : Iam , fiuc fatigenf 
Te rigjda ivflts , ^elonus fcrar attrea dextr<t 
jtatus Principis Nutanti frr^atque inwfopondere, Uuam 

Jcneea virtutem Iuftm * * ώ Dextra premat y fcu Rcgibusitte 
dcfcribic Rc&a Jptioreft, meliorqnc jiius, quoforma fedentum 
&calIofasmanus Conjjncitur wneranda maffs f ihl prafdeVhabo 
habcntcni. j tma Sollicita Kcx Magic Scdlia Mufe 
Carmimbus dccoranda [ms>& fmplice ga^a 
Sufcipwnt tfidextcr adcs , SitMaxime Regum 
Hac nElummanftfjc tenusyiunc Aurea Sedes 
Romanus feden- p ro mr jtis manet alta tuis Aac foftera difcant 
do yincic,iamde W mn U ts U eme η Μ Ιη* efc 
Galhs diccndu ΊΓ ' r j ' / f JJ ι . A r 

c ft t yt Juperent ^jcdeantque Jimul^ fac it ardua Munau 

Se inttam Regwa [dat^ixl Sedis honorem 
Viftorijque Throni tranflatam ad Gallica landcm 

LlllA ^culptor vanifsi- 
tiHM Alexandro 
poillcitus maxi- 
mumfcmontem 
Gixax , in cius 
Imagincm nuita- 
re poiTe. Regivs ioj 

Lilia 9 (fiquisbonos transferri ad Liliabofft) 

ι Si rjoflras Lodoice iubes adSedis eburn* , 

Se Aiujas glomeratr gradus , de vertice curret 

Ad laudes Monsipfe tua$ 9 per fcrupea Saxi 

Parnajjique cauas njiridi Jiw fornlce rupcs, 

Vulchra tibi doflis jormare fcdilta, palmis 

Inftituent-j non njt fimili tentarc pertclo 

V <inus AlexandrumfloMisUilarat Agyrtcs 

lllecebris , magno difcJpere Pdion auju 

Pollicitus > Magnumque fuper 3 iam nomine njero 

Nifa Alexandrum uincire pcr honida Saxa y 

Ajcenfusque-feros 3 vbi ηϊχ , &frigid:is ather 

Confyuerent Rcgale capitt .* nos Carmine noflro 

Non talem Rex magne Thron u m , non tahafgna 

Cxdirnus agrejli Jub Culmine , qualis Ibero 

Geryoni Tbromts antejiiit^ cum rufiica primum 
McnsRcgum^ patriaque foret : iam cultws ollis 
lngenium,meliorqtiefides: nos pulchnus omni 
Cttdendo patuemus opus > nectalis ab <zhq 
Anificuntformata manu juit aurea fcdes: 
Aiateries nec talis erit : ios parcite,Ditti, 
Et tu Magnorum fortunatffimeRegum, 
Te quamuis delapfa alio Prudentia Coclo 
V rfieritySoliHmque tibiformans eburnum 
hfolito fulgore micans , nam Gloria 9 ψ#η ψαΜ 
Te circundedcrit fulgentibus anrta pennis 

Quicquid agjs > nunquam vemes ad LlLl AjiunquA Confiderati Iiha, 
Ffquc ad.ofomofns eris, quin candida pajjim nec Salomcn n\ 

dtfprfa Thono te Liha mms omm g !on * ^ 

E>\[nj>*rcnt colluta modn : h AJaximcRe^um 

Ο Gcryoni TLro- 
nus lapidcus vi- 
uoque fcdiliata- 
xo. Paufanias in 
Attici;. S-Math.cap: 6. 

*J r ι 1 .... coopcu^cil ficur 
νηυιη cxiflis. IO^l Thronvs 
FcnuropM pofuiJfeThronhcui fecuUnuhm 
Kc^.cap.x.Fc- Q mmnJoraHt pofuijfeparem, namque ardua rnolrt 

dc°?b^ Sexpadihits fibmxa fuit.quospulcbra tegcbat 
rcgrandem. &c. Lamina, &ohr'i^t " veflisradiofametalli: 
Htc jolido ex Auro vigil ora leunculu$> ahos 
Ante gradus y rittumque tulit bijjenus, &ipfum 
Tcrrui: afieflH Solomonemad Regia Inra 
Purpurco gradientem habitu ,Tum fcdis vtrumquc 
SuHinmt Jubktfa Jatus , fortefque Colummts 
Dextra rigens kuroifdix ο Bamla φΐΊχ 
luftitU^Ccptrique potens , tibi magnus vtrimquc 
xjid-tigdat jurgitque Leo:tu Diua mereris 
Tam fiabiles habuiffe mams : Sedquicquidin illo 
Thronus Salo- Vclrldmt Ebur jolio y <υά> vflws Aurum 
monis,noftriRu- Inflratique gradus facerent >totiqueLeoms 
dimentum,& fi- ^uro etiam borribilez: at noflri,fi licet , lllud 
S ura - Credidcrim Sdomonis oj>us , [edemque [uperbam 

EJfe rudimentum Solij>nondiuitisOphir 
Non kuro Peruanc tuo ,fcd Carmims alti 
MateriA rcddente decw, ttant fubter > virimqut 

ν λ λ Biffeni Lodoice Pares> quos ille, LeonvM 
Lcunculi duodc- , , 1/t ~ , .. 1 . a ii^ 

cinr, duodecim Corfmbus latuijje dedit , nam tuftior tUa 

Pares. Effigp* f e m ^ a Ψ* ma i m tU0YUm 

Ora PaTRVM , fimdcsve queat defcribere vtiltus; 

Duo Leones iux Sublvmi in Solio rurfus flant binA LeoNVM 
ta manus iingu- Corpora, qti( Pando portant Regalia dorfo 
las Rchgio,&Mi- Brachia:Sic Lodoice tuamfert aureaSedem 
Religo , cui iunfla fororflat Bellica Virtus. 
Vmite,&boc Solium Magni (eruate Leones* 
Scmate^ τΗία adhibete ad Lilia curas. R^givs ίο; 
QuodSuperefi M^tius alta, Iubdsampkxa Lconu Du?manus ^ h c Stringit vtrumque law:fedemm Rex magne,quid vltra 
Iteftat, vt hoc fateatnr opns s fe prima dedijje 
Fundamenta tuo} Manus φ hicaureaDuplex 
Qmflat Religto,nec non MauortiaVirtus: 
Hmc Sccptvnm Lodoice tuum>quo Belhcus ardor 
Etjludinm Gradine tuum flat firmiter Juro: 
HincThemidis pretiofa Manus, qua floret auiu 
Religio 3 Utaquenouas propagineTerraS 
Implet, & \gnotum CAN AD^£ reflagnat m orbe 
ζ Scdquidagis y nimiitmque facros non callidafontes 
Calliope turbare atidcs, wrfuqxc profano 
Santtce follicitdS operofa volumna Cer*! 
Hinc defcende Dca Solium Salomonis ehurnum 
Hac dxbita njioUre manu,funtaheracerte, 
Altcra non vani monimentd, Throniquc Uboris 
Hoc Sohum qmbus ante fcras: Vosdicite Nymphai 
Qhcc fittrint mcminiftis enim formofit Batbeclis 
Leucophrynes fimnUcra Dex 3 fietit aureus ollti 
IVon longe Tbronns ante Jlram, quem Gratia dttpkx 
Afarmorea fitfpenfa manu , peploque flucnti 
Suftimit Λ gemintque Horx dehmine Coeli 
AdtdmtHm lapfe ofjicium y lubente per armos 
Cafarie iflnxaque [nper flringenteCicadd, 
Et pUnta fugtente (olum: Mamis τηα Typhones 
Qcntimanos , Briarumque tulit 3 aut <equius njnam 
Hk olli tenuere manum y Fuit Hydra, finiftra 
Bai/ila, &dd fummam conata irreperc Scdem 
Dcucrrebat bumum y finuansqne <voluminA mille 
Ad morJumeidciiUr{$ tendelwt incrtia cclla, 

0 tj atqueinde tenc- 
tcs Sedile , Sccp- 
trum , &: Manus 
Iufticix ieclido Throno 
t Valomonis, coru 
fertur noftcr cu 
aliispulchcrrimis 
Rcgu &: Dcoru 
Thronis. Thronus Diana: 
Leucophryncs 
defcnbituraPau 
fania in Lacon En Soiij Lo d ο ι c ε tui$ dicere fas ββ 
M^ciusThroni mncs ,propnumme dccusi N*mfrontef»b<dta 
ljtudo Agmenent ,Charititmque grcges ,&pdrws Amorum 

Ludcntumpopnltis , YojeumquemicAntibus alts 
Plaudentum interea , dumRexformo[e fedebk 
\n Solio; Sed pro breniter-V trmntibus Horis., 
Ouid longos β dofla manus mihi pingeret Α η η os? 
Aldlc prhs > totidcmque alws , & rnille [cquentcs^ 
Qttos Solio LoDOiCe tuo Sceptroquc precari 
MupL mihi,ratioque inbet prxfagafutnrJ 

Quos tibi pttfterea ftatuam Magnofoe Typlones} 
Centimanofue Gyastnifi mtllc fidelia circum 
Corpora Cnftodum^quiyf difcirimenadires> 
Ingrueretve Tbrono v:s hofjtium , ad arma njolarent i 
Et vellent animdm tanto pro Rege paafcti 
Hydra Inuidiic P°ft rcmo > pedibusvc tuis fuppommus Hydram, 
Rcgibus non ad- ^ut a ^ t0 ^ xteri npt-wrcm , ry co\U vibrantem 
hxrcc, fedfordi- Spumea nccquicquam. Magnos btfcbellua Diuos 
dis I ngenus. j\f on m0) j u ^ r j 0 r a ^ etlt Umblt agrefles 

Anodzns ignauanjiros : tu peUe 3 <vcl ittu 

ImpreJJi fupplode p^dis > totumhorridd virus 

Dcfpuat tantos nonfurgere dtfcat in anjus, 

Ferina ^inarum 3 Hinc igiturfera progenies , £r barbara Rcgum 

Regum Maieftas MakjtdS procul efto virLquos &m > fuialuun/, 

rciicitur,Thron' A · ' r t J a '1 J · ; 

lllis ιη magna r . , Ζ r 

Hy dra a?n ca, ^ Supm pojuijje Jhronum : quis taliafando 

cuiiK vencrc (u- Credcrct magnos Proccres Natricis abaluo 
bcuncaudicurilc- Accepiffe decttil fcdcnim fomjjime Rcgum x 
gacos. A/onne vides ψατη culta cibi fc Rcgna^ bonx ψ? 

lnddis adiKiunt pof>uti 4 nec morefcnno Rcx Galh>,Rc- 
gum culcifsimjis 
δζ fbeliciffimus. Reqivs w? 
MaiefUs filueflrh olef, TnLilta calc.u, 
Purpurea tu SedenataSj ta mcrgeris Auro, 
Dum Rege$ali)Joorrend* dant Iurafub Hydrse, 
VifceribuS) Regique atrummensipfavenenum 
Svgit,& Ingcnium dura brutejcit in aIho. 
Sicetemm Sinafqueferunt 3 rigidumque perorbem 
Canmbalam ji quain populos efl Regis Imago, 
Regalem vafta Serpentisin lliaSedem 
Figere 3 & cxternis illo β venit ab oris 
Legattts rnandata ferens y Rex jolus in Hydrarn 
Ingreditur y de ventre cauo Serpentis ahen<e 
Per foncts > collumque <vibrans reftonfa , vencm 
Inftar^ & inmagnos inftilUns Toxica Reges 
4 Sed vos barbanem cu.lt ^ dimittite Muf<e y 
Non hoc ingemum Gallis , non hac fera Regi 
Aiaiejlas acccpta mee : Quarn pulcbiiorille 
Adaieflatis bonos , Regum quosDiues adorat 
Cypws,& aternis Arabum gens aurea guttis. 
JVam fit odorato Sedes pulcbcrrimahgno. 
Quam circum Pueri fiipant ex ordine molles: 
Vijque dolufque procul pofti , r.on conflatw armis 
Mdieflas y Kegumque Salus ,fed Amoribus omnis 
Area y & Ambrofio Sedes eft aurea Nymbo. 
Emkdt in Solio Princeps ,& moUibms alis 
CircHm VnguentatA vobtantante ora Columbte, 
Atque imbres fyarbvnt teneros y & flamina pennis , 
Ac dnkes ^epbyrowm animas ,cumturbine Myrrha ρ - * c 
Emittnnt , Ca>lnm> efl Solium : fnnt Aflra , Colnmbx: Thronus * ι CcclS 
Vnguemum fluit wflar aqxa >pro Nubibus Α U: cft. 
Pro /icpbyris *Pcnn£ ,Rcx pro l&tti& a:mademum 

0 itj MolliiTimiCyprij 
Reges.Thronum 
habuere , quem 
afliduo quacuor 
Columba: deli- 
buca: vnguencis, 
circumvohcantcs 
ventulu Sedenti 
Regi facicbanc 
Athen.lib, ίο. IoS Thronvs 

Thronas noflcr hu ™"l*h S ¥*fa fu^tmaM 
prasfertunColCiba ^ cdc tamcn firmofa Cyprus Λ neu ferre Columbte 
noftr-iCyprijsan- ^ n ^ e ^ataxelis,neu pulchntSedihdregum 
tec$fe Sifijtk ΐγαηι LdigerocomponeSedili: 

Mnltiphccs tibidmfa plnant <vngucnta ColumU, 
Et Nubes animata, ajolans refpergat odores 
Ncftareos>plutiiamquc Croci:Tibip u lchrior illo 
Ne dubitfi Lodoich, Thronus; te dia Columba 
Stipatj & Ambrofis cermcem rorat Ohuo: 
Inqueferens roflro phialam dembibus altis 
Implutt in Solium, quojcunque velaureaCypms 
Vcl fperare potcft Charitum Campania Nymbos* Μ I R Α 

STRVMARVM 

CVRATIO OBITER. 
TACT Α 

Ε Τ 

OPERIS CONCLVSIO 

j Ν manibus mihi crefcit opus> cursuque ferafla 
If^ena fatigatis ffirabat adotiaMufis: 
_J Ecce umtn nofir* limes fe forgit Ann* 
Lattus > £r c^ti dilatat meta Lboris, 
Sed monitti L ο D ο I c β tuo, nam te fim j nofler 
Ardor , & extintto caderet <vis Entbea motu. 

PlustafiuRex magne potes > ψαγη ^inbm\omn\i r cx q \y ix 
Natura 9 & Coi valeantarcana Magidri: ta ^* ^ 

Hoc igttur mihi furgit opus y fi Carminanutu , Medicina phar- " 

Iuueris , Ighotumque njehs nos ire per αψοτ* macis. 
Non quia fitnoflns AforbiNaturaCamocnis 
jiq Strvmarvm 

Enarranda, iclhoc *vos carmine Cboerddesau/im^ 
StrurnojumnjevenuS) njel Glande tumentUcolla 
Dicere:nec noftri res efl tamdura laboris: 
Namque licet Mcdicis adfit qui Vatibus idem 
Deliw Λ has pcjlts ,atque bactxamina nrum 
V atum inter magnos ,pauci ques Phcebus amauit 
Lib.3.i>£dotvoph. Carminibus tetigerz futs : /?ocSCAEVOLA folujs 
qui cotus de mor- ff oc rari potuere viri , qm Numine fautto 
bis cft. c ι λ \ : [i , /· /V 

bolnereexternam peregmnoa litore da]jem> 

Et certas tenuerc vtas , non mi licct itla 
Moliri Λ fqualmumque nouapulfarejub Arito, 
dddequodilla tuo Andfim traflata Parenti 
Α η dr. J Laurcrius Materics , Medicos exercuit njnka plttres. 
pau. ο anix obitu j\ m i mnc j a J^irtHteminteilize Dextr*> 
duos luculencos π a r ^ 7Λ £ , 

de ftrumis libros / S*/vrof , ^odique Domumjit qutre, quodextra- 
Henrico ΙΙΠ. 7V ^rfier L Ο D ο ι c Ε colas^quodpronus adores, . 
dicauit, Sujficict Mmus <υηα tibi : plus fecit inermis 

QuamfaceYet Λ Catapbrafia Aianus.plus nuda pcr orbc. 
Profuit) Europamque tuo plusvnka Sceptro 
Deuinxit, quam magnavirHm^eljortis Equcrum 
Vis armdta queat: Altcfe praflantia Rtgum 
Afnnerd) & extern* quocunqueex ordine dotcs ·. 
jinte tuam Lodoice firant , nonfi mibi nugax- 
Gracia y mirandt contrdfcrtligna Parebi^ 
Siue illitdvelit JEtbicpum Regalibus bortls 
Crejcere Jeuquoctlnqueloco Natura ξ catulln 
Ctcfus apud Pho & ^rojecundat munerc Rtges. 

cium mira refert reor <ju<eatnqt4e feraw y fedfalja quidobftat ? 
de vi Sc natura „ Cum veris conferre tihi^fi vcra decorcm 
Parwbiligniquod Indc trabunt f remmque fides fit certior ettis CANDIDO 

Ε Τ AMICO 

Le&ori. 
s. 

ETVS Mmefi.&qMfi^f^ 
συνάμα. Socyauca difciplinrtjngenurt 
mentiseffe, & plnra difcere cupientis, 
defirreveritatiquodfuumefi ,fk non 
inuito profiteri per cjuos profc- 
cctis^hacnos pofleriyVeterli memorit, 
grata voluntatis figmficationemjemperdebebimus , vf eo- 
mm indnflria difcere , Uboribns vti , mommentis exckari, 
cordefaf>ere 9 & vtait Latinns Philojophns pulmonibus 
etiam {puavtgloriemHr-.Vtwronon inutiliterliberima- 
ionbm fuis refyondere #r natiuitatis vfuram f>u- 
tantur reddcre , fi laudant ,β vinutem colnnt 9 fi exem- 
pladomerticdfufcipmntjvefligiapremunt , itanon im* 
probe, aitThemiflius Euphrades oratione fecunda τά 
<W σοφών λ4$<ω*>> JC#T<Jv ^yjv > lucu- 
bmiones inquam antiquorm y ψφ venerandas rdi- 
ψιά & monumcntafapienM colere acinutiliter is nitr- 
fare credendus efl 9 qui Uudat, amat, imitatur> eJr njbi opus 
eftyCitat, quodcHmprobeintelligerem 3 multtquehoc fyar* 
fim cpere, qualecitnque id demum efl, iUuflriores autorum, 
pmcipue Gr*corum loci , exprejfi & non Umteradumbra* 
tividerentur 9 fciremque boc jcribendi genus , citationum 
irnpatiens ejfe pr<z Mteris,vifumeflexpedire>{fiprobas hu- 
manele£lor)fuum hoc loco writati dare, quodahbi nc- 
quit Λ ne fitacitum effet imitatiomsgenus 9 vel ignama, vel 
improbttas ejfevideatur* V ALE. 
Α D 

INAVGVRATIONIS 

APP ARATVM. 

Ε TMafcuIacerteFemineo veU- 
\ ta licetfit nomine Virtus. ] Philo- 
nis Hebrad locus eft libro 
ι de Abraham, quo notat inter 
?Virtutem & Animam probi 
^hominis eflc coningium , itl 
quo contra cjuam in casteris mortalium connu- 
biis Virtus,ideftfemina,Patrisofficiofungitur. 
Α nima vero qux videtur fuftinerc nomen &c per- 
ionam maris, matristamen parrcs agit: niii in- 
quic,quodvcro iimiliuseftdecipiamur <?ϊ 
rw rdv ονομάτων & Jfirtutemvocemus Feminam, 
ψ<ζ tamennsmh animopr<zditaeft y nihil que femineum 
frxter ttrmmaiiomm nominis tenet> quare , ψϊ frim^ 
ApgrnV & Virrutenvdixit cum dicatur <r* 
Afpeas, a Marte', dcbcb^t illcTov d^rviv, ideft 
hunc K/Vwewdicereilon femincum nomcn im- 
poncre. 

Aa ij Α D RHEMENSE S I Μ Ρ V L V Μ. 

bsf~^Entum J^igtles patna rcdimiti tempora qucrcu] 
^^jCcntum hi Vigiles antiquo morc & 
priuilegio funt incolseoppidi, quod patrialin- 
guavocant Q^y ercvm pbdiCvlosam, 
cius enim oppidi ciucs, ob remegregie geftam, 
recuperatumque Sacrum Rhcmcnfe Simpulum 
abexternis hoftibus, Regum noftrorum indul- 
gentia obtinuere > in noui Regis Inaugura- 
tionc, vt ex fuis primi aftcnt in armis Cenrum 
le&i homines in reigcftas meraoriam, &c in fi- 
gnum , quo a reliqua lacellitum aut Miniftrorura 
turbaeximijfintjFoliumQuernunlin capitege- 
runr. 

c Jut liquid vindemia Mellis ] Tamenetfiau- 
^a&cr , certe non barbare vcl procul excmplo 
didum,itaenimPhiIoftratuslib.2.. de vit Apoll. 
dixic Vindmiam Pipcrti. ^fchines , Vindemiam 
njcrborum vt eft Anthol. Cafliod. lib i. Form, 
VmdemUm purpur* : imo quod & infolentius eft 
Nemeiianus Vindemiam Cereris dixic pro meiTe, 
more Grxcorum> qui vtrapique frugum colle- 
ftioncn fa^cconfundunt,& Mcflfcm pro Vin- 
dcmia,&hancpro llla^ nullofcrciclcduponunr s 
vt&Maro ipiclibroi. RR. MefTem pro vindc- mia pofuit foflremHsmetitoUsvttibusingruitbumor, 
vbinon dc Mcflc propria.,& aeftiua, ied deau- 
tumnali fermo cft. 

d Vejiibus hic ajlant niueis. ] Mellationem , & 
Oleiratemfeuvindemiam vtriufquecandidisve- 
ihbus apudperitioresfieri doccnr, Plinius, Pal- 
Iadius.alijiinter alias cnim frugds, hx du^ma- 
ximc funt colle&ionis morofa: & Iaut? De omni 
olei gencrc prxcipue 3 dc quo hic fermo eft, Ph!o- 
retinuslib 9. γ^ωττονιχων. KctQcL&l 'οχσα inquic 
» i\cticc^ fivteTctj χ&ΰ&ρνς vwcq fcrZ £ρίτπ)ν- 
T<*t<WTnv, cumpura fn ohi4a y puros etiam meJjQres 
^i>,itavt,inquir iurarc poilint, feab omni ad- 
ulrerio immunes eirejatqueita in poftcrum fcr- 
tilioremfeexhibebir legenti imoJnquir 5 $ctcrlcy 
Αζαρβω rn Κίλαι^^αίοίς οίγννζ γερωγ{ν την 
iXcuav , £ τίτϋ ενφορατοίτνς eivot/. dicunt 
in Azarbo Sicilixpueros innocenccs vindemia- 
re oleam proptereaque apud Siculos feraciores 
olcaseiTc. Videndus eodcm libro Paxamus. 
e Sicut Apcs pulchrum vario deflore 'vcnemm'] 
Ex Pindaro fumptumode 6 Olym. vbi Melap- 
prllat iov μ^λίσσ-^ν οίμζμφη ,idc& mnoxium Apum 
FVwe^w^quodMarcialis lib. 8 Epig. 38. adpur- 
puram rraducit Te nec Jmi<Uodecuit liuere Vmcno 
quam Ma<ulius lib. y pmiofam Saniem: Hinc Sa- 
mesprctwla jiint flore;><q;.c cmoris euomit^ & pau- 
lo poil ldcm. ^alm : ν ^cat Vmcnum OceamSjp- 
m^uervTenti> In^eiites pci \unt Tuhmhs feia^q^ Ve- 

Aa i!j f Vtu ιη Jlpb<to ternos ex are lebetes ] narratur 
ab Athcnafo ad fin. libri primi his verbis. 
Thcopompus Chius memorise tradidit , Vitcm 
ad Alpheumflumcn^cuius fluentefucco εγχώ- 
ριοι χ&τ&χ\άον\ϊς %cJL\xm 7vi0iiW rpsis fcgvv^ 
7r&piv\a>v rdv ίπι$ημνντων ^τηα-φςβνγίζονί&ι ^ 
vtt&v ανοίγον%ζ ivejl<rxx<Jiv tm πνπλνρωμβμνζ : 
quo loco Dalecampius nocat ad marginem. 
Siqure pro ccrtisarcanis Galli narrant &iciunt, 
fas cffetcufabulofisillis narrationibuscoparare, 
Α mpullam,cuius Oleo Re ges vn&i inauguratur, 
idem compertum eft : Haftenus illc. AD COKONAM. IP^II dij pro ipfis floribus : diftum ad imira- 
ii^Py tionem Pindari Ode 6. Oly mp. qui flo- 
ruiri folia vocat, A$i'W Ότ&ματορφυρΜς , radtes 
pitrpureos & fulgentes, more Graxorum, qui,quic- 
quid fulget weptpw/wV vocant & purpurcum,co 
lpciScholiaftcs, AjtlTwee λίγα. τας^τητΑνσαί 
^ot τ <«θίώ>ν φοσν? , η \αμ-Μ$ονα( τ Ανθώ , 
ideft Florum radios vocat , vcl guttas reriscadu- 
cas cx folijs florum.vel ipfum fulgorem floris : 
poft Pindarum columclla lib. x. Flprcs in gene- 
re vocat Terrefiria Sidera: Pmgt qr m v4rm Terrefina 
Siaerafiorcs.-muhiyuc pr ? rerea,fed nobis fatiscft lo- cum vnum alterumvetetigifTe, tertium D. Chry- 
foftomi addidiflem, ni cflec prolixior, q U i Iri 
demsaliRofamvocztyRofam vero & Liha,Terr<e Iri- 
dts&fidera, nofqueinfra hacdc replufcula. 
h Namquc tua non ante femnt de fiirpe nepotum] 
locus eft cx Rhabano Mauro excogitatiffr 
mus&infauorcm Coron? Gallicardifertusvaldc, 
qucm adfinem vfcjue Poematis cxprdlimus., iic 
autem habet, 7n*AtfWe Antichnftoli Omo <>. diui 
Auguftini. QuidamDoiloresnoflridicunt quodvms 
ex Regibus F rancorum , R omanum tucimperium ex bite- 
gro tembit> φι m nonijjimo lempore erit, & ij?fe erit 
ximiis, & omnMmRegum<vltimus , φι poflquam Re- 
gnu jjuum felicitergubernarit ad <vliimu Hiero^olima %<e- 
nit y & in Monte Oliueti ^Scrttrvm & C ο r o- 
N Α Μ βία mdefonet, & hiceritfinis &conjummatio Ro* 
manorum impcrtj y flattmqucjfntichripum. dicunt futu- 
rum % & difceffionemRegnomm iuxtaPauli fententiam, 
HacStenusille. AD SC EPTRVM. 

W^M;P tr0 De "*afiicuit ] locus illuftns cft ex 
^^4 ; Diuo Bafilio Seleucienii , oracio- 
nc pnma dc Adam, quem nos hic fereexpref- 
iimus: Dcusinqmr, Marc claufafuis finibus 

Α a iij Ή* ρυφν/4<ί»ι to?s xv/x&at,-^tLw<rct ο τ opaw , 
<r£ <fyA7t&eiAS<r& , ^rnV ΐν-$ϊ<ηητ<ι φωνην cveu- 
yiAoTi yeypet/A^ww οραίσα\ xvpTtorffanro.s xu- 
(.i&at 7ϊξο<τχυν&ί τ oe$6s6>i<rot.v]*, 2^ ^ 170 ^ 0 ?- 
φνρνσΑ irtej&AivuysirOVAnmei&v κ&θΑΌΤίρ *y- 
χΑΤ^ΑΐζΑΌΤΑλΑΪς πξα<*\6χο$>η. Arena. freruuit 
mare vt Taraxippo.fertur illudquidem falruatim 
flu&ibusfuis, fcdcumtctigitminimaarcnx mi- 
cam, vt fetuus fugitiuus retrocedic , legensquc 
Deivoccmicriptamimlittore, adorat Dcum,& 
tcrramlambitacplacidisfalutatamplcxibus: 

k Qmm mntauit equo fiolidum genus ] Ex no- 
no hb. yefi>7rwBK&cap. primo, vbirefcrt Autor 
Anonymus fada optione a loue , Neptunum, 
noncquofrementi,ied 7vfUm W vawpfo'* por- 
tuofiffimaftatione &nauibus ornaffe Atticam 
&fecuta xtatc quoniamNaues vocarunt equosli- 
gncosvt paffim notum eft, vel equos hmeos , vndc 
Α ntiquus Poeta Nautas vocat durateos equites Copia 
tata Durateorumequitumvolitat per Thetjos equor, & 
equitareoceamm apud Caffiod. & alios, propterca 
faaumeft.vtNauisillain equu abanofishorm- 
nibusmutaretur, dicereturque nowiSW 'wfoto*, 
idcft Neptunus cqucftris , vc cft apud Artftm 
dorum. Paufan. Palephatum , alios. 

Ad. Α D Μ Α Ν V Μ 
Eburneam. * ^^^^Efiemqfie fuperbam ejfojfa.] Ex Pifi- 
^^^defumptum librodcVanit. Vita^, qui 
sM^^Gcmmas vocat οφΰ&Χμνζ πωμάτων 
oculosveftium y vndc nos inferius eciam in pallio di- 
ximus funt tremuli lapides cpubus eft oculataperorbem 
magna CbUmys mundi. ( de Aftris Ioquimur ) eapro- 
pterSaresbericiisdixic£x(?c , //W atf/?ei&coecas fa- 
cere.id eft^vnioncsdecrahcrc. ItafercTertuIlia- 
nus lib. de Pudicit. dixitocularewflem pnrpura Ple- 
rofqueinterpretesparabolarum, idem exitusfal- 
lit,qucm iiyueftibns Vurpura oculandis, fxpc euc- 
nireeft, &c. 

*n Comefquefceleftas χΛηυημ.] leuitcr dctorfimus 
cx Dione Pruixo,qui cum ic nivildediiTec tamil- 
loinftru&umauro, amalofevix iocio traditum 
in latronum manus ait: rurfus vcio cum leuirer 
viaticatum fe commifilTec tineri intcr p-rxdones 
ipfosincoIumcmcxtitiiTe: tandemqueiubiungic 
nouitunctcmporis ω$ 'ζξχ πενία, Χρ^αοο τω 'ον\ι 

yl γ\τον> η τν* τα,χ,ηρνχ&α Ιγοί\^ paupcrta- 
tcm rcm eiTcvercfacram pauperefque non plus 
ab quoquam lacdi, quamcosquiCaduccafemm* 
Hxcille in Venacore. 

Bb ίΟ Α D VEXILLVM 

Auri-Flammae. 

Ec donipretmmddibrat egtfdt.] VoceLu- 
crcciana di&um, ideft > dim^nuit > de- 
trahite pretio: Α hbro Axboris, librare 
& ddibrare code viu. Lucret hb. G.Delibrata Deum 
pertetibiNumiyj* ft»&* f^e ^Jerunt^c .idc& vclllti 

Monograma Dminitates vrvocat Tullius Epicimco- 
rum DcosIib.2.dc Nat. Deor.quoLucrctijloco 
malc vulgo IegutDelibata pro delibrata Ita apud 
Columclhm jdcVzvron. Delibrata arborte apud 
Solinum Epiltola Autium z. Librata fidts> ideft 

nonintegra,diminuta,Ma,quanqualocusaliam 
cxplicationem nonincommodepati poffir. 
° Terr* Caluities rigidosglabreta per agros ] ν t Α η- 
tholog. lib. 2. γη φαλακρά qguf φαλακροί λ&- 
μωνζς , Calua prara, Calua tdlus , Caluata njinea , φ* 
calu* arbores Columcllx & Palladio : notum etiam 
quid Γκφαλάχρωμαυ ccVposapud Tulliumlib. 
8. Epiit ad Actic & quisCaluus aer quodacute 
tetigic Simco Boiius; iuxra illam ,vitmm,arbo- 
rum,aeris ( aluitiem diximus hoc loco terrx Cal- 
uitiem Glabreta itemdiximus poll Paxa- 
mum.q-ii ftcrilcsrcrfas, & vt aitPallad. in Μά- 
ιο, mlbrttm herharum cr^tetcilas^o^urYi^ d>W&A 
u 

AKtoirweicK latini Naudata loca, Bcroaldus in 
Annotat. adj Varr. GlabririemTerrarum. 
p Jutpilu* Cererii Gleb*.] Anri glebas dixi- 
mus cxemplo Plinij qui Iib.36. glebam lapidis >Sul- 
phur glebojnm , &alia fimiliter dixit Varro, quic- 
quidgalbulofum &compa&ile eft.glebam libe- 
tcr vocat, vt Glebam allij> Narcijfi Glebam y Glebam 
marmoris, &c, Nemcfianus Ecloga 3. la&is coagu- 
lati recentcm caleu m > niueas Glebas Lclis:ficcarefiuQ~ 
remlattis, &inniueas aflrittum cogereglebas. Cato 
vocarcaieosviridcs, vulgus molliculum. 

q Cal/qrte Aiedullam ) VtPlinius Aftrorum fa,- 

Iiuam > proMclle.D. Ambrof.notat Epiftolaad 
Irenasum, fummam vbertatem Medulke no- 
mine femper dcnorari in facrispaginis.Af^/- 
lam Truki, olei y vim, terrarum y !kcAongu* Sophifta 
lib. 2. ττοι,ίβμικων Mel vocac Μυε\ηντ£ Αζ&ς, 
ideft Adeduilamaeris. Saluianus lib.?* de Prouid. 
Aquicaniam noftram Vberfcecunditatis, £<r MeduU 
Um Galliarunr. ad illud inilar di&u m cft Cceli Me- 
dullam,profoecundicatefumma. 
x . EtNebaU plicnerefinu.) idelttenuiiTimo Seri- 
co vellere:ex. Varrunchauilmnjquiiubtiliflimas 
veftes carbafinas,vocat Nebulas ltneas>njentosTex- 
tilcSy&c njolantem aercm : Achiiles Alcxandrinus 
lib. i.Fort. Cluoph. veftes huiuimodi ttnuiffi- 
mas vocat κ&ταττΙρΛ ^(τωμο^τΌς Specma corporis. 
s Tard<or atiis lapja cauis rejeret de nubibws ejjefepulcbra.) 
opinio inuctcrutavulgi animis,bas circum ojas, 
inScuallcsCitavocancarcam^ccrmctcrium infi- 

Bb ij gnc Alahci morte & cxdc Gotthorum in Pi&o- 
nibus ad Vigennam) depluiflee coclotumulos 
pronumero cadaucrum, tam ineredibilis enim 
lapidum&fepulchrorum agger cft, vt fa&a hu- 
xnanismanibuscrcderej ablurdum cilc vidtatur. 
AD ANNVLVM 
Aureunx 

tfticuUtuncpofldelitia- ) locus poft Tertul- 
vlianumexprciTus, de Armulo diximus, 
2quod1lledeAurohb.de cultu fcmin. 
cap.y.Terrajnquitjn rnalcdiilorum Metallorum fera- 
libus ojjicinis >puenaliof?ere dcf>lorata,nemen Terne m igni 
rehqttit y atque exinde de Tormentis in ornamenta Λ dejup- 
plicijsin delitias } de ignominqs inhonons Metalli rejuga 
mutatur. 

u Et inpcen* fiudio gens dura fencfcit.) Ex Philone 
craduximuslibro deConfufione Linguarum.vbi 
ait confufionctn linguarum dacam cfle, primo 
quidemc^-S"^^^ αμαρτημάτων vccu- 
rarentur hominumeffraenarae ad pcccandum vo- 
luntates,necumfc non inrelligcrec,publicocon- 
fenfupeccarerur, fcdpoftea, hominum pcrucrfo 
iudicio, ica nomen amiiiiTe punitionis,vt iam fce- 
luseiTccredaturignorarequod fcclus eft, d μλν- 

μος 'ΟΆ 'SH^ τοις οΙ^ί^μΑνο^ &c Vt quanto pluresaliquislinguas didicerit tanto clarior credatur ejje 
intereruditos. 

x Canis Myfleria Conghq &c. ) Tria hxc , quatuor 
ue Purpiuae Epitheta debentur Ca(Iiodoro,& 
Achilli Alexandr lib.i Fort.Clit.vocarqucPur- 
puram φοίρμ&χον χάϊλνς &eqvTwjufyjov } y&j τα, 
TV χοχλν Μυηίβλ^Μ ■clhnfitu pulclmtudims Phar- 
rnacti, <y Myfteria Cochleamm Alter vero Aulicu im- 
Irem flammeum, & alia quae vide form. 2. lib. prim. 
ν Ferijubrupemagijki.] Chironis., quevocat Pin- 
darusOde3, Pyth <ρίΓρ <ιγροτεζ$ν> νόον ίχρντα, ai- 
^ωπωνφΐ^ον ϊά cil Feratgrefle > cui mens cratamica, 
hominum^y, ilLo locu.hunc & imitationeccpimus. 
2 Mdiefias credatur opnm.] Ex Plinio qui lib. 37. 
Gcmmas vocat coatla im arttuferum Natura Aia:e- 
fiatem,Qui vidcmrfinumprxbuiilcPindarus cum 
Ode prima Olymp. Aurum vocac μ&γάνα>ςβς 
t£,o%cL πλντν i d efl: Diuitiarum fupererninetiam & <ue- 
ImiMaieftatem. 

aa Sicviduanafcunt^ropcs.] Qmcqu\d inutilceft 
frugifquenulliusdiciturviduum vt vidua AiUres, 
Terrawdua^cffoeta dtintcrmifa, Terrullianushb. 
de Baptifmo, Aquas in Ethnicorum facris adhibi- 
tasviduas Aquassocat y fviduis Α quisfibi werttmntur, 
inquic.peaccipue vcrodiuitix.quasinutilircr arca 
fagellat dicuntur ViduayautVirgines quia nibil pa- 
riunt Domino&contraqusefoenoridaturappel- 
lanturfoccundx, earurnque <π>κο$ id cft vfura & 
parrus, vc norat D. Ambrof.Iib. dc Tobia dicitur. 
proptercaq; Lucian 9 inHcrmocimccoshcmincs 

Bbiij quidefoiToauro incubantak «λδταν έυννχίζ&ψ- 
Plutum&diuitkscaflrAre Philoftratus.Iib. t, dc Vi- 
tis Sophiftar. latenres Thefauros,qualis hic no- 
fter elV,de quo loquimur, vocac vsx&y «λ«τον 5 .. 
&σνμ&νλ<>ν £ φβίΛΓκβκολΑσ/^^» id eft Afom^5 
diuitUs <y ψ* parcimonidpHmantur y Α rcas vcro iilas 
quibus inprobe latcnt vocat $ϊ<τμοτήρι& 
deniqueMartialislib. 7.ep. 67. Virgnem Chartam 
appellateodemexemplo quae ab autorelatens& 
comprefla retinetur. Scrinioque fignatts quas nouit Α D TRABEAM 

feu Pallium Liliatum. 

hb^0^^mieck agrefoa Regni sfmphitruoniactes.] 
(M^^ExDione Pruiaeo. orat.pr. deRegno, 

tiusOrientiSj&ex paupertate vel munificenna,, 
ac hberalitate Siniltra, nudum reliquis vcftibus 
incciliiTe tcdtumlconiscaiio.noriquodipfeLeo- 
niareinrerfedodctraxiiTer.vtnugancur.fedquo- 
niam co vfqueindigentixvenerat,vtcum pretio- 
fa amicis diltnbuiiTc^Leonina fe pelle tegerct,at- 
quc in ca velut in Munificcntiae vefte trium- 
pharer. cc Tena ttftMurice vemint.]Diogcncs fete apud 
DionemChryfoil orac 3.deRegno:exquolocus 
cxprefluscft. 

dd Innonis Auem Lenonibus alis ] ExPentadio,Epi- 
grama te de NarciiTo , Ν arcijju* perijt captus Lenoni- 
bus <vndts> cuifi tollis aquas,non eftvii [xmat ignis , Ter- 
tull. lib.dcculrufemin.mudum muliebrem Leno- 
nes erproflitutores babitus. Maximus Tyrius orat. 3. 
Ε loquen t iam Hilojofhia lenam & lenones artes, qu*s 
Tullius, minifiras voluftatis. Deniquc Chryfologus, 
jimorem vmcuiquefuum lenonem ejje. 
ce ff yd molle TheatrHm.fermarum Scc.) Achillos 

Alexandr.lib i.deForc CJicoph. Pauoncm vo- 
cac btotrejiv των πΐ^ων quod latine cxprciiimus: 
PhilcSapientifs.hb. dcpropriccatib. ammalium 
Pauonem itaddcnbit. 

Κζχμυων >S <C ypacpyi r ctvoec<:v 
Χρυσός ο λ€<αί\οζ ίγχζ$&ς τγ\πορφνρ& 
Σμάρ&γαον άγνον εμφντενΜ ry χράσα 
Kcti o-vvkrov φως, %sh πτερωτών <αθρ&ι> 4 &c. 

Pratumefl&piflurafiorum, & aurum purfwr* hfu- 

hunclci);teradumbrau:mus . vr&aliam Pauoras 
dcicripttoncmqnaecft apudD Epiphanium lib. 
contraPhyfiologurii 

gg / u lcrumque T^deri^imtlrtr^onhriilccia:^ cena 
jnrons.] Attiusfjc VhX: m Lu. da 16 

Inclyte parua pwdite forma 
Nominecelebrijclaroquc patens 
pefiorc, &G 

Gloriofum ratus homini ftrcnuo, deforme m 
efle,vtcontravideri pulchruna^aut formam co- 
JercvirOjfed pracipue forti ,&phiIofopho,fcc- 
luseft. Apulciusin Apolog. prima^primum ca- 
put& telum aduerfariorum his vcrbisreciratj 
jiccufkmus apHdtePhilofopbumforwofuni. ea propter 
Plato Socratem dcfcribens, pingic ore vaftiifi- 
mo, foedum , gibboiunr, limum &c.ea, in mente 
habuimusqux partimexprciliraus. 
hh De CceliFloribus Aurttm.] Clemens Alexand. 
$. Periftrom. notat a Platonc Caelum femper 
appellari Aeicuttvet, Χϊΐιχωνα, dxMriov tjiV οίττΑανή 
crqcuo&v, cuiadde D. Balilium Scleuc.ora.prim. 
de Adam. vbiait τό τά$ κτήσεως ί^φος > iva»- 
%(ΛΧ^χμχΛ<Λνίτπ>ία\Μ Natura pauimencum (ita 
Pindarus Ccelumvoicat) diftinxit bene florciyi- 
bus partis: Aefchylus in Prometh.No&em vo- 
car 7n>ixi\€iitoovct , ideft pratum variegatum. 
GcorgiusPifid. inHex Ccelum dcfinic Auuxiovcc 
πυέλων oirgp^y,Muka praterea in eandem fentcn- 
tiamaddcremus, feddigitosinceridimus, vc imi- 
tatioconfterjmeaJutinordmque^quiaGrxcisaG- 
ceperecumfloies Aibis, vcl floribus Aftra com- 
ponunr. 

ii Jnterudimentum pr^cedcrc Lilia iuffit &C. ] locus 
cx Plinio lib. z6. difertiflimus.&in grariam fauo- 

remcjuc *7 

iemq; liliorum exeogitatiiTimushisverbis. Ejifios 
nondijjimilisilliinherba, quam conuoluolum njoc<xnt y m- 
fcensperfrutete nullo odore , nec crocis intus candorern tan- 
tum infcrens, ac vdmi rvdimbntvm natvrjb 

LILIA FACERE CONDlSCENTlSI quclocum 

vc appofitifsimum huc traduximus, & ferc ad ver- 
bum exprefsimus. 

» Κ Κ Smt tremtili laptdes, quibus ejl oculata per otbem. ] 
Aftra vocauimus Ccdi gemmas, quibusocula- 
turvt veftis. Locus ex Pilidein Hexam. Ccelum 
inquit, tanquam Sponfusprocedens de Tbalamo fuo 3 

yu$ Μα,ργΑ&Ιτ<*4 ci?e&$flellas bobens tanquavnio 
nes.habct cercc in pcdorcA.f%virMV€vct,nimirum 
Solem,at veroin pcdibushabetA^*oVt/(yw, Lu- 
nam fcilicct, ne quid defit ad ornatum nuptia- 
lem Adde Lucretl.tf.qui Calidmitfum vocat: AD DALMATICAM 

11 ?§ί§§*1!! Criptamfitlminilws.] Di&um ad imita- 
tionem Apulei i. Florid. qui ait Ter- 
rartv calore ^ftuantcm J & rimis defcriptam 
quodretinuicCalphurniusinBucohEd. 4. Soli- 
tas vero olim Dalmaticas in fimbria quadratis de- 
icribi literis teftaturlocus Aufonij in Gratiar a- 
&ione;quo Pallam feu Trabeam Coniularem fua^ 
vocac Scnptam non tam Ijferk quam beneficm Principis : 

Cc aes ί* priiEo carminc ad idcm iftflar diximus 7V 

r4W dtfcribi flmbus* Α D EQVESTREM 
Ordinem. 

mm tj^Pifff ^** Scmatits Coffate Luna.] id cft 
in cuius femore C Maior lucra ad 
inftar Lunx, cadenti fcrro irwfta eft, 
famctfiScholiaftes ArillophanisinNubib^.Ko^ 
π&τίαί irwv« iradcfiniat , Su ίγχβχ*ζρχτο το. 
Κ. πιχΰ'ον, (»« Οχ,μφοζρς, ιν« <ίγχίΚΛζ?.γ/($ύ\!<; 
το C. etfi Pauloaliteriofcph Scaiigcr cxplicarc 
videaturad Eufeb. cruditadigrcflione dcLitcrisj 
tamcn, quantumuis nec Coppa , nec Kappa, 
lunam cmciat 5 quibus hteris vulgo inurebantur 
Ecjui, quia tamen C. latinum, Lunarum cft, pro- 

ptercaj vocis proprietate cumcruditorum venia s 
tantiUum abuti liceat. 

nn ZtfhyrorummflammeChloris.] Aehillcs Alcxan- 
drinus lib.3. zephyros vocat JarwVi ί«^ρς Εψβί 
{^ermtemports: triaquatuorve adiccimusad imita- 
tionem Philoftrati, Manilij. D. loan. Chryioft. 
quorumifteHom.3. in cap. |j. Marh. Iinguam 
noftram dcRnkEquum Regmm eloquetut .Philoitra- 
tus.tribusepiftohs vim oculorum miram in amo- 
rs defaibcnsjepida addit cpithcta , parum λ no- ftro aftena, nos oculos Amom cquum poftillum 
diximus, AD ENSEM 

Regium, 

S^^yqui Ferri Tempora dixit quod Latini 
^^^vulgoTemperiemfem: Apuleiuslib. i. 
Flor. Tenjperacalum ferri: Tertull.lib. dc Pudic. 
Tcmperamentum. Vetcribus. RR. autoribus Con- 
cinnamentum noftri poft Manilium la Trempet 
potiusi Tempon , quam a Temperic , vel Tempe- 
raculo. Lucrctius Ferri rigorcm Iibro fcxto. & 
gUciem <tris & ferri lib. i. pro temperie vclduri- 
tie. Tum glacies acrisflamma deui&a liquefcir, 
<juam vocemgalliincbalybc J ,& vitro rctinent. 
PP Enfes njentomm Dominos , Tempeflatumque po~ 
tentes.] locus ex Ctefiaapud Phorium Patriarch. 
pag. 67. fabulae proximus , vbi aic^ apud Indos 
fontemfuiiTe,excuiusfundo ieniim etullicbant 
ferriramcnta qu? igne liquefa&a, conflabantur 
in Enfes duos Regtos, cjuorum vnum in manibus 
Paryfatidis Rcginae matris , altcrum vero in Re- 
gis filij dcxtra vidiffe ie tradit, cuius vis crat 

vt cum humi infodcrctur, extemplo Fulmina 

Cc ij vanefcerent, & fudum orbi reftitueretur: quae 
nosprefentirerum ftatui non abfurde conue- 
nirerati, huc traduximus. 
qq Plumatumque ajolat tdcitarum vellus Aquarum.] 
ExDionyiiolib.defitu orbis, qui niucm vocac 
vS)vp. Laneam aquam , quem imitatus 
Martialis vocat Tacitamm wllus aquarum. lib. 4. 
Epig. & ficcas aquas Qui ficcis iaiciuit aquis & 
in aethcreludit. Arnob. lib.2. flumeas cmfluUs. 
nos urrumque iunximus & niues vocamusP/»- 
matumnjelliM jdquarum tacitamrn. Omnes porro vt 
nptat Eultath. ad Dioiiyiium dixere poft illud 
Vatis harbraei Qui dat Nutcmficiit Unam. 
rr Durumque ^olumen rnpmbws filijs. ] Ferreum li- 
bcllum in capulo fcnfis Magnanimi Principis, 
Gothofrcdi -Billoni, qnem nos Pidauis vidi- 
mus, quem Hbellum amnt cfle S. Euangelium, 
η os Vmwnen rupicibus folijsappc] h m us poft Saluia- 
num,qui libro primo de Prouid Tabulas lapi- 
dcas Dei digiro incifas voc&t y RiipicL>spagin46 ) z? i Sa- 
xeum volumen. Tertulianus Chironem, Rupicem 
magiftrum lib.de pall. &cSQrt4peamScholam,anuum 
in quo doccbat Heroas. 

Nomencpie tibi pofl hafit abitfu. ] ab euentu 
Ferriiecantcm dixerc, noftrimale Tallaferxum, 
invcteri enim fragmenro Hiftoriae Aquitani^ 
vocatur Setlor ferri his verbis, quae aeuum incul- 
tum redolent , V vilhemus demque 5ector fer- 
RI ( quihoc cognomen adepm y quodlorimum Nort* 
mannm, in Infiamine Enje proprio y nomine C ORT-O durffimoper media fcfloris & ventris fecuitvna percuf 
fiQne,d<Mdcn$diem> &c. AD COTHVRNOS. 

*WBS$F mC *t" ade fi>&°P uluere pdchrofordidus 
&C ' ^ Loci *"" ϋδ imitationcm dcbcmus 
It^sISidonio Apoll. Jib.3. Epifts.vbigra- 
tulantes dc Vi&oria Domino feruos inducic hoc 
pa&o. Alij ofculis puluerem tuum rapiunt, alij 
fanguinepinguia frena fufcipiunt, alij fcllarum 
Equeftrium madefa&a iudore fulcra rcfupi- 
nat , alij de concauotibi caffidis exiruro, flexilium 
laminarum vincla diffibulant, alij explicandis 
ocrcarum nexibus implicanrur, &c. qu* nos ad 
vcrbumfere numerisadftrinximus. 
uu- Quopeflis acerbaNaforum.) Peftis Naforum 
ideft Irrifores& Momi: cx Catullo fumitur. 
Epig.70. inRufum. Qu^re aut crudelem Nafomm 
interficepefiem, Aut admirari defme .cur.fugtant. D. 
GregoriusNyiTen. inPfalm. illud Vaiis Hxbrxi, 
lnCathedra, Peflilenti* non fidit, interpretatur μν- 
3ΰη&σμόν Imfimtm, qua:vere peftiseft.,eainqua 
dequa ifthicfermo cft, eorumhominum,quiia- 
cra, profana, diuina, humana rident, quod cft 
Sacnlegtum fiimmttm vt ak Socrates in Eutyphro- 
Λ-c PJaconis. 

Cc iij AD CALCARIA. 
jfgna, bonorum Tempeflas effnfi ruet) 
| Gregorius Nazian. φίλοττίω- 
%ei<*j; dixit τχομ$ζ]ίχυφ r dycdm*» 
* ideft TurbiiKm & Torrentem bo- 
norum Alij naro n<pctS&$ Apulcius 9. Milef. 
Procellamliliorum, & grandinem rofarumrcu- 
iutcumqucdcmum reimagnavis cft dicitur pro- 
cella vel tcmpeftas. Sidon. lib. 3.procelIa Ala- 
parum: &in Narbone Glandium procellam. 
yy Tumfi(juadomorumllminci &ingentes y &c ) Lo- 
cus hic de Maieftate & fa£tu ingrcdientis Galli 
Gallinacei expreflus ad verbum fere ex Graco 
Philcs Sapientiis. hicvcrbisqu^ ob venuftacem 
attexuntur πάλιν S%yt ^ως&ν cwtcl£m<z €7n>£e- 
χων,τόν λάφον Sbx&tyS cwrov ά πξο<τ- 

εγγίοΉμ,ονον , efe βρ&υσιν e\Jviv y ^c/uj pt//jvctf rffif 
rvcpovy ideft Cum iubit limen, fuperbe dcijcic 
criitam, nam fi faftigium vel folum tangeret, rui- 
turum opinaturftacim, ruptique fumos exitu- 
josculmiais. 
Α D Τ Η R Ο Ν V Μ 

Sry/t vefltf radtofa metalii ] iuxta illud 
Rcgum x. vcftiuit Auro puriflimo: 
„ >uw Laminam Aurcam Veilcm diximus 
taracthnonignorem Dcmade ab Athensoacer- 
bius notarumfuiffclib j.quod non abfimUiter 
dixiUeCTa^ >Tm eWr^W, Murum la- 
pideum, Veltcm Ciuuatis.ramcn & Homerusfa;- 
pc dixuMw χτωη lapidamTunicam : & Lu- 
cianusm Reuiudcctibusjapidatione, atqjimbn* 
laxorum. dcieriwurus, ait fc opertum iri Upidci 
Tmica & Nicephorus Grcg. hb y Monumemum 
Marmorcum impcratons appcllat Vcftefa«am 

H tT^ C r et ^ l ° ] . minas Auri gradus 
obdudosfuiiTc conftat, vocamus^/? m a,r eam . 

AD STRVMaTvm 
Ta&um. 

Lui f eciti »frmis quam faceret ■ Cataphacla. 
11» ] aliquid fimiJc de Mani Ebur- J nca diximus : Vtrobiqueaute Scnecam 
t muat.dJxHBus^ui Jibro dcProuidcntiacap. , 
dc Sceuola verba facicns, aic. IrUx φ M „£ *4 

rorisfi4ip(vnas>cfHod Regem, qmm JmatA mam non 
potuit, Exnpa fitgaty &c. 

b Seu qkoatnque loco Natura cMullit Lrgior. ] Vox 
rei Ruft. autonbus fatniliaris : eft enim Catulire 
impatienter adgerminacioncm geftire^vtexpli- 
cac Plinius lib. 16. cap. ij.ex quo traduximus; 
CatulitionemRuflki 'vocant , gtfliente Naturafemina 
accipere,e0cjue animam infcrente ommhus fatis , Bcry- 
tius & Didymuslib. ι>.γζωτπ>ν\ vulgodicunc op- 
y£v y quod fermenti proprium cft ,cu maflam in- 
flac^vnde^vopvctcJVi/, Terram inexhauike ferci- 
litatisappcllant,quamita defcribit Helladius Be- 
zantinousapud PbotiumPatriar. pag.872.. Bibli- 
oth. cfpycts judp χοΐνωζ 7ν£σ& η yv ocri i7riTn&uct 
y>vdu; καρπών, θ'ργα£& ο ISices ζχ&λΜν ol 
Abwcuoi , r>iv tcuv Qttiuv aiei^nv rm A'ttm,v\<; 
μϊ,ταζυ n&j μ&γ&ς)>$ύςϊ ideft omnisquidem ter- 
r<i vulgo Orgas,auc Catulliensdicitur, quae valde 
habiliscft adcxcipiendos fru&us, at vero Athc- 
nienfes Orgadem,icu Catullientem terram di- 
xcre &c. opyctv vero της dicitur ab 
Ira quoniam pe&us &animam inftat, vnde effk 
inFermmto apudPlautum eit , iratum eiTe.